Zbigniew Martyniak

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja do druku nie jest już wspierana i może powodować błędy w wyświetlaniu. Zaktualizuj swoje zakładki i zamiast funkcji strony do druku użyj domyślnej funkcji drukowania w swojej przeglądarce.

Prof. Zbigniew Martyniak urodził się 21 lutego 1936 r. w Lublinie (zm. 7 września 2002 r.) w rodzinie prawnika i nauczycielki szkół średnich. Szkołę podstawową i Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica ukończył w Chrzanowie. W latach 1953-1958 studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie, uzyskując tytuł zawodowy magistra ekonomii z wynikiem bardzo dobrym. Bezpośrednio po studiach podjął pracę w Instytucie Badań Jądrowych w Krakowie na stanowisku st. inspektora planowania. W 1960 r. objął stanowisko kierownika działu studiów i organizacji w Krakowskich Zakładach Przemysłu Odzieżowego jako przedsiębiorstwie wzorcowym w branży odzieżowej. W roku następnym został przeniesiony służbowo do Południowych Zakładów Skórzanych w Chełmku na stanowisko kierownika działu organizacji i analiz ekonomicznych. Pod koniec 1963 r. powrócił do pracy w Krakowskich Zakładach Przemysłu Odzieżowego na stanowisku kierownika działu rekonstrukcji organizacyjno - technicznej branży odzieżowej w okręgu krakowskim. W tymże roku otworzył przewód doktorski, a w 1964 r. został zatrudniony w Akademii Ekonomicznej w Krakowie na stanowisku st. asystenta. W 1968 r obronił pracę doktorską pt: Zastosowanie badań operacyjnych do rozwiązywania zagadnienia wykorzystania tkanin w przemysłowym procesie rozkroju. Habilitował się w 1973 broniąc pracę pt: Modele metod stosowanych w badaniach organizatorskich. Profesorem nadzwyczajnym został w 1982 r., a uzwyczajnienie uzyskał w 1987 r. W ciągu 38 lat pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie przeszedł przez wszystkie szczeble awansu.

TL;DR

Profesor Zbigniew Martyniak miał bogatą karierę naukową i dydaktyczną. Był autorem wielu publikacji na temat zarządzania, w tym reengineeringu, benchmarkingu i lean managementu. Pełnił wiele funkcji w różnych instytucjach i komitetach naukowych. Jego dorobek dydaktyczny obejmuje promowanie wielu doktorów i magistrów.

Osiągnięcia i nagrody

W zakresie działalności organizacyjnej w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w latach 1972-1990 pełnił funkcję z-cy dyrektora, a w latach 1990-1992 dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania. W latach 1972-1975 był prodziekanem Wydziału Ekonomiki Produkcji. Od 1972 r. był kierownikiem Pracowni Technik Organizacji i Zarządzania, następnie Zakładu Technik Organizatorskich, następnie Zakładu Metodologii Organizowania a od 1992 r. kierownikiem Katedry Metod Organizacji i Zarządzania. W latach 1991-1997 był członkiem Zarządu ZNP. Od 1996 r. do 1999 był członkiem Senatu, a w latach 1996-98 przew. Senackiej Komisji do spraw Badań Naukowych.

Za swoją działalność naukowo-dydaktyczną otrzymał wiele nagród i odznaczeń państwowych. Otrzymał m. in.: Srebrny Krzyż Zasługi (1976), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1998), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1988), Medal im. Karola Adamieckiego (1985) oraz Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, a także wielokrotnie nagrody Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Pełnił przez czwartą z rzędu kadencję funkcję członka, a w latach 1998-1999 przewodniczącego Sekcji Ekonomicznej Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz funkcję członka Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, a od roku 1999 zastępcy przewodniczącego tego Komitetu. Był przez dwie kadencje z-cą przew., a od 1997 r. był przew. Głównej Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. W latach 1990-1994 i od roku 1998 był członkiem Komisji Ekspertów Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Profesor Zbigniew Martyniak pełnił również zaszczytne funkcje w krajowych gremiach i komitetach naukowych. Przez cztery kadencje był członkiem, a w latach 1998-1999 przewodniczącym Sekcji Ekonomicznej Centralnej Komisji do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Pełnił funkcję członka Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, a od roku 1999 zastępcy przewodniczącego tego Komitetu. Był przez dwie kadencje z-cą przewodniczącego, a od 1997 r. był przewodniczącym Głównej Rady Naukowej Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. W latach 1990-1994 i od roku 1998 był członkiem Komisji Ekspertów Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Działalność naukowa

