Cykl życia informatyki

Z Encyklopedia Zarządzania

W praktyce gospodarczej występują istotne różnice w zakresie wykorzystywania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach.

Zakres stosowania narzędzi informatycznych zależy od poziomu zarządzania i rozwoju organizacji. Można wyróżnić następujące etapy cyklu życia zastosowań informatyki w firmach (S. Wrycza 1997, s. 49):

 • Inicjacja - Pojedyncze zastosowania. Wdrażanie przez jednostki zewnętrzne bez udziału użytkowników.
 • Popularyzacja - Większa liczba zastosowań w przedsiębiorstwie. Ograniczony udział użytkowników. Brak planowania informatyzacji.
 • Sterowanie - Planowanie informatyzacji firmy. Wprowadzenie metod planowania i kontroli. Standaryzacja technologii.
 • Integracja - Zastosowanie baz danych. Scentralizowanie procedur tworzenia struktur danych. Tworzenie systemów z udziałem służb informatycznych i użytkowników.
 • Ukierunkowanie na dane - Kontrola użytkownika nad zasobami informacyjnymi. Wdrażanie systemów informowania kierownictwa. Organizacyjna integracja za pomocą narzędzi informatycznych
 • Nasycenie - System informatyczny jest odzwierciedleniem organizacji. Wspomaganie zarządzania strategicznego.

Wpływ cyklu życia informatyki na efektywność organizacji

Wpływ cyklu życia informatyki na efektywność organizacji jest niezwykle istotny. Na każdym z etapów cyklu występują różne czynniki, które wpływają na efektywność organizacji. Na etapie planowania, kluczowym czynnikiem jest precyzyjne określenie celów i wymagań projektu, co pozwala na wyznaczenie optymalnych strategii działania. Na etapie projektowania, istotne jest dokładne zdefiniowanie funkcjonalności i architektury systemu, co umożliwia skuteczne zarządzanie procesem tworzenia oprogramowania. Na etapie wdrażania, ważne jest zapewnienie odpowiedniego szkolenia dla pracowników, aby mogli efektywnie korzystać z nowych systemów. Na etapie eksploatacji, kluczowe jest utrzymanie systemu w sprawności i regularne aktualizacje, co pozwala na uniknięcie problemów i usprawnienie działania organizacji. Na etapie wycofywania, istotne jest przeprowadzenie procesu dezinstalacji i zabezpieczenie danych, aby uniknąć utraty informacji i zapewnić bezpieczeństwo organizacji.

Wykorzystanie koncepcji cyklu życia informatyki

Poprawne zarządzanie kolejnymi etapami cyklu życia informatyki przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim, umożliwia skuteczne wykorzystanie zasobów organizacji, co przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy. Ponadto, pozwala na lepsze zrozumienie i spełnienie potrzeb użytkowników, co wpływa na zwiększenie satysfakcji klientów. Poprawne zarządzanie cyklem życia informatyki wpływa również na jakość systemów informatycznych, co przekłada się na poprawę efektywności organizacji. Dodatkowo, umożliwia monitorowanie i ocenę wyników, co pozwala na ciągłe doskonalenie i dostosowanie do zmieniających się potrzeb.

Najlepsze praktyki dotyczące wykorzystania cyklu życia informatyki w celu poprawy efektywności organizacji obejmują m.in.:

 • Stworzenie dokładnego planu projektu, uwzględniającego wszystkie etapy cyklu życia informatyki.
 • Skupienie się na potrzebach użytkowników i regularne zbieranie ich opinii i opinii.
 • Regularne szkolenia dla pracowników, aby zapewnić im odpowiednie umiejętności w zakresie korzystania z nowych systemów.
 • Regularne monitorowanie i ocenianie wyników, aby identyfikować obszary do poprawy.
 • Utrzymanie systemu w sprawności i regularne aktualizacje, aby uniknąć problemów i utraty danych.

Odpowiednie zarządzanie cyklem życia informatyki może przyczynić się do zwiększenia efektywności organizacji poprzez optymalne wykorzystanie zasobów, lepsze zrozumienie i spełnienie potrzeb użytkowników, poprawę jakości systemów informatycznych oraz ciągłe doskonalenie i dostosowanie do zmieniających się potrzeb. Przykłady firm, które osiągnęły sukces dzięki odpowiedniemu zarządzaniu cyklem życia informatyki, stanowią inspirację dla innych organizacji i pokazują, jakie strategie i działania można podjąć, aby osiągnąć pożądane rezultaty.


Cykl życia informatykiartykuły polecane
System informacyjnyMetodyki w pakietachZarządzanie przez informacje i komunikacjęARISKorporacyjna deska rozdzielczaIntranetInformatyczne systemy zarządzania produkcjąKomputerowo zintegrowane wytwarzanieMapa drogowa

Bibliografia

 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
 • Wrycza S. (1997), Projektowanie systemów informatycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk


Autor: Krzysztof Woźniak