Komercyjny weksel inwestycyjno-terminowy

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z KWIT)
Komercyjny weksel inwestycyjno-terminowy
Polecane artykuły


Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe (KWIT-y) to papiery wartościowe przeznaczone dla dużych inwestorów. Są one odpowiednikiem emitowanych na rynkach zagranicznych bonów komercyjnych (Commercial Paper). Są oparte na prawie wekslowym. Ich wystawcą jest firma o mocnej pozycji i nienagannej reputacji na rynku kapitałowym. Tą wiarygodność potwierdza bank pośredniczący w emisji weksli. KWIT-y mają krótki okres wykupu. Przed jego upływem inwestor ma prawo do sprzedaży weksli na rynku wtórnym. (I. Zabielska, 1996)

Organizatorem emisji komercyjnych weksli inwestycyjno-terminowych jest warszawski oddział ING banku. Są one emitowane w ramach programów, które określają maksymalną wielkość jednorazowej transy emisji oraz okres, przez jaki ma być prowadzona sprzedaż. Nabywcami KWIT-ów mogą być osoby prawne i fizyczne. KWIT-y są emitowane w formie weksla globalnego lub pojedynczych weksli własnych. W pierwszym przypadku inwestor nabywa prawo własności do części weksla globalnego, co zostaje zarejestrowane na rachunku powierniczym i potwierdzone świadectwem depozytowym przekazanym inwestorowi. W drugim przypadku inwestor może fizycznie odebrać weksel i złożyć go na rachunku powierniczym w ING Banku lub też weksel może być przekazany na rachunek w innym banku lub w innej instytucji na terenie Polski. Standardowo nominał weksla to 500 tys. Zl. Termin wykupu bank określił na okres od 1 miesiąca do roku.

Poziom oprocentowania tego papieru jest negocjowany z inwestorem przy zawieraniu transakcji i jest uzależniony od wysokości aktualnych stóp oprocentowania krótkoterminowych depozytów bankowych oraz bonów skarbowych. Stopa zwrotu z KWIT-u w latach 1995-96 przewyższała stopę zwrotu z bonów skarbowych.(W. Dębski, 2003 s. 44)

Historia

W sierpniu 1994 roku ING BANK ogłosił rozpoczęcie pierwszego z trzech programów emisji KWIT-ów wartych w sumie 60 mln dolarów. Program ten zakładał sprzedaż przynajmniej 80% z każdej emisji w ciągu pięciu dni. Już podczas pierwszego dnia ING Bank sprzedał 100% emisji pierwszego emitenta - PepsiCo. (I. Zabielska, 1996)

Bibliografia

  • Dębski W, Rynek finansowy i jego mechanizmy podstawy teorii i praktyki, PWN Warszawa 2003
  • Zabielska I, Businessman, Interes za pokwitowaniem Numer 78, 09 1996

Autor: Olga Raźny