Nominalny kurs walutowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Nominalny kurs walutowy
Polecane artykuły


Nominalny kurs walutowy określa się jako cenę waluty jednego kraju wyrażonej w walucie innego kraju. Można o nim mówić, jeśli nie odzwierciedla on zmian cen wewnątrz tych krajów, których dotyczy ta relacja (bez uwzględniania inflacji). W przeciwnym wypadku mówimy o realnym kursie walutowym. (Nowak A., Zalega T. 2015, s.539)

Sposoby wyrażania kursu walutowego

Kurs walutowy można prezentować w dwojaki sposób tj. (Mankiw N. G., Taylor M. P. 2016, s.251):

  • ilość waluty obcej przypadającej na jednostkę waluty krajowej
  • ilość waluty krajowej przypadającej na jednostkę waluty obcej

Mimo, że może to prowadzić do nieporozumień, nie istnieje jeden uniwersalny sposób wyrażania kursów walutowych.

(Mankiw N. G., Taylor M. P. 2016, s.251)

Zmiana kursu walutowego

Kursy walutowe najprościej możemy podzielić na (Czarny B. 2011, s.548):

  • płynny kurs walutowy (o jego poziomie decydują popyt oraz podaż na rynku walutowym)

Jeżeli nominalny kurs walutowy zmienia się tak, że za jednostkę waluty krajowej można nabyć więcej jednostek waluty obcej, mamy do czynienia z aprecjacją (umocnieniem) waluty krajowej. Natomiast w przypadku, gdy za jednostkę waluty krajowej można kupić mniej waluty obcej, mówimy, że nastąpiła deprecjacja (osłabienie) waluty krajowej. (Mankiw N. G., Taylor M. P. 2016, s.251)

  • stały kurs walutowy (ustala go państwo, które jednocześnie zobowiązuje się do jego obrony)

Jeżeli państwo dokona jednorazowej obniżki ceny waluty krajowej wyrażonej w walucie obcej, mówimy, że nastąpiła dewaluacja. Jeśli jednak władze dane kraju zdecydują się na podwyższenie ceny waluty na rynku walutowym, mamy do czynienia z rewaluacją.

Jeśli chodzi o podobieństwa między tymi zmianami kursów, to rewaluacja i aprecjacja mają zbliżone skutki, podobnie jak dewaluacja i deprecjacja Zmiany kursów najczęściej zależne są od relacji popytu na konkretną walutę do podaży tej waluty na rynku walutowym.

(Czarny B. 2011, s.534)

Nominalny efektywny kurs walutowy

Definiuje się go jako miarę siły nabywczej waluty danego kraju w stosunku do kilku innych walut jednocześnie. Najczęściej mówi się o złożonym indeksie , który stanowi średnią ważoną prostszych indeksów, które odzwierciedlają zmiany kursy waluty danego kraju względem walut obcych krajów, z którymi utrzymywane są relacje handlowe. W założeniu tym wagi stanowią udziały tych krajów w handlu zagranicznym danego państwa. (import+eksport)


(Czarny B. 2011, s.539)

Teoria parytetu siły nabywczej

Jest ona najprostszą teorią dotyczącą kursu walutowego, zgodnie z którą, ilość dóbr, jaką można nabyć za jednostkę waluty danego kraju , powinna być identyczna we wszystkich krajach. Według teorii parytetu siły nabywczej nominalny kurs waluty danego kraju na walutę innego kraju powinien odzwierciedlać różnicę w cenach pomiędzy tymi krajami.

W sytuacji, gdy Bank Centralny w danym kraju zwiększy zapotrzebowanie (podaż) na pieniądz, powodując przy tym podwyższenie cen i deprecjację swojej waluty. Ponadto obniża jej wartość wyrażaną w ilości dóbr i usług oraz walut innych krajów, które można za nią nabyć.

(Mankiw N. G., Taylor M. P. 2016, s.254-257)


Bibliografia


Autor: Piotr Włodarski