Kryteria lokalizacji hurtowni

Z Encyklopedia Zarządzania

Istotną sprawą dla wyznaczenia racjonalnych kanałów logistycznych jest lokalizacja sieci handlowej (sklepów detalicznych, hurtowni, magazynów). Optymalne rozmieszczenie hurtowni przczynia się do zmniejszenia kosztów oraz do stworzenia dobrze zorganizowanego systemu logistycznego.

Lokalizacja hurtowni

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa, odległość (nie znaną) nowo tworzonej placówki handlowej od obsługiwanego przez nią obszaru możemy wyznaczyć za pomocą następującego wzoru:

Gdzie:

x, y - współrzędne szukanego punktu lokalizacji nowej hurtowni
xi, yi - współrzędne obszaru i, który będzie obsługiwany przez tę nową placówkę

Wzór ten bywa rozszerzany o liczbę mieszkańców (mi) obszaru i. Można określić minimum funkcji:

Wyznaczenie zmiennych decyzyjnych x i y następuje przez zróżniczkowanie względem nich funkcji Q i przyrównanie pochodnych do zera. Następnie, po odpowiednich przekształceniach, uzyskuje się wzory określające współrzędne hurtowni. Można też zamiast liniowego minimum odległości przyjąć minimum kwadratowe (tzn. poszukiwać minimum kwadratów odległości, dzięki czemu funkcja Q nie będzie zawierać pierwiastka kwadratowego). Przy zastosowaniu minimum kwadratowego odległości obliczymy optymalne zlokalizowanie hurtowni, uwzględniając położenie dostawców i odbiorców. Oznaczamy współrzędne r dostawców przez xi i yi oraz s odbiorców przez uj i vj, wielkość dostaw od poszczególnych dostawców do hurtowni przez pi, a z hurtowni do poszczególnych odbiorców przez qj. Funkcja celu Q, wyrażająca kwadraty odległości, której minimum poszukujemy, ma postać:

Po zróżniczkowaniu tej funkcji względem x i y oraz przyrównaniu pochodnych do zera uzyskuje się następujące wzory wyznaczające współrzędne hurtowni:

Analiza konkurencji na rynku

 • W ramach analizy konkurencji, należy dokładnie przyjrzeć się najsilniejszym konkurentom na rynku hurtowni oraz ich strategiom działania. Poznanie ich mocnych i słabych stron umożliwia dokonanie trafnych wyborów dotyczących lokalizacji hurtowni.
 • Identyfikacja luk i szans na rynku, które można wykorzystać przy lokalizacji hurtowni, jest kluczowym elementem analizy konkurencji. Pozwala to na zidentyfikowanie potencjalnych niszy rynkowych, w których hurtownia może osiągnąć przewagę konkurencyjną.
 • Analiza barier wejścia na rynek i ocena poziomu konkurencji w obszarze lokalizacji hurtowni są niezwykle istotne przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji hurtowni. W przypadku wysokiej konkurencji w określonym obszarze, może być trudno osiągnąć sukces, dlatego warto dokładnie zbadać ten aspekt.

Czynniki ekonomiczne i społeczne

 • Analiza poziomu dochodów mieszkańców i ich struktury w regionie lokalizacji hurtowni jest kluczowa dla zrozumienia siły nabywczej konsumentów. Wysoki poziom dochodów może wpływać na większy popyt na produkty oferowane przez hurtownię.
 • Ocena stanu gospodarki regionu i struktury sektorowej ma również duże znaczenie przy wyborze lokalizacji hurtowni. Stabilność gospodarcza i rozwój różnych sektorów mogą wpływać na popyt i podaż w hurtowni.
 • Analiza dostępności zasobów w regionie, takich jak surowce lub wykwalifikowana siła robocza, jest również istotna. Dostępność tych zasobów może wpływać na koszty produkcji i konkurencyjność hurtowni.
 • Uwzględnienie gustów i preferencji konsumentów w danym regionie oraz trendów zakupowych jest niezwykle istotne dla sukcesu hurtowni. Dopasowanie oferty hurtowni do potrzeb i oczekiwań klientów może przynieść przewagę konkurencyjną.
 • Analiza demograficzna obszaru lokalizacji hurtowni, uwzględniająca np. wiek, płeć, strukturę społeczną, pozwala na lepsze zrozumienie grup docelowych i dostosowanie oferty hurtowni do ich potrzeb.

Infrastruktura transportowa i logistyczna

 • Ocena dostępności autostrad, dróg krajowych i lokalnych w obszarze lokalizacji hurtowni jest kluczowa dla sprawnego i szybkiego transportu towarów. Dobre połączenia drogowe umożliwiają efektywną obsługę klientów i dostawy towarów.
 • Analiza bliskości portów, terminali kontenerowych oraz dostępności linii kolejowych i stacji kolejowych jest ważna, jeśli hurtownia planuje import lub eksport towarów. Bliskość portów lub linii kolejowych może ułatwić logistykę i obniżyć koszty transportu.
 • Uwzględnienie dostępności centrów logistycznych i magazynowych w danej okolicy jest istotne dla sprawnego zarządzania zapasami i obsługi zamówień. Bliskość takich obiektów może ułatwić magazynowanie i dystrybucję towarów.
 • Analiza możliwości korzystania z usług firm kurierskich i spedycyjnych w obszarze lokalizacji hurtowni jest ważna dla skutecznej realizacji dostaw towarów. Dobre relacje z firmami logistycznymi mogą wpływać na jakość obsługi klientów i terminowość dostaw.
 • Ocena dostępności infrastruktury logistycznej, takiej jak składy, terminale przeładunkowe czy systemy zarządzania transportem, jest kluczowa dla efektywnego zarządzania zapasami i logistyką w hurtowni. Dobra infrastruktura logistyczna wpływa na konkurencyjność hurtowni i zadowolenie klientów.

Powyższe kryteria lokalizacji hurtowni, takie jak analiza konkurencji, czynniki ekonomiczne i społeczne, a także infrastruktura transportowa i logistyczna, są kluczowe dla podejmowania trafnych decyzji dotyczących lokalizacji hurtowni. Ich uwzględnienie pozwala na lepsze zrozumienie otoczenia biznesowego i wybór optymalnej lokalizacji, która zapewnia konkurencyjność i sukces hurtowni.


Kryteria lokalizacji hurtowniartykuły polecane
Optymalizacja przewozówPrzedział ufnościWartościowanie jakościPodatność ekonomicznaTest zgodności chi-kwadratInterpolacjaZmienna losowaModel probabilistyczny HuffaKompletacja

Bibliografia

 • Skowronek C., Sarjusz-Wolski Z. (2012), Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa
 • Wojciechowski T. (1995), Marketing i Logistyka na rynku środków produkcji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Magdalena Chałka