Golden parachute

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Golden parachute
Polecane artykuły


Golden parachutes (złote spadochrony) są jedną z odmian tak zwanych zatrutych pigułek. Jest to metoda obronna wykształcona w latach 80-tych XX wieku mająca na celu zapobieganie wrogim przejęciom na rynku kapitałowym.

Sposób zastosowania

Zastosowanie złotych spadochronów miało na celu doraźne obniżenie atrakcyjności spółki będącej przedmiotem wrogiego przejęcia. Polegały one na zapewnieniu najwyższemu kierownictwu spółki bardzo wysokich odpraw w przypadku udanej operacji przejęcia i utraty przez nich zajmowanego dotąd stanowiska. Wraz z rozwojem rynku przejęć i fuzji, głównie w Stanach Zjednoczonych, złote spadochrony traciły na znaczeniu, ustępując miejsca coraz bardziej skomplikowanym i innowacyjnym odmianom zatrutych pigułek. Okazało się bowiem, że nawet kilkudziesięciomilionowe odprawy dla władz spółki nie przeszkadzały w fuzjach wartych kwot liczonych w setkach milionów, a nawet w miliardach dolarów.

Przykłady zastosowania

Najbardziej znanym przykładem nieudanego zastosowania złotego spadochronu jest przejęcie w roku 1986 przez Pantry Pride firmy Revlon. Na skutek tego dotychczasowy dyrektor Revlonu otrzymał rekompensatę w wysokości 35 milionów dolarów. Jednak wartość operacji wynosząca około 1,8 miliarda dolarów usunęła w cień skuteczność złotego spadochronu i operacja przejęcia zakończyła się sukcesem. Obecnie dość często stosowana jest zasada złotego spadochronu dla prezesów największych firm i instytucji finansowych zarówno w Polsce jak i na świecie. Jako przykład można podać odprawę Kenneth'a Lewis'a, byłego prezesa Bank of America w wysokości 120 milionów dolarów czy odprawy byłych prezesów Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Jacka Walczykowskiego (około 6 milionów złotych), Igora Chalupca (1,5 miliona złotych) czy Piotra Kownackiego (około 1,44 miliona złotych)

Bibliografia

  • R. A. Brealey, S. C. Myers, Podstawy finansów przedsiębiorstw, Tom II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
  • J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Podstawy teorii, Wydanie drugie, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2001
  • D.B. Levine, Wall Street od podszewki, Wydawnictwo "Panta", Warszawa 1994
  • Bielenia-Grajewska, M. (2014). Mobbing, niebieskie kołnierzyki i gorące biurka. Zapożyczenia i metafory w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, (1 (31)), 11-26.

Autor: Bartosz Fortuna