Outsourcing taktyczny

Z Encyklopedia Zarządzania

Outsourcing taktyczny jest to narzędzie służące do rozwiązywania problemów związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Dotyczy przede wszystkim: niedostatecznej ilości środków inwestycyjnych, niewystarczających kompetencji decyzyjnych w realizacji rozpatrywanych zadań, funkcji, czy także procesów, braku dostępu do nowoczesnych metod i wyposażenia, stosowanych w tym zakresie, czy także redukcji stanu zatrudnienia. Jak podkreślają autorzy outsourcing taktyczny, często stosowany jest w następstwie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Jako zasadnicze cele zastosowania takiego rozwiązania podkreśla się:

 • osiągnięcie oszczędności kosztów bezpośrednio po wdrożeniu outsourcingu,
 • wyeliminowanie potrzeby inwestowania w zasoby wykorzystywane w działalności powierzanej usługodawcy,
 • dodatkowe środki pieniężne uzyskiwane w wyniku sprzedaży zasobów rzeczowych wykorzystywanych dotychczas do realizacji zlecanych usług,
 • zmniejszenie stanu zatrudnienia.

Wyróżnione efekty zastosowania outsourcingu taktycznego nie wyczerpują zakresów korzyści uzyskiwanych przez zleceniodawcę bezpośrednio po rozpoczęciu współpracy. Zostały one jednak potraktowane jako zasadnicze, korespondujące z wymienionymi wcześniej problemami w działalności przedsiębiorstwa, które można wyeliminować lub zredukować ich skutki poprzez zastosowanie outsourcingu. Warto zwrócić uwagę także na inne korzyści, do których należą min. możliwość wykorzystania know - how partnera w zakresie działalności podstawowej, zwiększenie stopnia wykorzystania zasobów posiadanych przez zleceniodawcę, zwiększenie poziomu wyposażenia technicznego. W warunkach zlecania zadań, których wykonanie wpływa także na dostawców i odbiorców zleceniodawcy możliwe jest także osiągniecie wyższego poziomu jakości współpracy z tymi jednostkami. Do takich rodzajów działań można zaliczyć logistykę, usługi w zakresie technologii informacyjnych, czy także usługi marketingowe.

Jak podkreślają D. Brown i S. Wilson [2005] podstawę współpracy z usługodawcą w outsourcingu taktycznym stanowi odpowiednio przygotowany kontrakt (umowa), w którym szczegółowe postanowienia mają zapewnić zleceniodawcy wyższy poziom jakości zleconych usług w porównaniu z samodzielnym wykonaniem przy niższych kosztach oraz przy mniejszym zaangażowaniu w nadzorowanie realizacji zadań w tym zakresie przez zleceniodawcę. W takim kontrakcie występują także zazwyczaj ograniczenia swobody usługodawcy w ukształtowaniu sposobów realizacji zadań zleconych zadań. Często także założenia dotyczące sposobów wykonania zleconych zadań, jak również przewidywane efekty odzwierciedlone są w postaci odpowiednich postanowień w kontrakcie.

M.J. Power, K.C. Desouza i C. Bonifazi [2010] w swojej pracy dodają uzupełnienie do ukazanego opisu o inną typologię. Kryteriami rozróżniania jest tutaj zakres obowiązków zleconych partnerowi zewnętrznemu i szansa podjęcia przez usługodawcę decyzji, która wpłynie na zleceniodawcę. Dzięki temu rozróżnieniu ustalono podział na outsourcing indywidualny, funkcjonalny i kompetencyjny. Outsourcing funkcjonalny, a właściwie płynące z niego korzyści można natomiast porównać z oczekiwaniami płynącymi z outsourcingu taktycznego, które podobnie dotyczą kosztów oraz właściwie dobranej wiedzy i umiejętności pracowników usługodawcy.

