EBITDA

Z Encyklopedia Zarządzania
EBITDA
Polecane artykuły


EBITDA (ang. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) co oznacza zysk przed potrąceniem kosztów finansowych (odsetek), podatków i amortyzacji. W Polsce deprecjacja identyfikowana jest z amortyzacją w związku z tym obie pozycje (deprecjacja i amortyzacja) uwzględniane są jako jedno. Prościej mówiąc EBITDA jest wynikiem działalności operacyjnej powiększonym o amortyzację. W niektórych firmach zależy od kwartalnego okresu sprawozdawczego, zysku przed odsetkami, podatku, deprecjacji, amortyzacji, kosztów przedwstępnych/uruchomienia i pozycji nadzwyczajnej lub zysków przed odsetkami, podatkami, amortyzacją, CRDA, kosztami regulacji Indiany i kosztami nieoperacyjnymi ewentualnie według życzenia. Wyciąg z rachunku zysków i strat czyli ‘suma częściowa’ z wyciągu, decyzją spółki raportującej i nie uwzględnioną w obecnych zasadach rachunkowości.

Zastosowanie

Powołując się na artykuły dr Iwony Cieślak oraz dr Ewy M. Kwiatkowskiej [1]: oraz Jacka Welca [2]EBITDA stosowana jest:

 • jako znany miernik operacyjny przepływów pieniężnych,
 • do analizy ryzyka kredytowego oraz w wycenie spółek
 • do pomiaru poziomu rozwoju przedsiębiorstw
 • do uproszczonej analizy rentowności spółki nie uwzględniając działalności operacji finansowych oraz amortyzacji, która wynika z dawnych inwestycji.
 • do analizy tendencji na przestrzeni lat.
 • czasami stosowana w przypadku firm, które nie generują zysków na poziomie netto wskutek dużych kosztów finansowych, wzrost EBITDA sygnalizuje przełom w działalności oraz ‘wyjście na plus’ na poziomie wyniku netto.

Pomimo praktycznej użyteczności EBITDA, nie zawsze ten wskaźnik jest prawidłowo interpretowany. W opracowaniach zwraca się szczególną uwagę, że jest to miernik zyskowności, a nie przepływów finansowych. EBITDA nie pokazuje ilości gotówki wygenerowanej przez spółkę, ponieważ nie ujmuje spłaty długów. Niepoprawna interpretacja tego wskaźnika jest duża głównie u przedsiębiorców, którzy są w trakcie radykalnych zmian technologicznych lub dysponujących krótkoterminowymi aktywami.

Różnice wskaźnika EBITDA

W swojej pracy naukowej Wojciech Krzeszowski [3] wspomina, że nieprecyzyjnie EBITDA powinna wskazywać nadwyżkę środków pieniężnych wypracowanych z działalności, w której specjalizuje się dana jednostka. W związku z tym, że w polskiej sprawozdawczości w schemacie struktury rachunku zysków i strat nie ma równoważnika tej wartości jako norma akceptowana jest, że EBITDA jest sumą wartości wyniku finansowego z działalności operacyjnej (rozpatrywany jako EBIT) oraz amortyzacja.Natomiast w systemie amerykańskim wyliczenia z działalności operacyjnej obrazuje wynik ze sprzedaży w polskiej sprawozdawczości. Skutkiem tego odbiega on o wartość przychodów i kosztów z pozostałej działalności operacyjnej od wyniku z działalności operacyjnej. Skutkiem tego odbiega on o wartość przychodów i kosztów z pozostałej działalności operacyjnej od wyniku z działalności operacyjnej. W ich skład wchodzą m.in. takie operacja jak:

 • zysk/strata ze sprzedaży oraz likwidacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (koszt/przychód o właściwościach, które zazwyczaj są niecodzienne)
 • przychody regulowane w czasie z tytułu uzyskanych wcześniej dotacji na sfinansowanie środków trwałych oraz prac rozwojowych (przychód o właściwościach niepieniężnych)
 • sporządzenie oraz rozwiązanie rezerw na przyszłe przewidywane zobowiązania oraz koszty (koszt/przychód o właściwościach niepieniężnych)

Powyższe przykłady są tylko częścią operacji rzutujących na wynik z pozostałej działalności operacyjnej. Natomiast na ich podstawie można stwierdzić, że kluczowa wartość kosztów i przychodów tworzących wynik z tej działalności nie ma powiązania z przepływami pieniądza lub ciężko określić, że ma charakter powtarzalny. Czynności z tym powiązane w sporym zakresie mogą przeinaczać obraz rzeczywistej sytuacji i obejmować np.: od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wyniku finansowego jednostki.

Sposoby obliczania EBITDA


\(EBITDA=\frac{Earnings\ before\ interest\ +\ taxes\ +\ depreciation\ +\ amortization}{Sales}\)

Interest (odsetki) - to koszty finansowe pomniejszone o przychody finansowe.

Taxes (podatki) - to podatek dochodowy płacony przez przedsiębiorstwo od osiąganych przez nie dochodów

Depreciation and amortization (amortyzacja) - to koszt, który odpowiada rozliczanemu w czasie zużyciu czy wykorzystaniu zakupionych przez przedsiębiorstwo składników majątku.

Prostszym sposobem obliczenia EBITDA jest użycie dwóch wielkości finansowych: EBIT' i Amortyzacja

EBITDA = EBIT + Amortyzacja

EBIT - zysk otrzymywany w wyniku odjęcia od przychodów z działalności podstawowej i niepodstawowej odpowiadających im kosztów, w tym również wartości odpisów amortyzacyjnych, ale bez kosztów finansowych i kosztów podatkowych.

Amortyzacja - to koszt, który odpowiada rozliczanemu w czasie zużyciu czy wykorzystaniu zakupionych przez przedsiębiorstwo składników majątku.

Wady wskaźnika EBITDA

Poniżej przedstawione zostały wady wskaźnika, o których wspomina w swojej pracy Jacek Welc:

 • podatność do zawyżania szacunku rzeczywistych operacyjnych przepływów pieniężnych (szczególnie w wyniku pominięcia zmian kapitału pracującego)
 • wysoka nieścisłość szacunków operacyjnych przepływów pieniężnych przeprowadzonych na podstawie EBITDA
 • zawyżanie rzeczywistych przepływów pieniężnych
 • wysokie błędy procentowe szacunku operacyjnych przepływów pieniężnych
 • wysokie ryzyko opracowania niepoprawnych wniosków analitycznychBibliografia

Przypisy

 1. Cieślak I., Kwiatkowska E. (2015). Narzędzia rachunkowości w praktyce działania regulatora sektorowego w telekomunikacji Narzędzia rachunkowości w praktyce działania regulatora sektorowego w telekomunikacji, Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH, s. 40-41
 2. Welc J., (2010). EBITDA oraz EBIDA jako uproszczone miary operacyjnych przepływów pieniężnych na przykładzie spółek notowanych na GPW , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 98, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 358
 3. Krzeszowski W. (2016). Mierniki oceny zarządu – analiza krytyczna MIERNIKI OCENY ZARZĄDU – ANALIZA KRYTYCZNA.Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza Teoria i praktyka. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 444, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, s. 123-124


Autor: Paulina Dryjańska