EBITDA

Z Encyklopedia Zarządzania

EBITDA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) co oznacza zysk przed potrąceniem kosztów finansowych (odsetek), podatków i amortyzacji. W Polsce deprecjacja identyfikowana jest z amortyzacją w związku z tym obie pozycje (deprecjacja i amortyzacja) uwzględniane są jako jedno. Prościej mówiąc EBITDA jest wynikiem działalności operacyjnej powiększonym o amortyzację. W niektórych firmach zależy od kwartalnego okresu sprawozdawczego, zysku przed odsetkami, podatku, deprecjacji, amortyzacji, kosztów przedwstępnych/uruchomienia i pozycji nadzwyczajnej lub zysków przed odsetkami, podatkami, amortyzacją, CRDA, kosztami regulacji Indiany i kosztami nieoperacyjnymi ewentualnie według życzenia. Wyciąg z rachunku zysków i strat czyli ‘suma częściowa’ z wyciągu, decyzją spółki raportującej i nie uwzględnioną w obecnych zasadach rachunkowości.

TL;DR

EBITDA to miernik zyskowności przed potrąceniem kosztów finansowych, podatków i amortyzacji. Jest używany do analizy ryzyka kredytowego, wyceny spółek i pomiaru rozwoju przedsiębiorstw. Nie uwzględnia przepływów finansowych i może być nieprecyzyjnie interpretowany. Istnieją różnice w obliczaniu EBITDA w polskiej i amerykańskiej sprawozdawczości. Ma on również wady, takie jak podatność na zawyżanie szacunków i wysokie ryzyko błędnych wniosków analitycznych.

Zastosowanie

Powołując się na artykuły dr Iwony Cieślak oraz dr Ewy M. Kwiatkowskiej [1]: oraz Jacka Welca [2]EBITDA stosowana jest:

 • jako znany miernik operacyjny przepływów pieniężnych,
 • do analizy ryzyka kredytowego oraz w wycenie spółek
 • do pomiaru poziomu rozwoju przedsiębiorstw
 • do uproszczonej analizy rentowności spółki nie uwzględniając działalności operacji finansowych oraz amortyzacji, która wynika z dawnych inwestycji.
 • do analizy tendencji na przestrzeni lat.
 • czasami stosowana w przypadku firm, które nie generują zysków na poziomie netto wskutek dużych kosztów finansowych, wzrost EBITDA sygnalizuje przełom w działalności oraz ‘wyjście na plus’ na poziomie wyniku netto.

Pomimo praktycznej użyteczności EBITDA, nie zawsze ten wskaźnik jest prawidłowo interpretowany. W opracowaniach zwraca się szczególną uwagę, że jest to miernik zyskowności, a nie przepływów finansowych. EBITDA nie pokazuje ilości gotówki wygenerowanej przez spółkę, ponieważ nie ujmuje spłaty długów. Niepoprawna interpretacja tego wskaźnika jest duża głównie u przedsiębiorców, którzy są w trakcie radykalnych zmian technologicznych lub dysponujących krótkoterminowymi aktywami.

Różnice wskaźnika EBITDA

W swojej pracy naukowej Wojciech Krzeszowski [3] wspomina, że nieprecyzyjnie EBITDA powinna wskazywać nadwyżkę środków pieniężnych wypracowanych z działalności, w której specjalizuje się dana jednostka. W związku z tym, że w polskiej sprawozdawczości w schemacie struktury rachunku zysków i strat nie ma równoważnika tej wartości jako norma akceptowana jest, że EBITDA jest sumą wartości wyniku finansowego z działalności operacyjnej (rozpatrywany jako EBIT) oraz amortyzacja.Natomiast w systemie amerykańskim wyliczenia z działalności operacyjnej obrazuje wynik ze sprzedaży w polskiej sprawozdawczości. Skutkiem tego odbiega on o wartość przychodów i kosztów z pozostałej działalności operacyjnej od wyniku z działalności operacyjnej. Skutkiem tego odbiega on o wartość przychodów i kosztów z pozostałej działalności operacyjnej od wyniku z działalności operacyjnej. W ich skład wchodzą m.in. takie operacja jak:

