Zapas minimalny

Z Encyklopedia Zarządzania
Zapas minimalny
Polecane artykuły


Zapas minimalny jest to poziom zapasu, który pełni funkcję zabezpieczenia przedsiębiorstwa na wypadek wystąpienia zwiększonego zużycia lub opóźnienia realizacji dostaw.

Zapas minimalny wykorzystywany jest w systemie odnawiania zapasów min-max. (Pająk E., Klimkiewicz M., Kosieradzka A. 2014 s. 280-281)

System planowania "min-max"

System MIN-MAX opiera się na przeglądzie stanu zapasów i określeniem jego poziomu. Jeśli posiadany zapas jest równy lub mniejszy niż minimalny poziom decyzyjny MIN to wówczas składane jest zamówienie uzupełniające zapas do poziomu MAX, natomiast jeśli zapas jest wyższy niż poziom MIN to odchodzi się od składania zamówienia. (Fechner I., Krzyżaniak S. 2013, s. 127)

System "min-max" dzieli się na dwa rodzaje:

  1. ze stałym okresem dostawy (model cyklu zamawiania)
  2. ze stałą wielkością dostawy (model poziomu zamawiania)

System zarządzania zapasami ze stałymi okresami dostawy. Planowanie dostaw w tym systemie odbywa się regularnie co pewien określony czas. Zamawiane ilości najczęściej są ustalane tak, aby uzupełnić poziom zapasu do przyjętego maksymalnego. Zaletą cyklicznego trybu zamawiania jest to, że dostawcy z góry mogą sobie założyć kiedy nadejdzie zamówienie, a doregulowaniu podlega tylko i wyłącznie wielkość tego zamówienia. Przedsiębiorstwo powinno otrzymywać dostawy regularnie co stały okres Td, a termin dostawy jest przesunięty względem terminu dostawy o czas realizacji Cd. Różnica między maksymalnym poziomem zapasu Zmax a zapasem w magazynie Zi daje wielkość zamówienia Qi.

Qi = Zmax - Zi + p * Cd

gdzie: p- średnie planowane zużycie detali na jednostkę czasu [szt./j.t.]

Stan maksymalny Zmax

Zmax = Zmin + p * Td

gdzie: Zmax - maksymalny stan zapasu [szt.]

Zmin - minimalny stan zapasu [szt.]

Stan minimalny Zmin

Zmin = pmax * Δ Cd

gdzie: Zmin - minimalny stan zapasu [szt.]

Cd - czas realizacji dostawy [j.t.]
pmax - maksymalne planowane zużycie [szt./j.t.]

System zarządzania zapasami ze stałą wielkością dostawy Zamówienie w tym systemie składa się wówczas, kiedy poziom zapasów osiągnie tzw. poziom zapasu zamówieniowego (sygnalizującego). Poziom ten jest ustalany na podstawie analizy czasu realizacji dostawy i zapotrzebowania. Na jej podstawie ustala się zamówienie w taki sposób, aby było ono dostarczone w momencie osiągnięcia zapasu minimalnego. Wielkość zamówienie jest zazwyczaj stała i wyznacza się ją na podstawie rachunku ekonomicznego. Termin wystawienia wiąże się z osiągnięciem przez zapas w magazynie tzw. stanu zamówieniowego. Moment wystawienia zamówienia nie jest wcześniej znany, bo stan zapasu sprawdza się przy każdym wydaniu detali z magazynu. Zapas zamówieniowy ustalany jest tak, aby w momencie ustalenia zamówienia osiągnięty był zapas minimalny.

Zmin = pmax * Δ Cd
Zz = Zmin + p * Cd

gdzie: Zmin - minimalny stan zapasu [szt.]

Zz - zapas zamówieniowy [szt.]
Δ Cd - maksymalny okres opóźnienia dostawy [j.t.]
Cd - czas cyklu dostawy [j.t.]
p - średnie planowane zużycie [szt./j.t.]
pmax - maksymalne planowane zużycie [szt./j.t.]

(Pająk E., Klimkiewicz M., Kosieradzka A. 2014 s. 280-284)

Bibliografia

Autor: Honorata Wiszniewska