Kognitywna teoria przedsiębiorstwa

Z Encyklopedia Zarządzania

Autorem kognitywnej teorii przedsiębiorstwa jest H.Simon. Według tej teorii przedsiębiorstwo jest organizacją tworzoną przez ludzkie decyzje, uwarunkowane zdolnościami poznawczymi oraz decyzyjnymi człowieka. Przedsiębiorstwo jako organizacja kreowana przez człowieka nie jest w pełni efektywne, gdyż nie może znaleźć optymalnego rozwiązania jak np. maksymalizować zysk. Przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność, gdy osiąga zadowalający cel, np. zadowalający zysk. Ludzie nie poszukują w działalności gospodarczej wyboru optymalnego, lecz poprzestają na wyborze satysfakcjonującym.

Kluczową rolę w przedsiębiorstwie odgrywają menadżerowie oraz przedsiębiorcy, a nie sami właściciele. Do najważniejszych zagadnień należą: wewnętrzna struktura organizacyjna, organizacja przedsiębiorstwa, a także relacje menedżerów różnych szczebli oraz menedżerów z pracownikami. Zarządzanie przedsiębiorstwem głównie polega na komunikatywności, która jest ograniczona ludzkimi możliwościami kognitywności. Proces zarządzania powoduje także rozszerzenie zdolności kognitywnych ludzi. Tak więc rolą organizacji jest tworzenie najlepszych kanałów komunikatywności, rozszerzanie ich, a także rozszerzanie zdolności kognitywnych ludzi.

Główni przedstawiciele

 • Simon
 • Radner
 • Selznick
 • March
 • Allison
 • Duhaime
 • Schwenk
 • Earl

Wpływ kognitywnej teorii przedsiębiorstwa na proces podejmowania decyzji

Kognitywna teoria przedsiębiorstwa odnosi się do badania procesów poznawczych i myślowych, które wpływają na podejmowanie decyzji w organizacji. W kontekście tej teorii, rola wiedzy i informacji w procesie podejmowania decyzji jest niezwykle istotna. Przedsiębiorstwa muszą polegać na dostępności i jakości informacji, aby podjąć trafne i efektywne decyzje. Kognitywna teoria przedsiębiorstwa podkreśla również znaczenie ograniczonych możliwości poznawczych ludzi w podejmowaniu decyzji organizacyjnych. Czynniki takie jak ograniczona pojemność pamięci roboczej, niepełne informacje czy ograniczony czas wpływają na skuteczność procesu podejmowania decyzji.

W kognitywnej teorii przedsiębiorstwa analizuje się różne strategie podejmowania decyzji, takie jak heurystyki czy podejście oparte na analizie ryzyka. Heurystyki są prostymi, ale często subiektywnymi, regułami, które służą jako skróty poznawcze w procesie podejmowania decyzji. Natomiast podejście oparte na analizie ryzyka polega na ocenie i analizie ryzyka związanego z różnymi opcjami decyzyjnymi. Kognitywna teoria przedsiębiorstwa sugeruje również wykorzystanie narzędzi i technik wspomagających podejmowanie decyzji, takich jak modele matematyczne czy systemy informatyczne, które mogą pomóc w redukcji błędów i poprawie efektywności procesu decyzyjnego.

Przykłady praktycznego zastosowania kognitywnej teorii przedsiębiorstwa w procesie podejmowania decyzji można znaleźć w różnych obszarach biznesowych. Na przykład, w branży finansowej, kognitywna teoria przedsiębiorstwa może być wykorzystana do analizy i oceny ryzyka inwestycyjnego, co pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących alokacji kapitału. W branży marketingowej, kognitywna teoria przedsiębiorstwa może być stosowana do analizy preferencji i zachowań konsumentów, co pozwala na lepsze dostosowanie strategii marketingowych.

Zastosowanie kognitywnej teorii przedsiębiorstwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Kognitywna teoria przedsiębiorstwa ma również zastosowanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Rola komunikacji i interakcji między ludźmi jest szczególnie istotna w kontekście tej teorii. Komunikacja odgrywa kluczową rolę w przekazywaniu wiedzy i informacji w organizacji, co wpływa na procesy podejmowania decyzji. Interakcje między pracownikami również wpływają na procesy poznawcze i podejmowanie decyzji.

