Cechy osoby przedsiębiorczej

Z Encyklopedia Zarządzania
Cechy osoby przedsiębiorczej
Polecane artykuły

Najważniejsze cechy osoby przedsiębiorczej to[1][2][3]:

 • skłonność do ryzyka, ale ryzyka umiarkowanego, wyważonego (nie oznacza nieracjonalnego, nierozsądnego postępowania), oraz związana z tym umiejętność postępowania i podejmowania decyzji w warunkach niepewności,
 • bycie świadomym siebie, swoich mocnych i słabych stron,
 • ambicja,
 • podejmowanie inicjatywy,
 • kreatywność, pomysłowość, twórcze myślenie,
 • umiejętność dostrzegania szans w otoczeniu,
 • elastyczność, łatwość dostosowywania się do zmieniających się warunków,
 • pewność siebie, odwaga,
 • odpowiedzialność, zarówno za siebie, jak i swoich podwładnych,
 • umiejętność przekonywania innych do siebie i do swoich pomysłów,
 • chęć ciągłego rozwoju, pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności,
 • dobrze rozwinięte zdolności organizacyjne,
 • ukierunkowanie na cel,
 • umiejętność wyznaczania sobie celów,
 • nastawienie na osiągnięcie zysku, sukcesu,
 • otwartość, zarówno na zmiany, jak i na otoczenie, ludzi,
 • komunikatywność,
 • asertywność,
 • dynamizm w działaniu,
 • optymizm,
 • chęć do podejmowania nowych wyzwań,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność wnioskowania,
 • wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • niezależność, samodzielność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność zarządzania zasobami materialnymi,
 • umiejętność przyjmowania porażek i wyciągania z nich konstruktywnych wniosków,
 • chęć współzawodnictwa, duch rywalizacji.

Czynniki wpływające na kształtowanie cech i postaw przedsiębiorczych

Na rozwój przedsiębiorczości wpływają różne czynniki:

 • zewnętrzne- związane z warunkami rozwoju społeczno-gospodarczego, z otoczeniem, w jakim jednostka funkcjonuje
 • wewnętrzne- takie jak wiek, płeć, cechy osobowości, przekonania, wartości.

Duży wpływ na kształtowanie postaw i cech przedsiębiorczych mają czynniki psychospołeczne, np. wykształcenie, umiejętności, tradycje rodzinne, klimat społeczny, jak również czynniki ekonomiczne- dostęp do konkretnych środków finansowych[4].

Przedsiębiorczość- cecha wrodzona czy nabyta

Trudno jednoznacznie określić, czy bycia osobą przedsiębiorczą da się nauczyć, czy jest to postawa wrodzona. Jest to spowodowane bardzo szerokim postrzeganiem przedsiębiorczości, zalicza się do niej wiele cech- niektóre z nich określa się właśnie jako wrodzone, inne postrzega się jako możliwe do nabycia, do doskonalenia. Dlatego nie można jednoznacznie odpowiedzieć na ten dylemat. Można jednak stwierdzić, że pewne osoby urodzą się z większymi predyspozycjami do zostania osobą przedsiębiorczą, natomiast w dużej mierze będzie to również zależeć od tego, jakie umiejętności, wiedzę, wykształcenie i wychowanie dana jednostka otrzyma, a także w jakim stopniu ona sama będzie rozwijała i doskonaliła swoje szeroko pojęte kompetencje.

Przypisy

 1. Mrozowicz K.(2010), Cechy zachowań przedsiębiorczych w świetle psychologicznych badań osobowości, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Rok 14, nr 1, s.14
 2. Mrozowicz K.(2010), Cechy zachowań przedsiębiorczych w świetle psychologicznych badań osobowości, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, Rok 14, nr 1, s.15
 3. Postuła A. Glinka B. Pasieczny J.(red)(2014), Oblicza przedsiębiorczości, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s.62-69
 4. Matejun M. Sczepańczyk M.(red.)(2009),Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, s.24

Bibliografia

Autor: Magdalena Chlebda, Paulina Drabik