Regionalne Nagrody Jakości

Z Encyklopedia Zarządzania

Regionalne Nagrody Jakości utworzone zostały przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości i przyznawane są corocznie przedsiębiorstwom w 3 kategoriach: Nagrody Zespołowe, Nagrody Indywidualne i Nagrody Honorowe. Nagrody Zespołowe wręczane są przedsiębiorstwom, które poprzez wdrożenie Zarządzania przez Jakość (Total Quality Management - TQM) doprowadziły do zwiększenia zadowolenie klientów, pracowników oraz osób związanych z przedsiębiorstwem w ciągu ostatnich lat (np. kooperantów, dostawców, właścicieli itp.) oraz osiągnęły znaczącą poprawę jakości pracy, procesów, systemów, usług oraz sukces rynkowy. Nagrody Indywidualne są przyznawane osobom, które wniosły wyróżniający się wkład w opracowanie teorii TQM w Polsce lub opracowanie systemu Zarządzania przez Jakość w przedsiębiorstwie, lub wniosły znaczący wkład w zakresie szkolenia zarówno w sensie praktycznym, jak i teoretycznym. Polska Honorowa Nagroda Jakości, może być przyznawana osobom i zespołom za szczególne zasługi dla rozwoju jakości w Polsce. Każda z grup może być podzielona na podgrupy wg wielkości przedsiębiorstwa lub rodzaju prowadzonej działalności.

Laureaci poza statuetkami, listami gratulacyjnymi od władz wojewódzkich oraz nominacjami do Polskiej Nagrody Jakości mają również możliwość wypromowania się. Stają się bohaterami audycji radiowych i telewizyjnych, wydawane są foldery informacyjne na temat wyróżnionych organizacji, ukazują się artykuły prasowe, organizowane są seminaria i spotkania promocyjne. Jednak jeśli chodzi o korzyści z udziału w konkursie to zaliczyć można do nich jeszcze np. fachową analizę mocnych i słabych stron organizacji jak również lepsze poznanie własnej organizacji poprzez przymus wypełnienia ankiety samooceny.

TL;DR

Regionalne Nagrody Jakości są przyznawane przedsiębiorstwom za poprawę jakości pracy, procesów i usług. Nagrodami są statuetki, gratulacje od władz i promocja. Nagrody indywidualne są dla osób, które wniosły znaczący wkład w rozwój jakości. Konkurs ma na celu promowanie zarządzania przez jakość i podniesienie poziomu zarządzania w Polsce. Procedura konkursu obejmuje samoocenę, wizytę ekspertów i wybór laureata. Kryteria oceny obejmują przywództwo, strategię, zarządzanie ludźmi, procesy, satysfakcję klientów i zatrudnionych, współpracę z otoczeniem oraz efekty końcowe.

Historia

Wdrożenie filozofii Zarządzania przez Jakość - ZPJ (Total Quality Management - TQM) było kluczowym elementem niezbędnym dla rozwoju gospodarki polskiej w początku lat 90-tych. Polska Nagroda Jakości - PNJ powstała aby zwiększyć zainteresowanie tym kierunkiem zarządzania. Do powstania nagrody przyczyniły się tacy specjaliści jak: prof. dr. hab. inż. Edward Kindlarski, dr. inż. Mirosław Rech, mgr. inż. Marek Kłoczko i mgr. inż. Witold Modliński, którzy opracowali model kryteriów oraz regulamin konkursu Polskiej Nagrody Jakości. 7 czerwca 1994 roku komitet Jakości Krajowej Izby Gospodarczej (KIG), przyjął tą inicjatywę i powołał Podkomitet ds. Polskiej Nagrody Jakości. Ostatecznie Polska Nagroda Jakości została ustanowiona w 1995 roku przez: Krajową Izbę Gospodarczą, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Fundację Teraz Polska.

W dwa lata później czyli 24 września 1997 Komitet Polskiej Nagrody Jakości podjął decyzję ustanowienia Regionalnych Nagród Jakości.

Lista konkursów

Do chwili obecnej ustanowiono już następujące Regionalne Nagrody Jakości:

 • Kujawsko - Pomorską Nagrodę Jakości.
 • Lubelską Nagrodę Jakości,
 • Lubuską Nagrodę Jakości
 • Mazowiecką Nagrodę Jakości,
 • Małopolską Nagrodę Jakości,
 • Świętokrzyską Nagrodę Jakości.
 • Śląską Nagrodę Jakości,
 • Wielkopolską Nagrodę Jakości,
 • Dolnośląską Nagrodę Jakości
 • Łódzką Nagrodę Jakości
 • Opolską Nagrodę Jakości,
 • Podkarpacką Nagrodę Jakości,
 • Podlaska Nagroda Jakości,
 • Zachodniopomorska Nagroda Jakości,
 • Warmińsko - Mazurską Nagrodę Jakości.