Wykorzystanie narzędzi i technik zarządzania wiedzą jest kolejnym obszarem, w którym kognitywna teoria przedsiębiorstwa znajduje zastosowanie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Zarządzanie wiedzą polega na gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu wiedzy w organizacji. Kognitywna teoria przedsiębiorstwa podkreśla znaczenie efektywnego zarządzania wiedzą w celu poprawy efektywności i innowacyjności organizacji.

Analiza wpływu zdolności poznawczych pracowników na ich skuteczność i efektywność w organizacji jest również istotnym aspektem kognitywnej teorii przedsiębiorstwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Pracownicy o wyższych zdolnościach poznawczych mają większe możliwości przyswajania informacji, rozwiązywania problemów i podejmowania trafnych decyzji.

Przykłady praktycznego zastosowania kognitywnej teorii przedsiębiorstwa w zarządzaniu zasobami ludzkimi można znaleźć w różnych obszarach. Na przykład, w procesie rekrutacji, kognitywna teoria przedsiębiorstwa może być stosowana do oceny zdolności poznawczych kandydatów i ich potencjału do skutecznego podejmowania decyzji. W procesie szkolenia, kognitywna teoria przedsiębiorstwa może być wykorzystana do projektowania programów szkoleniowych, które uwzględniają różnice w poziomach zdolności poznawczych pracowników.

Wykorzystanie kognitywnej teorii przedsiębiorstwa w rozwoju innowacyjności organizacji

Kognitywna teoria przedsiębiorstwa ma również istotne znaczenie dla rozwoju innowacyjności organizacji. Rozwój innowacyjności wymaga aktywnego angażowania się w poznawcze procesy myślowe, takie jak generowanie pomysłów, analiza i ocena ryzyka, oraz podejmowanie decyzji. Kognitywna teoria przedsiębiorstwa bada te procesy i sugeruje narzędzia i techniki zarządzania zmianą, które mogą stymulować innowacyjność.

Wykorzystanie narzędzi i technik zarządzania zmianą opartych na kognitywnej teorii przedsiębiorstwa może pomóc organizacjom w tworzeniu środowiska sprzyjającego innowacjom. Przykładowymi narzędziami mogą być warsztaty kreatywności, metody projektowania myślenia, czy techniki modelowania mentalnego. Te narzędzia mogą pomóc pracownikom w generowaniu i ocenie innowacyjnych pomysłów oraz wspieraniu procesu innowacyjnego w organizacji.

Analiza wpływu struktury organizacyjnej na proces generowania innowacji jest również istotnym aspektem kognitywnej teorii przedsiębiorstwa. Odpowiednie zaprojektowanie struktury organizacyjnej, takie jak elastyczne struktury zdecentralizowane, może sprzyjać wymianie wiedzy i generowaniu innowacji.

Przykłady praktycznego zastosowania kognitywnej teorii przedsiębiorstwa w rozwoju innowacyjności można znaleźć w różnych obszarach. Na przykład, w procesie tworzenia i zarządzania zespołami projektowymi, kognitywna teoria przedsiębiorstwa może być stosowana do efektywnego zarządzania wiedzą i komunikacją w celu stymulowania innowacji.

Wprowadzenie kognitywnej teorii przedsiębiorstwa w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju innowacyjności organizacji wiąże się jednak z pewnymi wyzwaniami. Należy uwzględnić indywidualne różnice w zdolnościach poznawczych pracowników, dostosować narzędzia i techniki, oraz zapewnić odpowiednie wsparcie i szkolenie dla pracowników. Ponadto, proces implementacji kognitywnej teorii przedsiębiorstwa może wymagać zmiany kultury organizacyjnej i podejścia do zarządzania.


Kognitywna teoria przedsiębiorstwaartykuły polecane
Role menedżerów personalnego i liniowegoModele motywacjiModele zarządzania zasobami ludzkimiHyacinte DubreuilRelacja menedżer sztabowy - menedżer liniowyRole kierowniczeOrganizacja ucząca sięParadygmaty zarządzaniaInformacyjna teoria przedsiębiorstwa

Bibliografia

 • Czakon W. (2005), Ku systemowej teorii przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, 5
 • Gruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa