Równomierność produkcji

Z Encyklopedia Zarządzania

Równomierność produkcji polega na tworzeniu w jednakowych odstępach czasu, takich samych ilości produkcji. Zależne jest to od od równomiernego rozłożenia w czasie nakładów materiałowych i zasobów ludzkich, jak również z zastosowaniem maszyn i urządzeń.

Do pomiaru równomierności produkcji stosuje się wiele wskaźników. Przedstawiają jednak one nie poziom równomierności, ale poziom spływu wyrobów. Równomierność spływu wyrobów w danym czasie, oblicza się poprzez porównanie faktycznego spływu wyrobów w danym czasie z wielkościami spływu równomiernego. Według wzoru przedstawia się, to tak:

lub

gdzie:

R - wskaźnik równomierności spływu wyrobów
Pf - faktyczny spływ wyrobów
Pr - równomierny spływ wyrobów

Równomierność produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym, jest uzależniona od bodźców wewnętrznych, a głównie od prawidłowego planowania przebiegu produkcji. Również bodźce zewnętrzne wpływają na równomierność produkcji poprzez procesy uzupełniania przedsiębiorstwa w materiały, dostawy kooperacyjne, narzędzia, części zamienne. Wzrost równomierności produkcji wiąże się z podniesieniem jakości produktów, zmniejszeniem liczby wypadków przy pracy, oraz zwiększenia efektywności procesu produkcyjnego.

Metody poprawy równomierności produkcji

  • Diagram Gantta w planowaniu produkcji . Diagram Gantta jest jednym z narzędzi, które można wykorzystać do planowania produkcji w celu zapewnienia równomierności rozłożenia prac w czasie. Jest to graficzne narzędzie, które umożliwia przedstawienie harmonogramu działań w czasie. Dzięki temu można łatwo zidentyfikować, które zadania powinny być wykonane w danym czasie i jakie są zależności między nimi. Diagram Gantta pozwala na efektywne zarządzanie czasem i zasobami, co przekłada się na równomierność produkcji. Dzięki temu narzędziu można unikać przeciążeń oraz nieefektywnego wykorzystania zasobów, co prowadzi do większej równomierności w procesie produkcyjnym.
  • System Just-in-Time (JIT) . Jednym z przykładów działań, które mogą przyczynić się do zwiększenia równomierności produkcji, jest zastosowanie systemu Just-in-Time (JIT). Jest to strategia zarządzania produkcją, która polega na minimalizowaniu zapasów i dostarczaniu materiałów do produkcji dokładnie wtedy, gdy są potrzebne.Dzięki systemowi JIT można uniknąć nadmiernego gromadzenia zapasów, które mogą prowadzić do nierównomierności w produkcji. Pozwala to na lepsze wykorzystanie zasobów oraz redukcję kosztów magazynowania. System JIT wymaga jednak precyzyjnego planowania i koordynacji działań, aby zapewnić ciągłość dostaw i równomierność produkcji.
  • Analiza przyczyn i skutków . Analiza przyczyn i skutków (Ishikawa) może być skutecznym narzędziem w identyfikowaniu i eliminowaniu czynników wpływających na brak równomierności produkcji. Polega ona na analizie różnych przyczyn, które mogą prowadzić do niepożądanych skutków.Przykładowo, jeśli występują wahania w równomierności produkcji, analiza Ishikawy może pomóc w identyfikacji potencjalnych przyczyn, takich jak problemy z maszynami, niedostateczna szkolenie pracowników czy nieodpowiednie planowanie produkcji. Dzięki identyfikacji tych czynników można podjąć odpowiednie działania naprawcze i poprawić równomierność produkcji.
  • Metoda 5S . Metoda 5S jest techniką zarządzania produkcją, która poprawia organizację miejsca pracy i przyczynia się do równomierności produkcji. Składa się z pięciu kroków: segregowania, uporządkowania, czyszczenia, standardyzacji i samodyscypliny.Przykładowo, poprzez segregowanie i uporządkowanie narzędzi oraz materiałów można zminimalizować ryzyko przestoju i przyspieszyć proces produkcyjny. Regularne czyszczenie i standaryzacja miejsc pracy przyczyniają się do utrzymania porządku i unikania błędów. Metoda 5S wymaga zaangażowania całego zespołu i stałej kontroli, aby utrzymać równomierność produkcji.
  • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie produkcją . Przykładem narzędzi, które mogą usprawnić proces produkcji i wpływać na równomierność produkcji, są systemy informatyczne wspomagające zarządzanie produkcją. Takie systemy umożliwiają monitorowanie i kontrolowanie procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Dzięki tym systemom można efektywnie zarządzać zasobami, planować produkcję, monitorować wydajność maszyn oraz śledzić postęp prac. To zapewnia lepszą kontrolę nad procesem produkcyjnym i umożliwia podejmowanie szybkich działań naprawczych w razie nieprawidłowości. Systemy informatyczne mogą również wspierać automatyzację procesów, co przekłada się na większą równomierność produkcji.


Równomierność produkcjiartykuły polecane
Rezerwa produkcyjnaControlling produkcjiProdukcja potencjalnaAnaliza kosztów parku maszynowegoPartia produkcyjnaHeijunkaProduktywnośćZdolność produkcyjnaTotal Productive Maintenance

Bibliografia

  • Durlik I. (1993), Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe, Katowice
  • Pasterniak K. (2005), Zarys zarządzania produkcją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Magdalena Litwińska, Małgorzata Miernik