Uczestnik giełdy

Z Encyklopedia Zarządzania

Uczestnik giełdy jest to osoba, która uzyskała prawo do uczestnictwa w handlu giełdowym i która pracuje na giełdzie.

Prawo do uczestnictwa w handlu giełdowym otrzymuje się w ramach dopuszczenia, które może nastąpić poprzez urzędowe wyznaczenie danej osoby do pełnienia określonej funkcji lub na podstawie postanowienia odpowiedniego organu giełdy, najczęściej jej zarządu. Ponieważ giełdy na świecie się różnią, również kwestia uczestnictwa w obrocie giełdowym nie jest jednakowo rozwiązywana we wszystkich krajach. Zależy to między innymi od systemu pracy danej giełdy, oraz od jej organizacji (W. Dębski, 2005, s. 141).

Rodzaje

W uniwersalnym modelu organizacyjnym giełdy występują generalnie cztery grupy uczestników:

  1. Pośrednicy, zwani giełdowym maklerami - stanowią najważniejszą i zarazem najbardziej charakterystyczną grupę uczestników giełdowych; zostają nimi kompetentni przedstawiciele podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, które maja status członka giełdy. Na giełdach światowych możemy wyodrębnić kilka grup maklerów giełdowych: m.in. maklerzy kursowi i maklerzy wolni.
  2. Samodzielni uczestnicy giełdy - osoby dopuszczone do obrotu giełdowego, posiadające prawo zawierania transakcji we własnym imieniu i na własny rachunek; najczęściej są nimi zarządcy prywatnych firm lub publicznych, prowadzących interesy na rynku finansowym (np. banki, lub firmy maklerskie). Do grona samodzielnych uczestników giełdy można również zaliczyć grupę samodzielnych uczestników reprezentujących banki. Pełnia oni rolę tzw. komisantów, kiedy przeprowadzają transakcje na rachunek swoich zleceniodawców. Mogą oni również zawierać transakcje własne, czyli we własnym imieniu i na własny rachunek.
  3. Urzędnicy - osoby, które tylko na pewien czas zostały dopuszczone do handlu giełdowego; Mogą to być kompetentni pracownicy banków i firm maklerskich, którzy zawierają transakcje giełdowe z upoważnienia, w imieniu i na rachunek pracodawcy.
  4. Goście - osoby, które przebywają na giełdzie ale nie mają prawa uczestnictwa w handlu giełdowym; do tej grupy zalicza się: m.in. pracowników giełdy, reporterów prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz pozostałe osoby mające pozwolenie na czasowe przebywanie na ternie giełdy (W. Dębski, 2005, s. 142-144 oraz dok. Elektr. "Regulamin giełdy")

Uczestnicy giełdy a ryzyko inwestycyjne

Działania uczestników giełdy mają istotny wpływ na zmienność rynku kapitałowego. W zależności od obrotu danym instrumentem finansowym, cena może znacząco wzrastać lub spadać, co przyczynia się do zwiększenia zmienności rynkowej. Na przykład, jeśli duży inwestor decyduje się na sprzedaż dużej ilości akcji danej spółki, to może to spowodować gwałtowny spadek ceny tych akcji na rynku, co wpływa na wahanie cen na rynku kapitałowym.

Uczestnicy giełdy mogą minimalizować ryzyko inwestycyjne poprzez zastosowanie różnych strategii zarządzania ryzykiem. Jedną z takich strategii jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, czyli rozłożenie inwestycji na różne instrumenty finansowe. Dzięki temu, w przypadku wystąpienia straty na jednym z instrumentów, inwestor może nadal osiągnąć zysk na pozostałych. Ponadto, uczestnicy giełdy mogą stosować techniki zabezpieczające, takie jak opcje czy kontrakty terminowe, które pozwalają na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego.

Główne rodzaje ryzyka związane z uczestnictwem w handlu giełdowym to ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko operacyjne oraz ryzyko likwidacyjne. Ryzyko rynkowe dotyczy możliwości wystąpienia strat z powodu zmian cen instrumentów finansowych na rynku. Ryzyko kredytowe związane jest z możliwością niewypłacalności kontrahenta, np. w przypadku nieuregulowania zobowiązań wynikających z transakcji giełdowych. Ryzyko operacyjne dotyczy możliwości wystąpienia błędów operacyjnych, np. w systemach transakcyjnych. Ryzyko likwidacyjne odnosi się do ryzyka związanego z brakiem płynności na rynku, co może utrudnić sprzedaż lub kupno instrumentów finansowych.