Profesor Zbigniew Martyniak był wzorem "odkrywcy" i popularyzatora nowych koncepcji, metod i podejść, które pojawiały się w zarządzaniu i dzięki Jego pracom proces ich adaptacji i upowszechniania przebiegał znacznie szybciej. Był autorem pierwszych w literaturze krajowej publikacji na temat wielu znanych i powszechnie stosowanych współcześnie koncepcji i metod zarządzania jak np.: reengineering, benchmarking, lean management, systemy workflow czy też mniej znanych, szczegółowych metod, do których należą m.in. analiza dyrektywna, marketing wewnętrzny, metoda refleksji strategicznej, metoda HOSHIN, system Shigeo Shingo, metoda SMED czy metoda MTR.

W zakresie reengineeringu przeprowadził szerokie studium jego zastosowań w przedsiębiorstwach zachodnich, identyfikując typowe zmiany organizacyjne będące następstwem reengineeringu. Dokonał porównania różnych ujęć metodycznych benchmarkingu prezentowanych w literaturze Zachodniej i rozwinął zagadnienie informacyjnego wspomagania benchamarkingu.

Dorobek dydaktyczny

Prof. Martyniak był cenionym dydaktykiem i wychowawcą kilku pokoleń ekonomistów. Jako dydaktyk prowadził zajęcia z wielu przedmiotów na wszystkich typach studiów, włącznie ze studiami podyplomowymi i doktoranckimi. Oprócz macierzystej Uczelni prowadził wykłady także na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej, zasadniczo jednak związał swoją pracę dydaktyczną z AE w Krakowie uczestnicząc aktywnie w kolejnych reformach studiów i kierunków swojej macierzystej uczelni. Z inicjatywy Prof. J. Trzcienieckiego, prof. Stabryły i prof. Martyniaka uruchomiono w 1971 roku kierunek Organizacji i Zarządzania na Wydziale Ekonomiki Produkcji AE w Krakowie.

Był współtwórcą specjalności Zarządzanie firmą na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie. Opracował programy nauczania do przedmiotów kierunkowych Metody OiZ oraz Rozwój naukowego zarządzania oraz specjalnościowych Doradztwo organizacyjne i Inwentyka.

W okresie prawie 40 lat pracy dydaktycznej prof. Martyniak wypromował sześciu doktorów nauk ekonomicznych i kilkuset magistrów i licencjatów nauk ekonomicznych. Jeden z promowanych doktorów uzyskał już tytuł profesorski, a dwóch stanowisko profesora uczelnianego. W bieżącym roku akademickim planowane było również zakończenie dwóch kolejnych przewodów doktorskich otwartych pod Jego kierunkiem.

Tekst udostępniony dzięki uprzejmości kierownika Katedry Metod Organizacji i Zarządzania, prof. dr hab. Janusza Czekaja.


Zbigniew Martyniakartykuły polecane
Edward KindlarskiMorris Llewelyn CookeEdwin HauswaldMichael PorterManagement Forum 2020Andrzej KozinaBronisław Biegeleisen-ŻelazowskiWallace ClarkCharles de Freminville

Bibliografia

  • Martyniak Z. (1971), Podstawowe pojęcia teorii działalności organizatorskiej, Folia Oeconomica Cracoviensia, 10, 75-85
  • Martyniak Z. (1996), Metody organizowania procesów pracy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa