Metody oznaczania wody

Z Encyklopedia Zarządzania

Oznaczanie zawartości wody w produktach spożywczych jest niezwykle istotnym procesem, który ma kluczowe znaczenie dla jakości i bezpieczeństwa żywności. Woda odgrywa nieodłączną rolę w większości produktów spożywczych, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Jednak jej obecność może również prowadzić do rozwoju mikroorganizmów, co stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Oznaczanie zawartości wody w produktach spożywczych ma na celu określenie ilości wody w danym produkcie, co pozwala na monitorowanie i kontrolowanie procesów produkcyjnych oraz zapewnienie zgodności z odpowiednimi standardami jakościowymi i bezpieczeństwa żywności. Jest to niezwykle istotne szczególnie w przypadku produktów o obniżonej trwałości, takich jak świeże warzywa, owoce, mięso czy ryby.

Oznaczanie - chem. Określenie ilościowe zawartości danego składnika w badanej próbce [S. Czerni i in., 1984, s. 631] Dominującym ilościowo składnikiem produktów żywnościowych jest woda. (…) W przypadku większości produktów woda jest jednym z podstawowych wyróżników informujących o ich jakości, wartości odżywczej, zafałszowaniach, przydatności przechowalniczej itd. Dlatego też jest składnikiem normowanym żywności, a oznaczenie jej należy do podstawowych elementów bieżącej kontroli towaroznawczej. Metody oznaczania wartości wody w produktach żywnościowych można podzielić na pośrednie (termiczne) i bezpośrednie (destylacji azeotropowej, dielektryczna, rezonansu jądrowo - magnetycznego (NMR) i chemiczne) [Z. Cichoń, 2001, s. 9,10]

Metody pośrednie

Polegają one na tym, że odważoną próbkę suszy się lub praży, a stratę masy przyjmuje za zawartość wody.

 • Suszenie w strumieniu powietrza polega na ogrzaniu próbki w strumieniu powietrza lub gazu obojętnego, pochłonięciu pary wodnej w odpowiednim odczynniku i oznaczeniu przyrostu masy naczynia z tym odczynnikiem
 • Prażenie w rurce jest prostsze i może być stosowane do oznaczenia wody w krzemionce oraz minerałach nie wymagających zbyt silnego prażenia W celu wydzielenia wody. Sposób ten opracowali S. L. Penfield i G. I. Brush [A. Cygański, 2011, s. 202,203]
 • Metody termograwimetryczne polegają na usunięciu wody z próbki za pomocą suszenia w podwyższonej temperaturze, pod normalnym lub zmniejszonym ciśnieniem [M. Nogala-Kałucka, 2010, s. 24]

Metody bezpośrednie

 • Metoda refraktometryczna opiera się na pomiarze współczynnika załamania światła. Współczynnik załamania światła to stosunek prędkości światła w dwóch środowiskach o różnych właściwościach optycznych. Wartość tego współczynnika zależy od długości fali światła padającego, rodzaju substancji i jej stężenia w badanym środowisku [M. Nogala-Kałucka, 2010, s. 24]
 • Metody densymetryczne polegają na przygotowaniu roztworu podstawowego i zmierzeniu jego gęstości, którą na podstawie specjalnych tablic przelicza się na zawartość ekstraktu. Po oznaczeniu części nierozpuszczalnych oblicza się zawartość wody i suchej masy. Metody te stosowane są do produktów w których jeden składnik (np. cukry) może występować w różnych ilościach (np. marmolady, dżemy, miody). [J. Hamułka, 2010, s. 17]
 • Metoda destylacji azeotropowej polega ona na wydzieleniu wody z badanej próbki na drodze destylacji z cieczami, które nie mieszają się z wodą, lecz tworzą z nią mieszaniny azeotropowe o temp. wrzenia powyżej 100oC. [A. Pasternakiewicz, 2010, s. 16]
 • Metody elektryczne oparte są na zależności pomiędzy przewodnością elektryczną i wartością stałej dielektrycznej produktu a zawartością wody w badanym produkcie (ze wzrostem wilgotności produktu zwiększa się jego przewodność i wartość stałej dielektrycznej). Oznaczenia przeprowadza się za pomocą wilgotnościomierzy elektrycznych różnej konstrukcji (…). Metody elektryczne stosuje się w skupie, obrocie, przetwórstwie i przechowalnictwie ziarna zbóż, roślin strączkowych i rzepaku [A. Pasternakiewicz, 2010, s. 17]
 • Metoda rezonansu jądrowo-magnetycznego (NMR) wykorzystuje zjawisko pochłaniania energii pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości (w zakresie fal radiowych) przez jądra atomów wodoru wody znajdującej się w badanym materiale.
 • Metody chemiczne. Metoda z węglikiem wapnia polega na pomiarze ilości wydzielonego acetylenu w reakcji węgliku wapnia (CaC2) z wodą, a wyniki odczytuje się w biurecie gazomterycznej nad stężonym roztworem chlorku potasu (KCl) [M. Nogala-Kałucka, 2010, s. 25]
 • Metoda Fischera, która ma duże zastosowanie, polega na reakcji ditlenku siarki z jodem, przebiegającej tylko w obecności wody [J. Hamułka, 2010, str 17] Polega na bezpośrednim miareczkowaniu roztworu próbki badanego produktu odczynnikiem Fischera (metanolowy roztwór jody, SO2 i pirydyny. Jest używana w produktach zawierających niewielką ilość wody (do 15%). [M. Nogala-Kałucka, 2010, s. 25]

