Komunikacja werbalna

Z Encyklopedia Zarządzania

|list1=

|list2=

|list3=

}} Komunikacja werbalna - komunikacja interpersonalna, której środkiem jest język mówiony; komunikacji werbalnej najczęściej towarzyszy komunikacja niewerbalna. Komunikacje można zdefiniować jako proces wymiany znaczeń między ludźmi za pośrednictwem wspólnego zestawu symboli (np. języka) lub przekazywania emocji.

"Definiowanie komunikacji jako procesu służącego do transmisji lub przekazywania informacji, wiedzy, idei, uczuć czy emocji związane jest z modelem, który w literaturze przedmiotu nazywa się modelem transmisyjnym (inaczej nazywanym telegraficznym, hydraulicznym lub szkołą procesu komunikacyjnego). Natomiast ujmowanie komunikacji jako praktyki społecznej, która służy przede wszystkim tworzeniu związków i więzi społecznych w ramach interakcji społecznych oraz polega na społecznym tworzeniu znaczeń, związane jest z modelem konstytutywnym (rytualnym lub orkiestralnym)". [Kulczycki E. 2012 ]

TL;DR

Komunikacja werbalna to proces wymiany znaczeń między ludźmi za pomocą języka mówionego. Komunikacja niewerbalna, takie jak gesty i wyraz twarzy, często towarzyszy komunikacji werbalnej. Komunikacja może mieć różne funkcje, takie jak informacyjna, ekspresywna i fatyczna. Ważne czynniki w procesie komunikacji to akcentowanie, płynność wypowiedzi i parafrazowanie. Komunikacja pisemna obejmuje notatki, maile i inne formy przekazywania słów w formie pisemnej. Internet i intranet są powszechnymi narzędziami komunikacji. Komunikacja marketingowa na rynkach zagranicznych może napotkać trudności związane z brakiem kontaktów bezpośrednich, barierami językowymi i ograniczeniami budżetowymi.

Funkcje komunikatu

 1. Funkcja referencyjna (informacyjna) - komunikat o charakterze informacyjnym
 2. Funkcja ekspresywna-zawiera informacje o emocjach nadawcy
 3. Funkcja fatyczna - zorientowana na nawiązanie lub potrzymanie kontaktu między rozmówcami
 4. Funkcja konatywna (perswazyjna)- nadawca komunikatu wywiera na rozmówcy jakieś wrażenie lub skłonić do zmiany postawy, poglądu albo zachowania
 5. Funkcja poetycka - wiąże się z estetyką formy wypowiedzi
 6. Funkcja metajęzykowa - pomocna w rozpoznawaniu kodu, odczytaniu komunikatu od nadawcy [Wawrzak-Chodaczek M. 2017 s. 20]

Elementy komunikacji

1. Jednostki, które mają ze sobą kontakt społeczny. Może mieć on charakter bezpośredni lub zdalny (np. za pomocą słowa pisanego, telefonu, poczty elektronicznej, telewizji, radia, filmu, wideo)

2. Wspólne środki komunikacji. Środkiem tym jest najczęściej język, ale ważna jest również mowa ciała, w tym:

 • gestykulacja
 • kontakt wzrokowy
 • ton głosu
 • wyraz twarzy
 • postawa
 • umiejętność wywoływania wzruszenia
 • wygląd

3. Przekazanie komunikatu w sposób jasny i zrozumiały - wyraźnie powiedzieć lub napisać, co ma się do oznajmienia, bądź umiejętnie zastosować inny środek przekazu).

