System wczesnego ostrzegania J. Gajdki i D. Stosa

System wczesnego ostrzegania J. Gajdki i D. Stosa
Polecane artykuły

Jednym z najbardziej znanych i pierwszych systemów wczesnego ostrzegania, zbudowanym w oparciu o dane przedsiębiorstw prowadzących działalność w Polsce, jest system Gajdki i Stosa. Wyznaczono 20 wskaźników finansowych, obliczanych na podstawie sprawozdań finansowych. Z 20 wskaźników do modelu zakwalifikowano 5.

  • X1- Przychody netto ze sprzedaży/aktywa ogółem (śr.)
  • X2- Zobowiązania krótkoterminowe (śr.) /360*koszty wytworzenia produkcji sprzedanej
  • X3- Wynik finansowy netto/aktywa ogółem (śr.)
  • X4- Wynik finansowy brutto/przychody netto ze sprzedaży
  • X5- Zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

Z=0,773206-0,085642X1+0,000775X2+0,922098X3+0,653599X4-0,59469X5

Sprawność wynosiła 93% 37 na 40 prawidłowo zakwalifikowanych obiektów. W modelu przyjęto, iż punkt rozdzielający (ang. cutoff point) przedsiębiorstwa zagrożone upadłością od tych o dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej wynosi 0,45, przy czym im wyższa wartość wskaźnika Z tym lepsza ocena kondycji jednostki.

Bibliografia

  • www.zie.pg.gda.pl
  • Zaleska M. Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku, Difin, Warszawa 2002

Autor: Justyna Niedziela