Rok obrachunkowy

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Rok budżetowy)

Rok obrachunkowy lub inaczej rok obrotowy jest to w myśl ustawy o rachunkowości rok kalendarzowy lub inny okres rozliczeniowy trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, kończący się sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego. Stosowany również dla celów podatkowych.

Podążając dalej za ustawodawcą rok obrotowy (obrachunkowy) lub jego zmiany określa statut bądź umowa, na podstawie której utworzono spółkę lub inny podmiot gospodarczy. W przypadku firm będących osobą fizyczną, rok obrachunkowy musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Osoby prawne zaś mogą przyjąć inny rok obrachunkowy. W przypadku wyboru pierwszego roku obrotowego (podatkowego) innego niż rok kalendarzowy lub zmiany dotychczasowego roku obrotowego jednostka gospodarcza ma obowiązek poinformować właściwy urząd skarbowy w oznaczonym przez ustawodawcę terminie.

Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy. Tak elastyczne przepisy co do zmiany roku obrotowego mogą w krańcowej sytuacji przedłużyć rok obrotowy (a tym samym spowodować opóźnienie publikacji sprawozdania finansowego) aż o 23 miesiące.

Za dzień zakończenia roku obrotowego (obrachunkowego), dzień zakończenia działalności, dzień przejęcia jednostki przez inną jednostkę, dzień poprzedzający zmianą formy prawnej uważa się dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. Jest to tzw. dzień bilansowy. Ustawa o rachunkowości operuje także pojęciem inny dzień bilansowy. Rozumiany jest on jako dzień, na który jednostka jest zobowiązana sporządzić sprawozdanie finansowe bez równoczesnego zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Skutki zmiany roku obrotowego

  • Nowe terminy sporządzania i składania sprawozdania finansowego po zmianie roku obrotowego. Zmiana roku obrotowego może wpływać na terminy sporządzania i składania sprawozdań finansowych. Przedsiębiorca musi dostosować się do nowych terminów, które wynikają z nowego roku obrotowego. Nieprzestrzeganie terminów może skutkować sankcjami finansowymi i problemami związanych z niewłaściwym wywiązywaniem się z obowiązków raportowych.
  • Konieczność dostosowania procedur i harmonogramów do nowych terminów. Zmiana roku obrotowego wymaga dostosowania procedur i harmonogramów przedsiębiorstwa do nowych terminów. Przedsiębiorca musi uwzględnić te zmiany w planowaniu codziennych działań, zarządzaniu zasobami i organizacji pracy. Jest to istotne dla zapewnienia płynności procesów biznesowych i uniknięcia opóźnień w realizacji różnych zadań.
  • Trudności z analizą porównawczą danych finansowych po zmianie roku obrotowego. Zmiana roku obrotowego może wpływać na analizę porównawczą danych finansowych. Porównanie wyników finansowych różnych okresów może być trudniejsze, gdyż nie obejmują one tego samego okresu czasu. Przedsiębiorca musi uwzględnić te różnice i dostosować metody analizy, aby uzyskać wiarygodne i trafne wyniki.
  • Wpływ zmiany roku obrotowego na podatki i rozliczenia podatkowe. Zmiana roku obrotowego może mieć wpływ na wysokość podatków i rozliczenia podatkowe przedsiębiorstwa. Nowe terminy i okresy rozliczeniowe mogą wpłynąć na obliczenie podatku dochodowego oraz na inne składki i opłaty podatkowe. Przedsiębiorca powinien skonsultować się z biurem rachunkowym lub doradcą podatkowym, aby dokładnie określić skutki zmiany roku obrotowego dla swojej sytuacji podatkowej.
  • Konieczność informowania partnerów biznesowych i klientów o zmianie roku obrotowego. Zmiana roku obrotowego powinna być również odpowiednio skomunikowana partnerom biznesowym i klientom. Przedsiębiorca powinien poinformować swoich kontrahentów o zmianie daty rozpoczęcia i zakończenia roku obrotowego, aby uniknąć nieporozumień i problemów związanych z rozliczeniami i terminami płatności.


Rok obrachunkowyartykuły polecane
Rok podatkowyOkres sprawozdawczyBilans otwarciaEwidencja przychodówMoment bilansowyPełna księgowośćMetody konsolidacji sprawozdań finansowychZwrot podatkuKalendarz ekonomiczny

Bibliografia


Autor: Sebastian Malik, Katarzyna Rzadkosz