Badanie aktywności ekonomicznej ludności

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 14:28, 19 wrz 2023 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Dodanie TL;DR)
Badanie aktywności ekonomicznej ludności
Polecane artykuły


Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) – badanie sytuacji na rynku pracy mające na celu uzyskanie informacji o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej. Badania te prowadzone są przez Główny Urząd Statystyczny od 1992 roku. Wyniki publikowane są co kwartał, a gospodarstwa domowe bada się w każdym tygodniu w ciągu całego kwartału. Badanie aktywności ekonomicznej ludności jest opracowywane na podstawie uogólnionych wyników z próby badawczej, metodą reprezentacyjną, co umożliwia uogólnienie wyników badania na populację generalną.

TL;DR

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) to badanie sytuacji na rynku pracy, które jest przeprowadzane przez Główny Urząd Statystyczny od 1992 roku. Badanie obejmuje wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, a wyniki są publikowane co kwartał. Metodologia badania oparta jest na zaleceniach Międzynarodowej Organizacji Pracy i Eurostatu. BAEL ma na celu dostarczenie informacji na temat zatrudnienia, bezrobocia i aktywności zawodowej.

Metoda

Badanie obejmuje wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, będące członkami wylosowanych gospodarstw domowych. Ankieterzy każdego tygodnia kwartału badają ok.1900 osób. Według BAEL pracującymi są osoby, które w badanym tygodniu co najmniej przez 1 godzinę wykonywały pracę zarobkową, tzn. prowadziły własną działalność gospodarczą (zatrudniając co najmniej 1 pracownika najemnego), pracowały na własny rachunek, były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego na podstawie stosunku pracy, pomagały bez umownego wynagrodzenia w prowadzeniu rodzinnej działalności gospodarczej lub uczyły się zawodu otrzymując wynagrodzenie. Osoby, które akurat nie pracowały z powodu urlopu, choroby, strajku, przerwy w działalności zakładu, pogody, są również zaliczane do pracujących.

Aby osoba została uznana za bezrobotną wg BAEL, musi spełniać nastepujące warunki:

  • nie pracowała w okresie badanego tygodnia, przez 4 tygodnie poszukuje aktywnie pracy,
  • jest gotowa do podjęcia pracy w badanym lub następnym tygodniu.

Do bezrobotnych zalicza się także osoby, które znalazły pracę oraz czekają na jej rozpoczęcie (do 30 dni). Na podstawie BAEL oblicza się także współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia, czyli odsetek ludności, odpowiednio aktywnej zawodowo i pracującej. Liczba osób aktywnych zawodowo to suma pracujących i bezrobotnych. Bierni zawodowo to ci, których nie sklasyfikowano ani jako pracujących ani jako bezrobotnych.

Metodologia badania oparta jest na definicjach zalecanych przez Międzynarodową Organizację Pracy i Eurostat. W związku z czym wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności są porównywalne w skali międzynarodowej.

Charakterystyka badania

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności powstało w celu ulepszenia danych oraz samego dostępu do informacji na temat rynku pracy i harmonizacji zasad polskiej statystyki z zasadami statystyki międzynarodowej, uwzględniając przy tym zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy i Eurostatu. Jedną z największych zalet BAEL było:

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzane jest metodą reprezentacyjną, uzyskane wyniki uogólniane są na populację generalną. "Od IV kwartału 1999 r. BAEL prowadzony jest w sposób ciągły. Oznacza to, że w każdym z 13 tygodni danego kwartału ankieterzy odwiedzają określoną liczbę losowo wybranych mieszkań i zbierają dane o aktywności ekonomicznej w tygodniu poprzednim. Badaniem objęte są wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach. " [GUS, "Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2017 roku", s. 12-13]

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzane jest z wykorzystaniem ankiet. Realizowane jest na terenie całego kraju. Ankieterami są pracownicy urzędów statystycznych. Informacje zdobyte za pomocą ankiet dostępne są tylko dla pracowników statystyki publicznej, którzy ustawowo zobowiązani są do zachowania tajemnicy statystycznej. Osoba, która naruszyła zasady tajemnicy statystycznej może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej, zgodnie z artykułem 54 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej osoba taka podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Uzyskane i przetworzone wyniki badań publikowane są co kwartał w rocznikach, publikacjach statystycznych. Ustawowo dane ankietowanych są poufne i chronione, ich odpowiedzi nie są łączone z nazwiskami czy adresami.

Bibliografia

Autor: Agata Kowalska, Anna Sulima