Metody oznaczania wody w produktach spożywczych

Metody pośrednie

Metody pośrednie oznaczania zawartości wody w produktach spożywczych są oparte na pomiarze fizycznych właściwości próbki, które są związane z jej wilgotnością. Przykładowe metody pośrednie to suszenie w strumieniu powietrza, prażenie w rurce i metody termograwimetryczne.

Suszenie w strumieniu powietrza polega na ogrzewaniu próbki w odpowiednich warunkach, aby woda w niej zawarta odparowała. Następnie mierzy się masę próbki przed i po suszeniu i na podstawie różnicy mas oblicza się zawartość wody. Metoda ta jest stosowana głównie w przypadku produktów o niskiej zawartości wody, takich jak produkty zbożowe.

Prażenie w rurce polega na ogrzewaniu próbki w zamkniętym naczyniu, gdzie woda zostaje odparowana i kondensowana w chłodnicy. Następnie mierzy się masę kondensatu, co pozwala na wyliczenie zawartości wody w próbce. Metoda ta jest stosowana głównie w przypadku produktów o wysokiej zawartości tłuszczu, takich jak orzechy.

Metody termograwimetryczne opierają się na analizie zmian masy próbki w zależności od temperatury. Podczas ogrzewania próbki dochodzi do odparowania wody, co powoduje zmniejszenie jej masy. Na podstawie tych zmian masy można obliczyć zawartość wody w próbce. Metoda ta jest stosowana w przypadku różnych produktów spożywczych.

Metody pośrednie mają swoje ograniczenia. Mogą być bardziej czasochłonne i skomplikowane niż metody bezpośrednie. Ponadto, wyniki pomiarów mogą być mniej precyzyjne, ponieważ są oparte na założeniu, że wszystkie zmiany masy są spowodowane odparowaniem wody.

Metody bezpośrednie

Metody bezpośrednie oznaczania zawartości wody w produktach spożywczych polegają na bezpośrednim pomiarze ilości wody w próbce. Istnieje kilka różnych metod bezpośrednich, które są stosowane w zależności od rodzaju produktu.

Metoda refraktometryczna wykorzystuje zmianę współczynnika załamania światła w zależności od zawartości wody w próbce. Pomiar jest dokonywany za pomocą refraktometru, który mierzy kąt załamania światła przechodzącego przez próbkę. Na podstawie zmierzonego kąta można obliczyć zawartość wody w próbce. Metoda ta jest stosowana głównie w przypadku płynnych produktów spożywczych.

Metody densymetryczne opierają się na pomiarze gęstości próbki, która jest związana z jej zawartością wody. Pomiar jest dokonywany za pomocą specjalnych przyrządów, takich jak piknometr lub gęstościomierz. Na podstawie zmierzonej gęstości można obliczyć zawartość wody w próbce. Metoda ta jest stosowana w przypadku różnych produktów spożywczych.

Metoda destylacji azeotropowej polega na destylacji próbki w obecności azeotropu, czyli mieszaniny substancji, które mają stały skład w fazie ciekłej i gazowej. Podczas destylacji dochodzi do odparowania wody, która jest następnie kondensowana i oddzielana od innych składników próbki. Na podstawie ilości skroplin wody można obliczyć jej zawartość w próbce. Metoda ta jest stosowana głównie w przypadku produktów spożywczych o wysokiej zawartości wody.

