Rok obrachunkowy

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Rok budżetowy)
Rok obrachunkowy
Polecane artykuły


Rok obrachunkowy lub inaczej rok obrotowy jest to w myśl ustawy o rachunkowości rok kalendarzowy lub inny okres rozliczeniowy trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, kończący się sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego. Stosowany również dla celów podatkowych.

Podążając dalej za ustawodawcą rok obrotowy (obrachunkowy) lub jego zmiany określa statut bądź umowa, na podstawie której utworzono spółkę lub inny podmiot gospodarczy. W przypadku firm będących osobą fizyczną, rok obrachunkowy musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Osoby prawne zaś mogą przyjąć inny rok obrachunkowy. W przypadku wyboru pierwszego roku obrotowego (podatkowego) innego niż rok kalendarzowy lub zmiany dotychczasowego roku obrotowego jednostka gospodarcza ma obowiązek poinformować właściwy urząd skarbowy w oznaczonym przez ustawodawcę terminie.

Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. Tak elastyczne przepisy co do zmiany roku obrotowego mogą w krańcowej sytuacji przedłużyć rok obrotowy (a tym samym spowodować opóźnienie publikacji sprawozdania finansowego) aż o 23 miesiące.

Za dzień zakończenia roku obrotowego (obrachunkowego), dzień zakończenia działalności, dzień przejęcia jednostki przez inną jednostkę, dzień poprzedzający zmianą formy prawnej uważa się dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. Jest to tzw. dzień bilansowy. Ustawa o rachunkowości operuje także pojęciem inny dzień bilansowy. Rozumiany jest on jako dzień, na który jednostka jest zobowiązana sporządzić sprawozdanie finansowe bez równoczesnego zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Bibliografia

Autor: Sebastian Malik, Katarzyna Rzadkosz

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.