Cel konkursu

 • promocja nowoczesnej koncepcji Zarządzania przez Jakość,
 • wprowadzenie do przedsiębiorstw koncepcji ciągłego doskonalenia jego zarządzania,
 • rozszerzenie filozofii Zarządzania przez Jakość, przez włączenie do tej promocji władz samorządowych województw i gmin,
 • popularyzacja wśród załóg zakładów przemysłowych projakościowego sposobu myślenia
 • zwrócenia uwagi na potrzebę utrzymywania stałych kontaktów z władzami wojewódzkimi i organizacjami samorządowymi,
 • przekazywanie przedsiębiorstwom informacji na temat nowoczesnych metod zarządzania, które wdrażane są w przodujących firmach światowych.

Konkurs ten w dużym stopniu przyczynia się do promocji i wdrażania w regionie nowoczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, przygotowuje do aktywnej współpracy w ramach Unii Europejskiej i uodparnia na konkurencję. Jednocześnie pozwala na aktywne współdziałanie, integrację i powiększenie środowisk zajmujących się problematyką jakości oraz włączenie do tej problematyki regionalnych władz samorządowych i administracyjnych. Intencją Komitetu Polskiej Nagrody Jakości jest aby Laureaci i Wyróżnieni w kolejnych edycjach konkursów Regionalnych brali udział w ogólnopolskim konkursie Jakości, a Laureaci i Wyróżnieni tegoż konkursu brali udział w Europejskiej Nagrodzie Jakości. Daje to możliwość polskim przedsiębiorstwom do porównywania swoich sukcesów nie tylko w skali regionalnej ale i ogólnopolskiej i europejskiej. Co z kolei przyczynia się do poprawy poziomu zarządzania polskimi przedsiębiorstwami oraz produkcji wyrobów i usług na światowym poziomie jakości.

Procedura przeprowadzania konkursu jakości

 • akcja informacyjna,
 • ogłoszenie edycji,
 • seminarium dla uczestników,
 • samoocena (wypełnienie ankiety samooceny, dzięki której komitet może określić mocne strony i słabe strony organizacji),
 • weryfikacja samoocen,
 • wizyta ekspertów w firmach,
 • wybór laureata i wyróżnionych,
 • ogłoszenie wyników,
 • opracowanie raportów,
 • wręczenie nagród.

Kryteria i ocena punktowa

Do oceny przedsiębiorstw przyjęto, filozofię Europejskiej Nagrody Jakości opartą o europejską koncepcję Total Quality Management.

 • przywództwo - zaangażowanie kierownictwa we wdrażaniu TQM (150 pkt)
 • polityka i strategia - podstawowe wartości, jakimi kieruje się organizacja (100 pkt)
 • zarządzanie ludźmi - wykorzystanie potencjału ludzkiego organizacji (80 pkt)
 • zarządzanie zasobami - wykorzystanie i ochrona zasobów organizacji (50 pkt)
 • zarządzanie procesami - kierowanie wewnętrznymi procesami tak, by wpływały na wzrost wartości wyrobu/usługi (120 pkt)
 • satysfakcja klientów - uwzględnianie potrzeb klientów (200 pkt).
 • satysfakcja zatrudnionych - bezpieczeństwo socjalne, możliwość awansu, zaufanie wyrażone w przekazywaniu kompetencji (90 pkt)
 • współpraca z otoczeniem - spełnianie oczekiwań społecznych i wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska, współpraca lokalną społecznością, relacje z władzami (60 pkt)
 • efekty końcowe - finansowe osiągnięcia, których rezultatem jest zaspokojenie interesów i potrzeb wszystkich stron zainteresowanych funkcjonowaniem organizacji (150 pkt)


Regionalne Nagrody Jakościartykuły polecane
Polska Nagroda JakościEfektywność w kryteriach Polskiej Nagrody JakościEMASStrategia projakościowa - zasady formułowaniaJakość życia a TQMIdentyfikacja systemu zarządzania jakościąSystem zarządzania jakościąNetworkingNagroda im. Deminga

Bibliografia


Autor: Weronika Duda