Metody elektryczne opierają się na pomiarze elektrycznych właściwości próbki, które są związane z jej wilgotnością. Istnieje wiele różnych metod elektrycznych, takich jak metoda rezystancyjna, pojemnościowa czy impedancyjna. Na podstawie zmierzonych wartości można obliczyć zawartość wody w próbce. Metody te są stosowane w przypadku różnych produktów spożywczych.

Metoda rezonansu jądrowo-magnetycznego (NMR) wykorzystuje zjawisko rezonansu magnetycznego jąder atomowych w obecności silnego pola magnetycznego. Pomiar jest dokonywany za pomocą spektrometru NMR, który generuje widmo rezonansowe dla próbki. Na podstawie tego widma można obliczyć zawartość wody w próbce. Metoda ta jest stosowana w przypadku różnych produktów spożywczych.

Metody chemiczne opierają się na reakcjach chemicznych między wodą a innymi substancjami w próbce. Na podstawie tych reakcji można obliczyć zawartość wody w próbce. Metody te są stosowane głównie w przypadku produktów spożywczych o specyficznym składzie chemicznym.

Metody bezpośrednie są często bardziej precyzyjne i szybsze niż metody pośrednie. Jednak niektóre z tych metod mogą być bardziej skomplikowane i wymagają specjalistycznego sprzętu. Ponadto, niektóre metody mogą być ograniczone do określonych rodzajów produktów spożywczych.

Nowe metody i technologie w oznaczaniu wody w produktach spożywczych

W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój nowych metod i technologii w oznaczaniu zawartości wody w produktach spożywczych. Tradycyjne metody, takie jak destylacja lub suszenie, są czasochłonne, kosztowne i wymagają dużej ilości próbek. Dlatego naukowcy poszukują nowych, bardziej precyzyjnych i efektywnych sposobów oznaczania wody w różnych produktach spożywczych.

Jedną z nowych metod jest spektroskopia bliskiej podczerwieni (NIR), która opiera się na analizie absorpcji promieniowania podczerwonego przez cząsteczki wody. Dzięki temu można dokładnie określić zawartość wody w produktach spożywczych bez konieczności ich niszczenia. Metoda ta jest nieinwazyjna, szybka i precyzyjna, co czyni ją atrakcyjną dla przemysłu spożywczego.

Zalety spektroskopii bliskiej podczerwieni w oznaczaniu wody w produktach spożywczych są liczne. Po pierwsze, jest to nieinwazyjna metoda, która nie wymaga usuwania próbek z produktów. Dzięki temu, możliwe jest oznaczanie wody w produktach bez ich niszczenia, co jest szczególnie ważne dla produktów o wysokiej wartości, takich jak mięso czy owoce. Po drugie, metoda ta jest szybka i precyzyjna, co pozwala na błyskawiczne oznaczanie wody w dużej ilości próbek. Jest to istotne zarówno dla laboratoriów badawczych, jak i dla przemysłu spożywczego, który musi kontrolować jakość produktów na bieżąco.

Potencjalne zastosowania spektroskopii bliskiej podczerwieni w oznaczaniu wody w produktach spożywczych są szerokie. Metoda ta może być stosowana w różnych gałęziach przemysłu spożywczego, takich jak mięso, mleko, pieczywo czy napoje. Dzięki nieinwazyjności i precyzji, możliwe jest monitorowanie jakości produktów oraz wykrywanie ewentualnych oszustw, takich jak dodawanie wody do produktów w celu zwiększenia ich masy lub objętości.

Innymi nowymi technologiami, które można wykorzystać do oznaczania wody w produktach spożywczych, są metody oparte na technologii mikrofalowej, rezonansie magnetycznym czy ultrafioletowym. Każda z tych metod ma swoje własne zalety i zastosowania, które mogą być wykorzystane w różnych gałęziach przemysłu spożywczego.

Warto zauważyć, że nowe metody i technologie w oznaczaniu wody w produktach spożywczych są ciągle rozwijane i doskonalone. Naukowcy poszukują coraz bardziej precyzyjnych i efektywnych sposobów, które pozwolą na dokładne określenie zawartości wody w produktach spożywczych. Dzięki temu, możliwe będzie jeszcze lepsze monitorowanie jakości produktów spożywczych oraz zwalczanie oszustw i nieuczciwych praktyk w przemyśle spożywczym.

