Management Forum 2020

Z Encyklopedia Zarządzania

Management Forum 2020 (MF-2020) jest inicjatywą młodych pracowników nauki, zajmujących się problematyką szeroko pojętych organizacji izarządzania. Polega ona na cyklicznych spotkaniach naukowych (konferencjach) organizowanych corocznie wiosną przez inny ośrodek naukowy. Ideę MF2020 zainicjowali pracownicy Katedry Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a wsparli przedstawiciele innych ośrodków.

Celami konferencji MF-2020 są:

 • Umożliwienie merytorycznej dyskusji na temat referatów przedstawianych przez uczestników,
 • Doskonalenie metod pisania prac naukowych, ich prezentowania oraz prowadzenia dyskusji,
 • Poznanie i wymiana wiedzy i doświadczeń młodych pracowników uczelni ekonomicznych,
 • Integracja środowiska uczelni ekonomicznych,
 • Ustalenie stanu wiedzy oraz jego rozwijanie w oparciu o badania prowadzone przez uczestników w zakresie ustalanym tytułem konferencji.

Historia

Dotychczas konferencje organizowane były przez:

 • Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (2002) - ,
 • Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (2003) - ,
 • Uniwersytet Szczeciński (2004) - W kierunku uniwersalnego modelu zarządzania,
 • Akademię Ekonomiczną w Krakowie (2005) - Innowacyjność vs. zachowawczość współczesnych organizacji,
 • Szkołę Główną Handlową w Warszawie (2006) - Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania,
 • Akademię Ekonomiczną w Katowicach (2007) - Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Założenia

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest posiadanie stopnia naukowego magistra lub doktora oraz praca w uczelni wyższej. Doktorzy habilitowani oraz profesorowie mogą być dopuszczeni do uczestnictwa w MF-2020 tylko wówczas, gdy uczestniczyli w przynajmniej jednej z wcześniejszych edycji (nie będąc jeszcze pracownikami samodzielnymi). Przedstawiciele praktyki uczestniczą w obradach na podstawie rekomendacji Rady Programowej.

Każdy uczestnik zgłasza i wygłasza referat. Skróty referatów są udostępniane przed rozpoczęciem obrad, aby umożliwić zapoznanie się z nimi. Zasadą jest wolna, nieskrępowana dyskusja naukowa i dziesiątki pytań do każdego referatu. Publikacja książkowa jest wydawana po zakończeniu obrad. Publikowane są wyłącznie referaty, które zostały wygłoszone i przedyskutowane. Cechą charakterystyczną spotkań MF-2020 jest wysoki poziom naukowy konferencji.

Główne cele i założenia Management Forum 2020

Management Forum 2020 to prestiżowa konferencja skierowana do profesjonalistów z branży zarządzania. Głównym celem tego wydarzenia jest stworzenie platformy do wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania. Organizatorzy dążą do zrzeszania liderów biznesu, menedżerów oraz ekspertów, którzy wspólnie rozwijali swoje umiejętności, rozmawiać o najważniejszych trendach i wyzwaniach, a także poszukiwać nowych rozwiązań w zarządzaniu.

Konkretne tematy poruszane na konferencji

Podczas Management Forum 2020 zostaną poruszone różnorodne tematy z zakresu zarządzania. Uczestnicy mieli okazję posłuchać prezentacji i wziąć udział w panelach dyskusyjnych dotyczących takich zagadnień, jak:

Oczekiwania organizatorów wobec uczestników i prelegentów

Organizatorzy Management Forum 2020 oczekują, że uczestnicy konferencji będą aktywnie uczestniczyć w dyskusjach, dzielić się swoim doświadczeniem i wnioskami z praktyki oraz zdobywać nową wiedzę. Oczekuje się, że prelegenci mają kompetencje merytoryczne, umiejętności prezentacyjne i będą w stanie dostarczyć wartościowe i inspirujące prezentacje. Organizatorzy konferencji postawili sobie za cel dostarczenie uczestnikom wartościowych treści i praktycznych narzędzi, które mogli wdrożyć w swojej pracy.

Ważność tematyki konferencji dla rozwoju zarządzania

Tematyka konferencji jest niezwykle istotna dla rozwoju zarządzania. Wciąż pojawiają się nowe wyzwania i trendy, które wymagają od menedżerów elastyczności i umiejętności adaptacji. Konferencja Management Forum 2020 pozwala na poznanie nowych koncepcji i rozwiązań, które mogą mieć istotny wpływ na efektywność zarządzania w różnych obszarach działalności. Dzięki wymianie doświadczeń i inspirującym prezentacjom, uczestnicy mogli poszerzać swoją wiedzę, doskonalić umiejętności i rozwinąć swoje potencjały w zakresie zarządzania.

Przewidywane efekty i wpływ konferencji na uczestników i ich instytucje

Konferencja Management Forum 2020 przyniesie wiele korzyści uczestnikom oraz ich instytucjom. Uczestnicy mieli okazję zdobyć wiedzę na temat najnowszych trendów i najlepszych praktyk w zarządzaniu, co pozwoli im dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych i osiągnąć lepsze wyniki biznesowe. Ponadto, możliwość nawiązania kontaktów z innymi uczestnikami i prelegentami pozwoli na wymianę doświadczeń i zbudowanie sieci profesjonalnych relacji. Konferencja wpłynie także na instytucje, dla których uczestnicy pracują, poprzez wprowadzenie nowych, skutecznych strategii i rozwiązań zarządczych. Udział w konferencji będzie z pewnością czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju kariery zawodowej uczestników oraz wzrostu konkurencyjności ich instytucji.

Autor: Sławomir Wawak

Disambig.png

To jest strona ujednoznaczniająca.

Ze względu na wieloznaczność hasła, proponujemy wybranie któregoś z poniższych znaczeń.