Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne nie są związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą jednostki i nie dotyczą podstawowego zakresu jej działania, ale występują jako pośredni efekt podejmowanych czynności. Ich cechą charakterystyczną jest znaczna różnorodność ze względu na szeroki wachlarz możliwości ich powstawania.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne kształtują wynik z działalności operacyjnej (podwyższając lub obniżając wynik ze sprzedaży), będący wielkością potrzebną do określenia wyniku finansowego jednostki gospodarczej.

Szczegółowo zakres obejmowany przez pozostałe przychody i koszty operacyjne określa Ustawa o rachunkowości (art. 3, ust.1, pkt 32 ustawy z dnia 9.11.2000r)

Rodzaje pozostałych przychodów operacyjnych

Do najczęściej spotykanych pozostałych przychodów operacyjnych zaliczyć można:

 • przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, a także wartości niematerialnych i prawnych,
 • przychody z likwidacji środków trwałych,
 • odpisy ujemnej wartości firmy,
 • przychody związane z działalnością socjalną,
 • przedawnione i umorzone zobowiązania,
 • wartość rozwiązanych rezerw (oprócz rezerw dotyczących przychodów finansowych),
 • otrzymane odszkodowania, kary i grzywny nie związane z nieterminową regulacją należności (czyli nie wliczamy tutaj odsetek zwłoki),
 • otrzymane darowizny,
 • otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty,
 • inne

</span>

Umiejscowienie przychodów w rachunku zysków i strat

W rachunku zysków i strat pozostałe przychody operacyjne wykazuje się w trzech grupach:

 • Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - jest to różnica (dodatnia) między przychodami ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych a ich wartością oraz kosztami związanymi ze zbytem tych aktywów.
 • Dotacje.
 • Inne przychody operacyjne.

Rodzaje pozostałych kosztów operacyjnych

Pozostałe koszty operacyjne to m.in.:

 • wartość netto sprzedanych oraz likwidowanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • aktualizacja wartości nieprzydatnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych do cen sprzedaży netto,
 • odpisy aktualizujące wartość aktywów obrotowych: należności, zapasów,
 • wartość tworzonych rezerw na przewidywane straty,
 • przekazane darowizny,
 • koszty postępowania sądowego,
 • zapłacone odszkodowania, kary i grzywny, nie związane z nieterminową regulacja zobowiązań lub stratami losowymi,
 • niezawinione niedobory inwentaryzacyjne,
 • nieplanowane odpisy amortyzacyjne,
 • nie podlegające zwrotowi kaucje lub wadia wniesione do innych jednostek,
 • przedawnione, umorzone lub nieściągalne należności.

Umiejscowienie kosztów w rachunku zysków i strat

W rachunku zysków i strat pozostałe koszty operacyjne ujmuje się w trzech grupach:

 • Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - jest to różnica (ujemna) między przychodami ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie lub wartości niematerialnych i prawnych a ich wartością oraz kosztami związanymi ze zbytem tych aktywów.
 • Aktualizacja wartości aktywów finansowych.
 • Inne koszty operacyjne.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne ewidencjonowane są na kontach: "Pozostałe przychody operacyjne" oraz "Pozostałe koszty operacyjne". Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowane na nich wielkości przeksięgowane zostają na konto "Wynik finansowy".

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Bibliografia

 • Micherda B., Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo AE, Kraków 2002, str. 166 ? 167
 • Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2001, str. 373 ? 377
 • Gos W., Sprawozdawczość i rewizja finansowa, cz.II, Presspublica, Warszawa 2005, s. 14 -16

Autor: Barbara Bysiewicz

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.