Koszt całkowity

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Koszt całkowity (eng.: total cost TC) w ujęciu mikroekonomicznym jest to suma wynagrodzeń wszystkich czynników wytwórczych. To suma całkowitych kosztów stałych (eng.: total fixed cost TFC) i całkowitych kosztów zmiennych (eng.: total variable cost TVC). W kontekście inwestowania oznacza on cenę inwestycji powiększoną o prowizję oraz opłaty np. podatki.

Koszt całkowity można wyrazić następującym wzorem:

\(TC=TFC+TVC\)

Przykład

Przedsiębiorstwo produkcyjne ponosi koszty stałe w łącznej wysokości 1000 zł niezależnie od wielkości produkcji oraz krótkookresowe koszty zmienne w łącznej wysokości 5000 zł związane z bezpośrednią produkcją.

Jaki jest całkowity koszt produkcji tego przedsiębiorcy w rozpatrywanym przypadku?

Ponieważ koszt całkowity jest sumą całkowitych (łącznych) kosztów stałych i zmiennych, wartość TC wynosi odpowiednio:

\(TC=TFC+TVC=1000+5000=6000\)

Oczywiście jest to przypadek kosztów całkowitych w krótkim okresie.

Krzywa kosztów całkowitych(TC) w krótkim okresie czasu

Wykres przedstawiający krzywą kosztów całkowitych w krótkim okresie
 • Krzywa kosztów całkowitych stałych( TFC ) - jest linia poziomą, ponieważ nie zmienia się wraz ze zmianami rozmiarów produkcji i jej wartość jest większa od zera , gdyż koszty ponoszone są niezależnie od wolumenu produkcji.
 • Krzywa kosztów całkowitych zmiennych( TVC ) - jej kształt odpowiada prawu malejących przychodów. Najpierw, zanim pojawią się malejące przychody, krzywa TVC podnosi się coraz mniej stromo w miarę zwiększania nakładów zmiennych czynników produkcji. Kiedy pojawią się malejące przychody, krzywa TVC rośnie coraz szybciej, tzn. staje się coraz bardziej stroma.
 • Krzywa kosztów całkowitych( TFC ) - przedstawia dynamikę kosztów całkowitych. Ponieważ koszt całkowity TC jest sumą kosztów TFC i TVC, linia TC jest po prostu krzywą TVC przesuniętą pionowo w górę o wartość TFC.Na podstawie wykresu tejże krzywej można z łatwością zauważyć iż wartość kosztów całkowitych w krótkim okresie jest silnie zależna od wartości kosztów zmiennych.

Krzywa kosztów całkowitych(LTC) w długim okresie czasu

Wykres przedstawiający krzywą kosztów całkowitych w długim okresie
 • Krzywa kosztów całkowitych ( LTC ) – w ujęciu długoterminowym krzywa kosztów całkowitych LTC jest podobna do zaprezentowanej wyżej krzywej kosztów całkowitych w ujęciu krótkoterminowym , jednak przechodzi ona przez początek układu współrzędnych z faktu iż w ujęciu długoterminowym występują tylko koszty zmienne, toteż firma może zaprzestać produkcji , dokonać zmian itp.

Przedział czasowy a koszty całkowite

Koszty całkowite jako sumę całkowitych kosztów zmiennych i stałych należy rozpatrywać w dwóch okresach:

Posługując się zależnością kapitału i pracy należy rozpatrzyć następująco dwa w/w przypadki:

 • W krótkim okresie można dostosowywać ilość pracy zaś ilość kapitału jest stała. Tak więc przedsiębiorca ponosi stałe koszty kapitału oraz zmienne koszty pracy.
 • W długim okresie oba czynniki są zmienne. Tak więc w tym przypadku wszystkie koszty są zmienne.

Warto zaznaczyć iż całkowite koszty ponoszone w długim okresie są równe lub mniejsze od kosztów całkowitych ponoszonych w krótkim okresie.

Koszt całkowity a inne koszty

Bazując na koszcie całkowitym możemy ustalić koszt całkowity przeciętny i krańcowy.

 • Koszt przeciętny całkowity(TAC )- koszt przypadający na jedną jednostkę produktu.Wylicza sięgo ze wzoru \[ \frac{TC}{Q}= ATC \]

Gdzie Q-wielkość produkcji,TC-koszt całkowity

 • Koszt krańcowy(MC)-koszt ponoszony przez producenta w wyniku zwiększenia produkcji o jedną jednostkę.


Bibliografia

 • Klimczak B., Mikroekonomia, WAE, Wrocław, 1993
 • Bergstrom T.C., Varian H.R., Mikroekonomia - ćwiczenia, PWN, Warszawa, 2003
 • Begg P.S.D., Ekonomia, PWE, Warszawa, 2001
 • Sloman J., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa, 2001
 • Robert H.Frank., Mikroekonomia Jakiej jeszcze nie było, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot, 2006
 • Begg D., Gianluigi V., Fischer S., Donrbusch R., Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa, 2014
 • Czarny B., Podstawy Ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa, 2011
 • Khurrum S.,Faizul H.,Supplier selection problem: a comparison of the total cost of ownership and analytic hierarchy process approaches, Supply Chain Management: An International Journal
 • Klaus-Rosińska A.,,Kuchta D., Zastosowanie rachunku kosztów działań (ABC) do kalkulacji kosztów kształcenia na uczelniach wyższych, Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki.

Autor: Robert Stelmaczonek,Michał Bednarczyk