Znaczenie oznaczania wody dla producentów, konsumentów i organów regulacyjnych

Znaczenie oznaczania wody dla producentów w kontekście zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności

Producentom żywności zależy na tym, aby ich produkty były wysokiej jakości i bezpieczne dla konsumentów. Woda jest jednym z kluczowych składników wielu produktów spożywczych, takich jak napoje, soki, konserwy czy mrożonki. Dlatego producenci muszą mieć pewność, że używana przez nich woda jest czysta i pozbawiona szkodliwych zanieczyszczeń.

Oznaczanie wody pozwala producentom monitorować jakość wody, którą używają w procesach produkcji. Przeprowadzane testy i analizy pozwala na wykrycie obecności substancji chemicznych, bakterii czy innych zanieczyszczeń, które mogą wpływać na jakość i bezpieczeństwo żywności. Dzięki tym informacjom producenci mogą podjąć odpowiednie działania, aby zapewnić wysoką jakość swoich produktów.

Ponadto, oznaczanie wody pozwala producentom monitorować i kontrolować procesy produkcyjne. Na podstawie wyników analiz mogą dostosować parametry produkcji, takie jak temperatura czy pH, aby zapewnić optymalne warunki dla produkcji żywności. Jest to szczególnie istotne w przypadku produkcji żywności o wysokim ryzyku zakażenia, np. mięsa czy produktów mlecznych.

Znaczenie dla konsumentów w kontekście informacji o produktach spożywczych

Dla konsumentów oznaczanie wody ma duże znaczenie, ponieważ pozwala im na zdobycie istotnych informacji na temat produktów spożywczych. Woda jest jednym z podstawowych składników wielu produktów spożywczych i jej jakość może mieć wpływ na jakość i bezpieczeństwo produktu finalnego.

Dzięki oznaczaniu wody klienci mogą dowiedzieć się, jakiej jakości woda została użyta w produkcji danego produktu. Informacje te mogą być szczególnie ważne dla osób o specjalnych wymaganiach dietetycznych lub alergiach, które muszą unikać pewnych substancji lub zanieczyszczeń. Oznaczanie wody pozwala konsumentom dokonywać świadomych wyborów i wybierać produkty, które spełniają ich oczekiwania i potrzeby.

Rola organów regulacyjnych i nadzorczych w kontrolowaniu zawartości wody w produktach spożywczych

Organizacje regulacyjne i nadzorcze odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu i kontrolowaniu zawartości wody w produktach spożywczych. Mają one za zadanie zapewnić, że produkty spożywcze dostępne na rynku są bezpieczne dla konsumentów i spełniają określone standardy jakości.

Oznaczanie wody jest jednym z narzędzi, które organy regulacyjne wykorzystują do kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Przeprowadzają one regularne inspekcje i badania, aby sprawdzić, czy producenci przestrzegają odpowiednich norm i wytycznych dotyczących jakości wody. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, organy regulacyjne mogą nałożyć sankcje na producentów lub wycofać produkty z rynku.

Ponadto, organy regulacyjne mają również rolę edukacyjną i informacyjną. Informują konsumentów o znaczeniu oznaczania wody i zachęcają do świadomego wyboru produktów spożywczych. Zapewniają również dostęp do informacji na temat jakości wody, które mogą być przydatne dla konsumentów poszukujących szczegółowych danych na temat produktów.


Metody oznaczania wodyartykuły polecane
KwasowośćGalwanizacjaEkstraktWykres MollieraKalorymetriaFlotacjaKlarownośćAreometriaPróba (Towaroznawstwo)

Bibliografia

 • Bielińska E. (2005), Oznaczanie aktywności fosfataz, Acta Agrophysica, Rozprawy i monografie, 3
 • Cichoń Z. (2009), Towaroznawstwo żywności - podstawowe metody analityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków
 • Cygański A. (2011), Chemiczne metody analizy ilościowej, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa
 • Czerni S. (red.) (1984), Leksykon naukowo-techniczny, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa
 • Dżugan M., Pasternakiewicz A. (2010), Ćwiczenia laboratoryjne z chemii żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
 • Gronowska-Senger A. (2010), Analiza żywności: zbiór ćwiczeń, Wydawnictwo SGGW, Warszawa
 • Nogala-Kałucka M. (2010), Analiza żywności, wybrane metody oznaczeń jakościowych i ilościowych składników żywności, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań


Autor: Broncel Agnieszka