Management Forum 2020

Z Encyklopedia Zarządzania
Management Forum 2020
Polecane artykuły


Management Forum 2020 (MF-2020) jest inicjatywą młodych pracowników nauki, zajmujących się problematyką szeroko pojętych organizacji izarządzania. Polega ona na cyklicznych spotkaniach naukowych (konferencjach) organizowanych corocznie wiosną przez inny ośrodek naukowy. Ideę MF2020 zainicjowali pracownicy Katedry Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, a wsparli przedstawiciele innych ośrodków.

Celami konferencji MF-2020 są:

 • Umożliwienie merytorycznej dyskusji na temat referatów przedstawianych przez uczestników,
 • Doskonalenie metod pisania prac naukowych, ich prezentowania oraz prowadzenia dyskusji,
 • Poznanie i wymiana wiedzy i doświadczeń młodych pracowników uczelni ekonomicznych,
 • Integracja środowiska uczelni ekonomicznych,
 • Ustalenie stanu wiedzy oraz jego rozwijanie w oparciu o badania prowadzone przez uczestników w zakresie ustalanym tytułem konferencji.

Historia

Dotychczas konferencje organizowane były przez:

 • Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (2002) - ,
 • Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (2003) - ,
 • Uniwersytet Szczeciński (2004) - W kierunku uniwersalnego modelu zarządzania,
 • Akademię Ekonomiczną w Krakowie (2005) - Innowacyjność vs. zachowawczość współczesnych organizacji,
 • Szkołę Główną Handlową w Warszawie (2006) - Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania,
 • Akademię Ekonomiczną w Katowicach (2007) - Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Założenia

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest posiadanie stopnia naukowego magistra lub doktora oraz praca w uczelni wyższej. Doktorzy habilitowani oraz profesorowie mogą być dopuszczeni do uczestnictwa w MF-2020 tylko wówczas, gdy uczestniczyli w przynajmniej jednej z wcześniejszych edycji (nie będąc jeszcze pracownikami samodzielnymi). Przedstawiciele praktyki uczestniczą w obradach na podstawie rekomendacji Rady Programowej.

Każdy uczestnik zgłasza i wygłasza referat. Skróty referatów są udostępniane przed rozpoczęciem obrad, aby umożliwić zapoznanie się z nimi. Zasadą jest wolna, nieskrępowana dyskusja naukowa i dziesiątki pytań do każdego referatu. Publikacja książkowa jest wydawana po zakończeniu obrad. Publikowane są wyłącznie referaty, które zostały wygłoszone i przedyskutowane. Cechą charakterystyczną spotkań MF-2020 jest wysoki poziom naukowy konferencji.

Autor: Sławomir Wawak