Termomodernizacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Termomodernizacja
Polecane artykuły

Termomodernizacja to proces mający na celu redukcję zużycia energii w budynkach tak samo publicznych, jak i prywatnych. Według Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. termomodernizacja to modyfikacja, która zmniejsza eksploatację ciepła podczas ogrzewania, zarówno wody użytkowej, jak i całych budynków mieszkalnych i państwowych; pozbycie się lokalnego punktu cieplnego dzięki przyłączom technicznym do zintegrowanego źródła cieplnego; pełna lub fragmentaryczna wymiana głównego punktu energii na źródła odnawialne, bądź wdrażanie wysokosprawnej kogeneracji[1]. W celu skutecznej termomodernizacji dodatkowo ociepla się nieruchomości, zmienia się stolarkę okienną i drzwiową na nową, co bezpośrednio oddziałuje na cyrkulację powietrza w budynku. Redukcja wykorzystania energii cieplnej skutkuje w ograniczeniu, a nawet całkowitej blokadzie przedostania się powietrza do środka obiektu[2].

Korzyści termomodernizacji

W literaturze przedmiotu przywoływane są liczne korzyści płynące z wdrażania termomodernizacji. Modyfikacja budynków, która ma za zadanie podniesienie efektywności cieplnej wpływa pozytywnie na aspekty w różnych dziedzinach życia [3]:

  • Korzyści społeczne - energooszczędne budynki mieszkalne, które zarazem spełniają potrzeby cieplne przy niskich kosztach jej użytkowania, zapewniają również wyższą jakość powietrza, która z kolei wpływa na poprawę stanu zdrowotnego i redukcję kosztów związanych ze świadczeniami lekarskimi. Budynki publiczne oraz zakłady pracy, które przeszły proces termomodernizacji, spełniają lepsze warunki dla ich pracowników. Dzięki dobrej izolacji w zimie oraz przyjemnego chłodu w lecie, kadra pracownicza ma możliwość efektywniej wykonywać swoje obowiązki.
  • Korzyści dla środowiska naturalnego - ograniczenie emisji CO2. Wynika to z faktu, iż obiekty po termomodernizacji nie wymagają tak dużych nakładów energetycznych, co wyraźnie minimalizuje skutki emisji dwutlenku węgla do atmosfery. To z kolei zmniejsza poziom zanieczyszczenia powietrza, redukując smog oraz inne zawiesiny atmosferyczne.
  • Korzyści ekonomiczne - ogromny wzrost dochodów w sektorze budowlanym oraz podobnym, wynikające z licznych inwestycji. Wpłynęło by to znacząco na wzrost PKB oraz spadek bezrobocia w sektorze budowlanym. Ponadto, ograniczenie zużycia energii cieplnej powoduje mniejsze koszty jej kupna i importu. Ciągle rozwijany temat termomodernizacji skutkuje co raz większą ilością badań w tym zakresie i wprowadzeniem bardziej innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Bariery termomodernizacji

Istnieje również szereg barier utrudniających rozwój oraz adaptację termomodernizacji[4]:

  • Bariery finansowe - brak dźwigni finansowych w postaci np. dofinansowań oraz niejasne wytłumaczenie mechanizmów ulg inwestycyjnych i kredytowych; wysokie koszty poniesione przy głębokiej termomodernizacji nie zachęcają do jej przeprowadzenia.
  • Bariery społeczno-edukacyjne - termomodernizacja jest mało powszechnym zjawiskiem, dlatego społeczeństwo nie jest z nim zaznajomione i brakuje im wiedzy na temat licznych korzyści wynikających z działań mających na celu zwiększenie oszczędności energii; niski poziom majętności społeczeństwa powoduje, że gospodarstwa domowe mają ograniczone możliwości wkładu finansowego; firm budowlanych, które zajmują się termomodernizacją jest niewiele, a osoby z wykształceniem inżynieryjnym czy architektonicznym nie mają wystarczająco dużo programów szkoleniowych, które podnosiłyby ich kwalifikacje związane z termomodernizacją; problem niewiedzy tyczy się również przyszłych, potencjalnych pracowników, którzy są na etapie edukacji akademickiej i brakuje im programów edukacyjnych w ramach termomodernizacji.
  • Bariery prawno-administracyjne - zbyt duża ilość aktów prawnych oraz biurokracji wywołane przez skomplikowaną procedurę składania wniosków umów oraz wymóg przeprowadzania ekspertyz utrudnia podjęcie działań termomodernizacyjnych - wiele gospodarstw domowych posiada problem z odczytaniem aktów prawnych i ich pełnym zrozumieniem; brak pozytywnego bodźca ze strony organów administracyjnych, który zachęciłby do termomodernizacji budynków mieszkalnych;

Przypisy

  1. Firląg S. i in. 2019
  2. Zender-Świercz E. 2013
  3. Petryk A. 2018
  4. Koc D. i in. 2014

Bibliografia

Autor: Angelika Kopytko