Koszty sądowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Koszty sądowe
Polecane artykuły


Koszty sądowe to koszty związane z wszczęciem, prowadzeniem i zakończeniem postępowania cywilnego w danej sprawie. Koszty sądowe są to opłaty i wydatki sądowe.

Co podlega opłatom sądowym?

Opłatom sądowym (czyli kosztom sądowym podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje je pobranie, czyli w tym:

Pismo wznoszone przez kilka osób podlega jednokrotnej opłacie.

Rodzaje i wysokość opłat sądowych

Opłata sądowa wedle przepisów jest stała, stosunkowo, podstawowa lub tymczasowa, czy ostateczna. Opłata stała jest podstawowym rodzajem opłat, nie może być niższa niż 30 zł. i wyższa niż 5000 zł. Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe. Opłata podstawowa obowiązuje natomiast, gdy przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej, wynosi ona 30 zł, opłaty tej nie przewiduje się w postępowaniu rejestrowym.[2]

Wysokość i rodzaj opłat wynika bezpośrednio z rodzaju i typu sprawy sądowej. Inne opłaty obowiązują w zakresie prawa spadkowego, w zakresie spraw rejestrowych, w zakresie ksiąg wieczystych, w zakresie działania Krajowego Rejestru Sądowego.

Opłata mi sądowymi jest wpis i opłata kancelaryjna. Wpis jest stosunkowy, chyba, że przepis przewiduje wpis stały. Opłata kancelaryjna natomiast, jest określana przez Ministra Sprawiedliwości.

Co obejmują wydatki sądowe?

Wydatki sądowe są związane z finansowaniem czynności niezbędnych do przeprowadzenia postępowania sądowego. Przepis regulujący tą zasadę wymienia najważniejsze wydatki, spotykane w praktyce sądowej, podlegające zaliczeniu do kosztów sądowych. Są to:

 • koszty opłat telefonicznych
 • diety i koszty podróży należne sędziom
 • koszty przeprowadzenia innych dowodów
 • koszty ogłoszeń
 • koszty osadzenia i pobytu w areszcie
 • zwrot kosztów podróży i noclegu i utraconych korzyści jak chodzi o świadków
 • wynagrodzenia należne innym instytucjom[3]

Koszty mediacji nie stanowią natomiast wydatków sądowych.

Sąd z urzędu zwraca stronie należności z tytułu wydatków, stanowiące różnicę między kosztami pobranymi od strony a kosztami należnymi.

Kto dokonuje opłaty kosztów sądowych

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba, że ustawa stanowi inaczej. [4]

Zwolnienia z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych

Sąd ma możliwość zwolnić stronę od kosztów sądowych w części, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów. Obowiązkom uiszczenia opłat nie podlega też Skarb Państwa.

Kosztom sądowym nie podlegają:

 1. strona dochodząca ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa
 2. strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych
 3. strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone
 4. prokurator
 5. Rzecznik Praw Obywatelskich
 6. Rzecznik Praw Dziecka
 7. i in. [5]

Koszty sądowe a biegły

Koszty sądowe obejmują również koszt wynajęcia i pracy biegłego. Dlatego jeżeli w sprawie zostanie powołany biegły - czyli osoba posiadająca wiedzę specjalistyczną, bogate doświadczenie zawodowe i uznanie za eksperta w zakresie swojej działalności - w trakcie trwania procesu, jego wynagrodzenie również wlicza się do kosztów sądowych, co oznacza, że można domagać się zwrotu kosztów poniesionych w związku z jego pracą. Biegły sądowy służy swoją wiedzą i doświadczeniem w trakcie sprawy, ułatwiając ją, więc ograniczając niektóre dodatkowe koszty, można jego pracę zakwalifikować jednak jako bezpośredni koszt sądowy.

Przypisy

 1. A.Górski, L. Walentynowicz 2007, s. 15
 2. A. Górski, L. Walentynowicz 2007, s. 31-44
 3. A.Górski, L. Walentynowicz 2007, s. 19
 4. A.Górski, L. Walentynowicz 2007, s. 14
 5. A.Górski, L. Walentynowicz 2007, s. 123Bibliografia

Autor: Teresa Witek

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.