Ryczałt ewidencjonowany

Z Encyklopedia Zarządzania
Ryczałt ewidencjonowany
Polecane artykuły

Ryczałt ewidencjonowany (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) - jest to uproszczona forma opodatkowania podatkiem dochodowym. Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady korzystania z tej formy opodatkowania jest Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Forma opodatkowania

Na wielkość ryczałtu nie mają wpływu koszty prowadzenia działalności gospodarczej, więc podatnik dąży do jak największej minimalizacji wydatków. Podatek ten wylicza się tylko na podstawie uzyskanego przychodu. W związku z tym, stawki ryczałtu dostosowane są do rodzaju prowadzonej działalności. Ta forma opodatkowania jest nieopłacalna dla przedsiębiorców, którzy mają bardzo wysokie nakłady na prowadzoną działalność gospodarczą a niewielkie przychody. Nawet w sytuacji, gdy koszty przewyższą przychody, to podatnik i tak zobowiązany jest odprowadzić podatek. Podatek ten uiszcza się miesięcznie bądź kwartalnie[1].

Przedmioty opodatkowania

Ryczałtem ewidencjonowanym mogą zostać opodatkowane osoby fizyczne, które[2]:

 • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • wykazują przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (umowy te nie mogą zawarte w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej),
 • są osobami duchownymi,
 • osiągają przychody ze sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c w „ustawie o podatku dochodowym”.

Przychody przedsiębiorstwa w spadku również mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym, gdyż są uregulowane w ustawie. Jeśli przedsiębiorca chce skorzystać z tej formy opodatkowania, jego przychody nie mogą przekraczać 250 tys. euro.

Działalności wyłączone z ryczałtu

Z tej formy opodatkowania nie mogą skorzystać osoby, które prowadzą działalność taką jak:

 • „apteki, lombardy, kantory,
 • polegająca na wytwarzaniu wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii),
 • wolne zawody np. prawnicy, tłumacze, księgowi, maklerzy, z wyjątkiem tych, które uzyskały prawo opodatkowania ryczałtem,
 • świadczenie usług pozostałych, tj.: biur matrymonialnych, astrologów, działalności wróżbitów, działalności z zakresu usług towarzyskich itp.

Ryczałtu nie może również płacić osoba, która była (lub jest) zatrudniona na umowę o pracę, a chce prowadzić własną działalność i wykonywać w jej ramach takie same czynności, które wykonywała w ramach stosunku pracy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy”[3].

Stawki ryczałtu

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego są zróżnicowane, gdyż zależą od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności. Wynoszą one[4]:

Stawka ryczałtu Przychody
20% przychody z wolnych zawodów
17% przychody ze świadczenia usług niematerialnych m.in.
 • hotelowych,
 • parkingowych,
 • fotograficznych,
 • wynajmu i dzierżawy samochodów,
 • handel hurtowy,
 • call center,
 • obsługa nieruchomości wykonywana na zlecenie,
 • agencji pracy tymczasowej,
 • wydawaniem i doradzaniem w zakresie sprzętu komputerowego
12,5% z tytułu umowy najmu, jeżeli roczne dochody z najmu przekraczają 100 000 zł
10% przychody m.in. ze:
 • zbycia praw majątkowych lub nieruchomości należących do majątku firmy,
8,5% przychody m.in. z:
 • działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli roczne dochody z najmu nie przekraczają 100 000 zł,
 • świadczenia usług wychowania przedszkolnego,
 • działalności ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obiektów ochrony przyrody,
 • prowizji uzyskanych przez komisanta i kolportera
5,5% przychody m.in. z:
 • działalności wytwórczej,
 • robót budowlanych,
 • prowizji ze sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów do automatów
3% przychody m.in. z:
 • działalności usługowej w zakresie handlu,
 • działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • produkcji zwierzęcej, sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów,
 • odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku wykorzystywanych w pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli wartość początkowa przekracza 1.500 zł
2% ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Zalety i wady

Do zalet zalicza się[5]:

 • stawka ryczałtu może być niższa niż przy innych formach opodatkowania,
 • stosowanie uproszczonej księgowości, gdyż nie ewidencjonuje się kosztów uzyskania przychodu,
 • nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Natomiast wadą jest[5]:

 • brak możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu,
 • podatnik nie ma możliwości wspólnie rozliczać się z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dzieci,
 • brak możliwości skorzystania z ulg np. na dziecko,
 • jeżeli podatnik jest jeszcze w stosunku pracy lub posiada emeryturę, to nie ma możliwości połączenia przychodów opodatkowanych ryczałtem z przychodami opodatkowanymi na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przypisy

 1. Majchrowska A. (2014), s. 111
 2. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, art. 1
 3. Majchrowska A. (2014), s. 112
 4. Frymark I. (2003), s. 160
 5. 5,0 5,1 Majchrowska A. (2014), s. 113

Bibliografia

Autor: Aneta Błaszczyk

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.