Fazy projektu wg PRINCE2

Z Encyklopedia Zarządzania

Metodyka PRINCE2 zakłada, że zarządzanie projektem odbywa się za pomocą siedmiu procesów, które osadzone są w każdej z faz projektu. Dzięki tym procesom projekt jest przeprowadzany od kontrolowanego startu do kontrolowanego zamknięcia poprzez następujące fazy:

 1. Przygotowanie projektu - jest to przedprojektowa faza, w której zawarte jest zlecenie podstawowych założeń projektowych oraz ich przygotowanie. Działania w tej fazie w metodyce PRINCE2 opisane są procesami przygotowania projektu (PP). Nadrzędnym celem fazy przygotowania projektu jest analiza uzasadnienia biznesowego projektu i pozyskanie niezbędnych informacji do podjęcia decyzji, czy realizacja projektu jest opłacalna.
 2. Inicjowanie projektu - początkowa faza projektowa, w obszarze której nie są realizowane żadne prace techniczne. W tej fazie celem jest ogólne zaplanowanie projektu, co wiąże się z powstaniem Dokumentu Inicjującego Projekt, który zawierać ma między innymi: ramowy plan projektu z wyszczególnionymi etapami zarządczymi, plan zarządzania ryzykiem, plan jakości oraz plan komunikacji. Działania w tej fazie projektu opisywane są przez procesy Inicjowania projektu (IP).
 3. Realizacja projektu - to faza, w której tworzone są specjalistyczne produkty projektu. Działania w tej fazie opisane są procesami Sterowania Etapem (SE), Zarządzania Dostarczaniem Produktów (ZDP), Zarządzania Końcem Etapu (ZKE)oraz Zarządzania Strategicznego Projektem (ZSP).
 4. Zamykanie projektu - jest to ostatnia faza projektu, w której działania opisane są procesem Zamykania Projektu (ZP). Następuje ocena realizacji projektu, planowanie działań poprojektowych, oraz administracyjne zamknięcie projektu.

TL;DR

Metodyka PRINCE2 zakłada siedem procesów zarządzania projektem: Przygotowanie projektu, Inicjowanie projektu, Realizacja projektu, Zamykanie projektu oraz trzy procesy kontroli i zarządzania w trakcie projektu. Każda faza projektu ma swoje procesy i cele, które obejmują analizę biznesową, planowanie, kontrolę postępów, dostarczanie produktów i zamykanie projektu.

Procesy PRINCE2

W metodologii PRINCE2 (2009) wyróżnia się siedem procesów opisujących działania potrzebne do pomyślnego zarządzania strategicznego i operacyjnego oraz dostarczenia produktów projektu. W wersji z 2005 roku obecny był także ósmy proces - Planowanie, który obecnie jest procesem podrzędnym do pozostałych 7 procesów.

Rys. 1 Procesy PRINCE2

Legenda:

(*) Faza Zamykania Projektu może pokrywać się z ostatnim etapem realizacyjnym Fazy Realizacji Projektu, dlatego też mogą w niej występować procesy ZDP oraz SE.

 1. Przygotowanie Projektu (PP) - proces ten odbywa się jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem projektu. Poprzedza on Proces Inicjowania Projektu, a jego główne cele to: zapewnienie o zasadności realizacji projektu, zdefiniowanie zakresu projektu, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za inicjację projektu oraz zaplanowanie zadań dotyczących inicjacji projektu.
 2. Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZSP) - proces ten realizowany jest przez właściciela projektu, czyli Komitet Sterujący. Dzięki temu procesowi, projekt zarządzany jest na poziomie strategicznym przez wszystkie fazy cyklu życia projektu
 3. Inicjowanie Projektu (IP) - proces ten rozpoczyna się, gdy tylko komitet sterujący wyda decyzję ze zgodą na inicjację projektu. Celem procesu jest między innymi: określenie powodów realizacji projektu, szacowanych korzyści oraz ryzyka, jak przebiegać będzie zarządzanie jakością, ryzykiem oraz przepływem informacji, jak mierzone będą postępy.
 4. Sterowanie Etapem (SE) - proces ten określa zadania kierownika projektu w zakresie organizowania bieżącego etapu zarządczego, a są to: autoryzacja rozpoczęcia prac, monitoring projektu, zbieranie raportów, ocena realizacji prac, raportowanie stanu projektu komitetowi sterującemu. Cele tego procesu to między innymi: kontrola ryzyka, zapewnienie aktualności uzasadnienia biznesowego, skupienie uwagi na produktach danego etapu oraz efektywna praca zespołu projektowego.
 5. Zarządzanie Dostarczaniem Produktów (ZDP) - to proces kontroli nad opracowywaniem i dostarczaniem zaplanowanych produktów projektu. Dzięki opracowaniu formalnych wytycznych akceptowania, wykonywania i dostarczania wyników zrealizowanych zadań projektowych, umożliwiona jest współpraca pomiędzy kierownikiem projektu oraz liderami zespołów projektowych. Cele procesu to między innymi: zapewnienie, że kierownik projektu jest na bieżąco informowany o stanie realizacji zadań projektowych, zapewnienie, że produkty zgodne są z wytycznymi i mieszczą się w przyjętych granicach odchyleń oraz zapewnienie, że zakres prac do wykonania został uprzednio uzgodniony.
 6. Zarządzanie Końcem Etapu (ZKE) - głównym celem tego procesu jest przeprowadzenie kontrolowanego rozpoczęcia oraz zakończenia wszystkich zarządczych etapów projektu. Inne cele to między innymi: przygotowanie planu kolejnego etapu zarządczego oraz dostarczenie komitetowi sterującemu informacji potrzebnych do oceny dalszej wykonalności projektu.
 7. Zamykanie Projektu (ZP) - może nastąpić na wskutek zakończenia wszystkich prac projektowych lub w wyniku podjęcia przez komitet sterujący decyzji o zakończeniu projektu. Najważniejsze jest to aby projekt został zamknięty w sposób kontrolowany, a nie porzucony przez zespół projektowy i wykonawców. Najważniejsze cele tego procesu to: uzyskanie akceptacji odbiorcy produktów projektu, zapewnienie, że odbiorca produktów projektu posiada wiedzę dotyczącą ich użytkowania, utrzymania i wspierania po zakończeniu projektu, a także przeprowadzenie oceny oraz rewizji wyników projektu względem założeń początkowych.


Fazy projektu wg PRINCE2artykuły polecane
Procesy kontroli wg PMBOKZarządzanie kosztami wg PMBOKProcesy w projekcieInicjowanie ProjektuPlan zarządzania projektemPlany wg PRINCE2Postęp wg PRINCE2Organizacja wg PRINCE2Zakres projektu

Bibliografia

 • Łabuda W. (2010), Wybrane aspekty planowania w metodyce PRINCE2, Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, nr 4
 • Sobestiańczyk T. (2012), Metodyka zarządzania projektami PRINCE2, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, nr 5(12)
 • Wodecka-Hyjek A. (2010), Metodyka PRINCE2 w zarządzaniu realizacją projektów, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, nr 234
 • Wyrozębski P. (2011), Metodyki zarządzania projektami, Bizarre, Warszawa
 • Żbikowska-Semik I. (red.) (2009), PRINCE2 - Skuteczne Zarządzanie Projektami, TSO, Londyn


Autor: Krystian Kudlik