Metoda konsolidacji proporcjonalnej

Z Encyklopedia Zarządzania
Metoda konsolidacji proporcjonalnej
Polecane artykuły


Metoda konsolidacji proporcjonalnej " stosuje się ją w przypadku sprawowania współkontroli nad jednostką zależną, która nie jest spółką handlową. Jednostką współzależną jest jednostka współkontrolowana przez jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora i innych udziałowców lub wspólników na podstawie statutu, umowy spółki lub innej umowy zawartej na czas dłuższy niż rok. Współkontrolą jest zdolność, z innymi udziałowcami lub wspólnikami, do kierowania polityką finansową i operacyjną, celem osiągnięcia wspólnych korzyści ekonomicznych.

Zasady stosowania

Metoda ta polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej (w pełnej wysokości) z częścią wartości (proporcjonalną do udziałów posiadanych przez podmioty grupy kapitałowej) tych pozycji sprawozdań finansowych jednostek współzależnych oraz dokonaniu wyłączeń:

  • wyrażonej w cenie nabycia wartości udziałów jednostki dominującej i innych jednostek objętych konsolidacją w jednostkach współzależnych z tą częścią aktywów netto jednostek współzależnych (wycenionych wg wartości godziwej), która odpowiada udziałowi tych jednostek w jednostkach współzależnych na dzień rozpoczęcia sprawowania nad nimi współkontroli. Nadwyżka wartości udziałów nad odpowiadającą im częścią aktywów jest równoznaczna z ujęciem w aktywach bilansu "Wartości firmy jednostek podporządkowanych". W odwrotnej sytuacji ujmujemy w pasywach "Ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych".
  • należności, zobowiązania i rozrachunki o podobnym charakterze pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją, przychody i koszty wynikające z operacji pomiędzy tymi podmiotami oraz dywidendy wypłacone przez jednostkę współzależną innym jednostką objętym konsolidacją - w pełnej wysokości,
  • zyski lub straty (zawarte w aktywach, które podlegają konsolidacji) wynikające z operacji między jednostkami objętymi konsolidacją - w proporcji do posiadanych udziałów.

Jeżeli w ciągu roku zbyto udziały w jednostce współzależnej, to w skonsolidowanym rachunku zysków i strat wykazuję się: wynik ze zbycia tych udziałów oraz wynik z działalności jednostki współzależnej do dnia zbycia udziałów. W tej metodzie nie wykazuje się udziałów w kapitale własnym jednostki współzależnej posiadanych przez inne podmioty niż wchodzące w skład grupy kapitałowej.

Bibliografia

  • M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska Rachunkowość finansowa, wyd. Difin, Warszawa 2004, str. 698-706
  • Tomasz Kalwat Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełną. Poradnik praktyczny wyd. Difin Warszawa 2004 str. 17-19
  • M. Remlein Sprawozdania finansowe grup kapitałowych - metody konsolidacji wyd. Stowarzyszenie Księgowych Warszawa 2001 str. 25 "110
  • Ustawa o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694)

Autor: Tomasz Pająk

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.