Działania uczestników giełdy mogą wpływać na możliwość wystąpienia strat poprzez podejmowanie ryzykownych decyzji inwestycyjnych, brak odpowiedniego zarządzania ryzykiem oraz manipulowanie rynkiem. Na przykład, jeśli inwestor podejmuje zbyt duże ryzyko inwestycyjne lub nie stosuje odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem, może wystąpić większe ryzyko straty. Ponadto, manipulowanie rynkiem poprzez wprowadzanie fałszywych informacji lub działania mające na celu sztuczne zmienianie cen instrumentów finansowych może wpływać na możliwość wystąpienia strat dla innych uczestników giełdy.

Uczestnicy giełdy stosują różne strategie zarządzania ryzykiem w celu minimalizacji strat. Jedną z takich strategii jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, czyli rozłożenie inwestycji na różne klasy aktywów lub instrumenty finansowe. Ponadto, uczestnicy giełdy mogą stosować techniki zabezpieczające, takie jak opcje czy kontrakty terminowe, które pozwalają na ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. Inną strategią jest stosowanie analizy fundamentalnej i technicznej, która pozwala na ocenę wartości danego instrumentu finansowego oraz przewidywanie jego potencjalnych zmian cen.

Uczestnicy giełdy a regulacje prawne

Uczestnictwo w handlu giełdowym regulowane jest przez przepisy prawne. Przede wszystkim, istnieją przepisy dotyczące rejestracji i licencjonowania uczestników giełdy, które określają wymogi formalne i kwalifikacyjne, jakie należy spełnić, aby móc uczestniczyć w handlu na giełdzie. Ponadto, istnieją przepisy dotyczące informacji poufnych oraz manipulacji rynkiem, które mają na celu zapewnienie uczciwości i przejrzystości handlu na giełdzie. Istnieją również przepisy dotyczące obowiązkowej publikacji informacji finansowych przez spółki giełdowe, co ma na celu zapewnienie dostępu do wiarygodnych informacji dla uczestników giełdy.

Organami nadzoru w kontekście działań uczestników giełdy są przede wszystkim Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) oraz Giełda Papierów Wartościowych (GPW). KNF pełni rolę nadzoru nad działalnością uczestników giełdy, w tym nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa, zapewnianiem przejrzystości rynku oraz ochroną inwestorów. GPW natomiast odpowiada za zarządzanie i nadzór nad samą giełdą, w tym nadzór nad działalnością uczestników rynku, regulacją obrotu instrumentami finansowymi oraz zapewnianiem efektywności i bezpieczeństwa handlu na giełdzie.

Naruszenie przepisów przez uczestników giełdy może skutkować różnymi sankcjami i konsekwencjami. Przede wszystkim, organy nadzoru, takie jak KNF czy GPW, mogą nałożyć kary finansowe na uczestników giełdy, które mogą być uzależnione od wagi naruszenia oraz od wartości transakcji, na jakie wpływa dane naruszenie. Ponadto, mogą być również stosowane sankcje administracyjne, takie jak ograniczenia w prowadzeniu działalności na giełdzie, zawieszenie lub cofnięcie licencji oraz zakaz prowadzenia działalności giełdowej. W przypadku poważnych naruszeń przepisów, organy nadzoru mogą również zgłosić sprawę do odpowiednich organów ścigania w celu wszczęcia postępowania karnego.

Uczestnicy giełdy mają wiele obowiązków wynikających z przepisów prawnych. Przede wszystkim, muszą przestrzegać przepisów dotyczących rejestracji i licencjonowania uczestników giełdy oraz spełniać określone wymogi formalne i kwalifikacyjne. Ponadto, muszą przestrzegać przepisów dotyczących informacji poufnych oraz manipulacji rynkiem, co oznacza, że nie mogą wykorzystywać poufnych informacji oraz nie mogą manipulować cenami instrumentów finansowych na giełdzie. Uczestnicy giełdy mają również obowiązek publikacji informacji finansowych zgodnie z określonymi terminami i wymogami, co ma na celu zapewnienie przejrzystości i dostępności informacji dla inwestorów.

Mechanizmy egzekwowania przepisów i monitorowania działań uczestników giełdy są zapewniane przez organy nadzoru, takie jak KNF i GPW. Organizacje te mają uprawnienia do przeprowadzania kontroli i audytów u uczestników giełdy w celu sprawdzenia, czy przestrzegają oni przepisów prawa. Ponadto, istnieją również mechanizmy zgłaszania naruszeń, które pozwalają na anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości w działalności uczestników giełdy. W przypadku stwierdzenia naruszeń, organy nadzoru mogą wszcząć postępowanie administracyjne, nałożyć kary finansowe lub stosować inne sankcje, jak również zgłosić sprawę do organów ścigania.


Uczestnik giełdyartykuły polecane
Dom maklerskiGiełda towarowaAnglosaski model nadzoru korporacyjnegoFundusz emerytalnyWolontariatSpotkanie integracyjneGiełda Papierów WartościowychOperacje walutoweMakler

Bibliografia


Autor: Marek Hosaja