 • zysk/strata ze sprzedaży oraz likwidacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (koszt/przychód o właściwościach, które zazwyczaj są niecodzienne)
 • przychody regulowane w czasie z tytułu uzyskanych wcześniej dotacji na sfinansowanie środków trwałych oraz prac rozwojowych (przychód o właściwościach niepieniężnych)
 • sporządzenie oraz rozwiązanie rezerw na przyszłe przewidywane zobowiązania oraz koszty (koszt/przychód o właściwościach niepieniężnych)

Powyższe przykłady są tylko częścią operacji rzutujących na wynik z pozostałej działalności operacyjnej. Natomiast na ich podstawie można stwierdzić, że kluczowa wartość kosztów i przychodów tworzących wynik z tej działalności nie ma powiązania z przepływami pieniądza lub ciężko określić, że ma charakter powtarzalny. Czynności z tym powiązane w sporym zakresie mogą przeinaczać obraz rzeczywistej sytuacji i obejmować np.: od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wyniku finansowego jednostki.

Sposoby obliczania EBITDA

Interest (odsetki) - to koszty finansowe pomniejszone o przychody finansowe.

Taxes (podatki) - to podatek dochodowy płacony przez przedsiębiorstwo od osiąganych przez nie dochodów

Depreciation and amortization (amortyzacja) - to koszt, który odpowiada rozliczanemu w czasie zużyciu czy wykorzystaniu zakupionych przez przedsiębiorstwo składników majątku.

Prostszym sposobem obliczenia EBITDA jest użycie dwóch wielkości finansowych: EBIT' i Amortyzacja

EBITDA = EBIT + Amortyzacja

EBIT - zysk otrzymywany w wyniku odjęcia od przychodów z działalności podstawowej i niepodstawowej odpowiadających im kosztów, w tym również wartości odpisów amortyzacyjnych, ale bez kosztów finansowych i kosztów podatkowych.

Amortyzacja - to koszt, który odpowiada rozliczanemu w czasie zużyciu czy wykorzystaniu zakupionych przez przedsiębiorstwo składników majątku.

Wady wskaźnika EBITDA

Poniżej przedstawione zostały wady wskaźnika, o których wspomina w swojej pracy Jacek Welc:

 • podatność do zawyżania szacunku rzeczywistych operacyjnych przepływów pieniężnych (szczególnie w wyniku pominięcia zmian kapitału pracującego)
 • wysoka nieścisłość szacunków operacyjnych przepływów pieniężnych przeprowadzonych na podstawie EBITDA
 • zawyżanie rzeczywistych przepływów pieniężnych
 • wysokie błędy procentowe szacunku operacyjnych przepływów pieniężnych
 • wysokie ryzyko opracowania niepoprawnych wniosków analitycznych


EBITDAartykuły polecane
Stopa zwrotu z kapitału własnegoWynik finansowyWskaźnik rentownościPrzepływy pieniężneKapitał trwałyZysk operacyjnyŚredni ważony koszt kapitałuZyskZysk netto

Przypisy

 1. Cieślak I., Kwiatkowska E. (2015). , s. 40-41
 2. Welc J., (2010), s. 358
 3. Krzeszowski W. (2016), s. 123-124

Bibliografia

 • Cieślak I., Kwiatkowska E. (2015), Narzędzia rachunkowości w praktyce działania regulatora sektorowego w telekomunikacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • Iotti M., Bonazzi G. (2012), EBITDA / EBIT and cash flow based ICRs, A Comparative Approach In The Agro-Food System In Italy, Financial Assets and Investing
 • Krzeszowski W. (2016), Mierniki oceny zarządu - analiza krytyczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 444
 • Welc J. (2010), EBITDA oraz EBIDA jako uproszczone miary operacyjnych przepływów pieniężnych na przykładzie spółek notowanych na GPW, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 98

Autor: Paulina Dryjańska