4. Zrozumienie komunikatu przez odbiorcę. Komunikacja powinna być procesem dwustronnym. Uwzględniane tylko jednego kierunku przekazywania informacji to ignorowanie wkładu odbiorcy w ten proces. [Adair J. str 11]

Ważne czynniki w procesie komunikacji

 • akcentowanie - często ważniejsze niż sama treść wiadomości
 • płynność wypowiedzi
 • parafrazowanie - ujmowanie w inne słowa zasłyszany komunikat, upewniając się czy dobrze został zrozumiany, czyli takie powtarzanie tego co usłyszeliśmy
 • potwierdzenie - dopowiadamy pewne słowa, potwierdzając, że jesteśmy zainteresowani wypowiedzią i słuchamy uważnie

Komunikacja pisemna

Komunikat komunikacji pisemnej to wszelkie notatki, listy, faksy, maile i wszystkie inne sposoby przekazywania słów czy symboli w formie pisemnej. Komunikaty pisemne są sprawdzalne i mogą być przechowywane przez długi okres czasu.

"Porozumiewanie się przy wykorzystaniu współczesnych kanałów komunikacji jest nieodłącznym elementem życia zawodowego i osobistego (...). Powszechnym narzędziem przekazywania informacji stała się sieć intranet i internet. Internet jest nie tylko globalną siecią, ale przede wszystkim globalnym systemem komunikacyjnym, a przesyłanie danych nie jest związane w żadnym stopniu z ograniczeniami terytorialnymi. Jest to sieć dostępna dla wszystkich użytkowników korzystających z komputera i połączenia internetowego. W komunikacji zespołów projektowych używa się również intranetu, który ma charakter zamknięty i ograniczony do pracowników jednej organizacji, instytucji lub grupy zadaniowej. Istnieje również odmiana intranetu o nazwie ekstranet - tu dostęp do wewnętrznej sieci mogą uzyskać osoby z zewnątrz. Taki dostęp jest możliwy jedynie na ściśle określonych warunkach". [Major P. 2017]

Trudności w komunikacji marketingowej na rynkach UE

"Ponad 63% badanych przedsiębiorstw napotyka wiele problemów w procesie komunikacji z podmiotami otoczenia na rynkach zagranicznych. Bardzo częstym źródłem tych problemów są zbyt rzadkie w stosunku do potrzeb kontakty bezpośrednie. Okazuje się, że komunikacja elektroniczna, jakkolwiek ważna i mająca wiele zalet, nie może całkowicie zastąpić komunikacji bezpośredniej. Równie częstym źródłem problemów są bariery językowe. Brak znajomości lub niewystarczająca znajomość języków obcych jednego z uczestników procesu komunikacji istotnie ją utrudnia i może być przyczyną konfliktów. Dla blisko połowy firm źródłem problemów są ograniczenia budżetowe. Zbyt małe środki finansowe mają wpływ na skromniejszy niż na rynku krajowym zestaw stosowanych narzędzi komunikacji, w tym na niewystarczający poziom promocji osobistej powiązanej silnie z kontaktami bezpośrednimi. Relatywnie niewielkimi źródłami problemów są nieetyczne zachowania uczestników procesu komunikacji, ograniczenia prawne oraz czynniki związane z nowymi technologiami". [Bajdak A. 2013 s. 19]


Komunikacja werbalnaartykuły polecane
Komunikacja werbalna i niewerbalnaKomunikacjaKomunikacja społecznaKomunikacja interpersonalnaKomunikacja niewerbalnaKomunikacja z interesariuszamiNotatka służbowaProjektowanie graficzneKomunikowanie interpersonalne

Bibliografia

 • Adair J. (2009), Komunikacja i prezentacje według Johna Adaira, Oficyna, Kraków
 • Bajdak A. (2013), Komunikacja marketingowa polskich przedsiębiorstw na rynkach krajów UE, Studia Ekonomiczne, nr 140
 • Kulczycki E. (2012), Teoretyzowanie komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozoficznego UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Major P., Spałek S. (2017), Omówienie tradycyjnych i współczesnych metod komunikacji w zespołach projektowych, Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
 • Wawrzak-Chodaczek M. (2017), Komunikacja interpersonalna i masowa-wybrane teorie i praktyki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków


Autor: Edyta Pałucka