TL;DR

Outsourcing taktyczny to narzędzie rozwiązujące problemy przedsiębiorstwa, takie jak brak środków inwestycyjnych i kompetencji, redukcja zatrudnienia itp. Celem jest oszczędność kosztów, wyeliminowanie konieczności inwestowania w zasoby i zwiększenie jakości usług. Kontrakt jest podstawą współpracy, a istnieje też podział na outsourcing indywidualny, funkcjonalny i kompetencyjny. Główne cechy to zmniejszenie kosztów, podział ryzyka inwestycyjnego, koncentracja na osiąganiu zysków, możliwość zmiany usługodawcy. Outsourcing taktyczny rozwiązuje błędy w przedsiębiorstwie, zwiększa kontrolę i osiąga cele w krótszym czasie niż outsourcing strategiczny.

Główne cechy outsourcingu taktycznego

 • Usługodawca wykonuje powierzone mu dodatkowe działania, które mogą pomóc w rozwiązaniu dotychczasowych procesów wykonywanych przez zleceniodawcę.
 • Zminimalizowanie kosztów zleconych zadań.
 • Szansa na pozyskanie dodatkowego kapitału przy pomocy wybranych usług pomocniczych z działalności zleceniodawcy i sprzedaży materiałów i usług używanych dotychczas w zakresie działalności zleceniodawcy.
 • Ryzyko inwestycyjne podzielone jest pomiędzy usługodawcę i zleceniodawcę inwestycji.
 • Skupianie uwagi na osiąganych profitach z tytułu polecenia wykonania zadania usługodawcy.
 • Możliwość zmiany usługodawcy w momencie braku osiągnięcia zamierzonych celów i brak wymagalności wyposażania usługodawcy.
 • Usługodawca skupia się na osiągnięciu i utrzymaniu wskazanego poziomu jakości powierzonych zleceń.
 • Polega na zagospodarowaniu możliwości usługodawcy do osiągnięcia i utrzymania wskazanego poziomu jakości realizacji powierzonych zleceń.
 • Możliwość szybkiego wskazania oczekiwanego przez zleceniodawcę poziomu osiągnięć usługodawcy podczas realizacji powierzonych zleceń.
 • Jest jednym z podstawowych rodzajów outsourcingu, podobnie jak strategiczny przyporządkowany został ze względu na trwałość wydzielenia.

K. Nowicka [2016] powołując się na D. Browna i S. Wilsona również wskazuje, że outsourcing taktyczny odnosi się do obecnych błędów jakie mogą pojawiać się w przedsiębiorstwie. Początkowo sądzono, że outsourcing taktyczny może rozwiązywać pojedyncze problemy, które w większości przypadków związane są z podniesieniem się kosztów działalności i nie były powiązane z pozostałymi projektami zwiększającymi efektywność przedsiębiorstwa. Po pewnym czasie zarządzający zauważyli podczas współpracy outsourcingowej zwiększenie kontroli nad obowiązkami, które zostały powierzone danej jednostce. Outsourcing taktyczny jest realizowany w krótszym czasie w porównaniu do outsourcingu strategicznego i jego wydzielenie nie musi wiązać się z celami strategicznymi firmy matki, ponieważ w krótkim czasie trudno osiągnąć cele strategiczne.


Outsourcing taktycznyartykuły polecane
Outsourcing strategicznyOutsourcing transformacyjnyOutsourcingOutsourcing kapitałowyPodwykonawcaTransakcje wewnątrz struktury organizacyjnejEtapy outsourcingu - Przekazanie zadań usługodawcyRelacje między zleceniodawcą i usługodawcąEfekt skali

Bibliografia

 • Brown D., Wilson S. (2005), The Black Book of Outsourcing, How to Manage the Changes, Challenges and Opportunities, John Wiley & Sons Inc, , Hoboken, New Jersey
 • Jarka S. (2011), Stan i perspektywy rozwoju outsourcingu w Polsce, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego-Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 93
 • Małkus T. (2013), Główne elementy metodyki oceny współpracy w outsourcingu personalnym, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zarządzanie, Kraków
 • Matejun M. (2006), Rodzaje outsourcingu i kierunki jego wykorzystania, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Organizacja i Zarządzanie, nr 989, s. 28
 • Matejun M. (2015), Outsourcing, [w:] Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Nowicka K. (2016), Outsourcing w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa, Difin Warszawa
 • Power M., Desouza K., Bonfazi C. (2010), Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, MT Biznes, Warszawa


Autor: Tomasz Małkus, Dominik Juszczyk