Prawo ochrony środowiska

Z Encyklopedia Zarządzania
Prawo ochrony środowiska
Polecane artykuły

Prawo ochrony środowiska - zakres norm obejmujących szczegółowe zagadnienia dotyczące ochrony środowiska. Prawo ochrony środowiska zawiera rozbudowany system przepisów prawnych kształtujących procedurę i dziedzinę wiedzy służących ochronie środowiska

(A. Barczak 2016, s. 74). Zespół przepisów prawnych przedstawia ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz. 1396 z późn. zm.).

Prawo ochrony środowiska określa regulację o zarysie ogólnym, dotyczącym środowiska jako całości i jego wydzielonych części, pozostawiając jednocześnie odrębne regulację ścisłe odnoszące się do określonych składników lub czynników wpływających na jego zanieczyszczenie bądź ochronę np. powietrza, przyrody (P. Korzeniowski 2015, s. 19). Zgodnie z art. ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska obejmuje (Dz.U. 2019, poz. 1396 z późn. zm.):

 • zasady ochrony środowiska,
 • obowiązki i sankcję,
 • warunki korzystania ze środowiska,
 • zakres obowiązków administracji publicznej związanej z ochroną środowiska.

Zarys prawa ochrony środowiska

Polskie prawo ochrony środowiska wybiło się na przełomie XX i XXI wieku stając się dziedziną praw wyraźnie określonych w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształceniu środowiska, która następnie została zmieniona ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (J. Ciechanowicz-McLean 2009, s. 21). Głównym celem Prawa ochrony środowiska jest zapewnienie odpowiednich warunków stanu środowiska przez środki prawne, charakterystyczne dla prawa ochrony środowiska (A. Barczak i in. 2016, s. 74). Prawo ochrony środowiska tworzy podstawy ochrony wszystkich elementów środowiska, jako całości, oraz dąży do ujednolicenia wymagań i procedur.

Zasady prawa ochrony środowiska

Do podstawowych zasad prawa ochrony środowiska zawartych w ustawie należą (Dz.U. 2019, poz. 1396 z późn. zm.):

 • zasada kompleksowości ochrony środowiska,
 • zasada zapobiegania i przezorności,
 • zasada zanieczyszczający płaci,
 • zasada zrównoważonego rozwoju.

Warunki korzystanie ze środowiska

Prawo ochrony środowiska wyróżnia dwa rodzaje korzystania ze środowiska, pierwszym z nich jest powszechne korzystanie ze środowiska polegające na regulacji wykorzystania dóbr na potrzeby własne oraz dla gospodarstwa domowego, jednak bez montażu dodatkowych instalacji (R. Mikosz 2019, s. 89). Drugi rodzaj to zwykłe korzystanie ze środowiska, które rozbija się na działania, przy których nie wymagane jest pozwolenie oraz takie, do których pozwolenie jest wymagane (R. Mikosz 2019, s. 90). Uzyskanie pozwolenia w zakresie prowadzenia określonej działalności wymagane jest z ustawy Prawo ochrony środowiska (B Rakoczy 2010, s. 103).

Podmioty korzystające ze środowiska

W ustawie - Prawo ochrony środowiska zostały wyodrębnione trzy podmioty korzystające ze środowiska (Dz.U. 2019, poz. 1396 z późn. zm.):

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie i osoby z zawodem medycznym w ramach indywidualnej praktyki,
 • jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami,
 • osoby fizyczne, które nie będące przedsiębiorcami.

Instytucje ochrony środowiska

Zgodnie z art. 386 ustawy - Prawo ochrony środowiska - Instytucjami ochrony środowiska są (Dz.U. 2019, poz. 1396 z późn. zm.):

 • Państwowa Rada Ochrony Środowiska,
 • komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodne.

Bibliografia