Koszt całkowity

Z Encyklopedia Zarządzania

Koszt całkowity (eng.: total cost TC) to wartość czynników produkcji zużytych w danym okresie do wytworzenia pewnej ilości dobra. w ujęciu mikroekonomicznym jest to suma wynagrodzeń wszystkich czynników wytwórczych.

Koszt całkowity to także suma kosztów stałych (eng.: total fixed cost TFC) i całkowitych kosztów zmiennych (eng.: total variable cost TVC). Koszt całkowity można również jako różnica między przychodami ze sprzedaży (eng: total revenue TR) określonej ilości danego dobra, a zyskiem ekonomicznym (eng: economic total profit TP) niezależnym od kosztów i korzyści zewnętrznych przedsiębiorstwa. Jest to relacja między kosztami i odpowiednią wielkością produkcji. Zarówno przychód całkowity oraz koszt całkowity to funkcje ilości wytworzonego towaru. Przyrost kosztu całkowitego wywołanego zmianą produkcji o jedną jednostkę rozpatrywanego dobra, tworzą koszty krańcowe (eng.: marginal cost MC) inaczej zwane marginalnymi.(B. Klimczak 2010, s. 183)

Przedsiębiorstwo na swoją działalność gospodarczą zużywa środki produkcji i z tego tytułu ponosi wydatki (koszty wytworzenia dóbr), które w krótkim okresie występują jako koszty całkowite stałe i zmienne, natomiast w długi okresie wszystkie koszty całkowite są zmienne (E. Adamowicz i in. 2010, s. 93)

TL;DR

Koszt całkowity to suma czynników produkcji zużytych do wytworzenia dobra. Składa się z kosztów stałych i zmiennych. Może być obliczany na podstawie różnicy między przychodami ze sprzedaży a zyskiem ekonomicznym. Koszty całkowite są zależne od wielkości produkcji i można je podzielić na stałe i zmienne. W krótkim okresie występują koszty stałe i zmienne, a w długim okresie wszystkie koszty są zmienne. Analiza kosztów całkowitych jest istotna dla zarządzania i podejmowania decyzji biznesowych. Pomaga określić optymalny poziom produkcji, ustalić ceny produktów, ocenić efektywność procesów produkcji i planować finansowo.

Wzory kosztu całkowitego

1. Różnica między przychodami ze sprzedaży, a zyskiem ekonomicznym.

2. Suma całkowitych kosztów stałych i całkowitych kosztów zmiennych.

3. Użycie kosztu całkowitego do obliczenia kosztu krańcowego (E. Adamowicz i in. 2010, s. 94)

4. Suma iloczynów nakładów czynników produkcji (QA, QB, QC) i ich cen (PA, PB, PC)

Przykłady

Przykład I Przedsiębiorstwo prywatne w roku 2011 na koniec miesiąca obrotowego uzyskało przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych 5458 zł. Wiadomo, że zysk ekonomiczny wyniósł 4352 zł. Jaki jest koszt całkowity na podstawie danych?

5458-4352=1106

Odpowiedź: Koszt całkowity w tym przedsiębiorstwie wyniósł 1106 zł.

Przykład II Przedsiębiorstwo produkcyjne ponosi koszty stałe w łącznej wysokości 1000 zł niezależnie od wielkości produkcji oraz krótkookresowe koszty zmienne w łącznej wysokości 5000 zł związane z bezpośrednią produkcją.

Jaki jest całkowity koszt produkcji tego przedsiębiorcy w rozpatrywanym przypadku?

Ponieważ koszt całkowity jest sumą całkowitych (łącznych) kosztów stałych i zmiennych, wartość TC wynosi odpowiednio:

1000+5000=6000

Odpowiedź:Koszty całkowite produkcji przedsiębiorcy wynoszą 6000 zł.

Oczywiście jest to przypadek kosztów całkowitych w krótkim okresie.

Krzywa kosztów całkowitych (TC) w krótkim okresie czasu

Funkcja kosztów całkowitych przedstawia zależność między kosztem a poziomem produkcji lub działalności firmy. Wyraża ona sumaryczne koszty ponoszone przez firmę w celu wytwarzania określonej ilości produktów lub świadczenia usług.

Funkcja kosztów całkowitych jest matematycznym modelem, który opisuje, jak zmieniają się koszty w zależności od poziomu produkcji lub działalności.

Funkcję kosztów całkowitych można zdefiniować jako sumę kosztów stałych i kosztów zmiennych:

Koszty całkowite = Koszty stałe + (Koszty zmienne * ilość produkowanych jednostek)

Funkcja kosztów całkowitych jest istotna dla zarządzania i podejmowania decyzji biznesowych. Pozwala określić, jaki poziom produkcji lub działalności będzie najbardziej opłacalny dla firmy oraz jakie są koszty związane z różnymi poziomami produkcji.

Wykres przedstawiający krzywą kosztów całkowitych w krótkim okresie
 • Krzywa kosztów całkowitych stałych ( TFC) - jest linia poziomą, stałą, niezmienną, ponieważ nie zależy od zmian wielkości produkcji danej jednostki i jej wartość jest większa od zera, gdyż koszty ponoszone są nawet wtedy, gdy przedsiębiorstwo nic nie produkuje (koszty związane z wynajęciem budynku, zatrudnienie pracowników, oświetlenie, konserwacja maszyn).
 • Krzywa kosztów całkowitych zmiennych ( TVC) - jej kształt odpowiada prawu malejących przychodów. Najpierw, zanim pojawią się malejące przychody, krzywa TVC podnosi się coraz mniej stromo w miarę zwiększania nakładów zmiennych czynników produkcji. Kiedy pojawią się malejące przychody, krzywa TVC rośnie coraz szybciej, tzn. staje się coraz bardziej stroma. Inaczej mówiąc: gdy wielkość produkcji wzrasta, koszty zmienne także wzrastają(surowce zużyte do produkcji, wynagrodzenia dla pracowników).
 • Krzywa kosztów całkowitych ( TC) - przedstawia dynamikę kosztów całkowitych. Ponieważ koszt całkowity TC jest sumą kosztów TFC i TVC, linia TC jest po prostu krzywą TVC przesuniętą pionowo w górę w stosunku do krzywej kosztu zmiennego, o wielkość odpowiadającej kosztowi stałemu TFC. Na podstawie wykresu tejże krzywej można z łatwością zauważyć iż wartość kosztów całkowitych w krótkim okresie jest silnie zależna od wartości kosztów zmiennych (Z. Dach 2010, s. 185-194)

Krzywa kosztów całkowitych (LTC) w długim okresie czasu

W długim okresie wszystkie czynniki produkcji są zmienne tak więc wszystkie koszty są zmienne i nie występują koszty stałe.

Wykres przedstawiający krzywą kosztów całkowitych w długim okresie
 • Krzywa kosztów całkowitych (LTC) - w ujęciu długoterminowym krzywa kosztów całkowitych LTC jest podobna do zaprezentowanej wyżej krzywej kosztów całkowitych w ujęciu krótkoterminowym, jednak przechodzi ona przez początek układu współrzędnych z faktu iż w ujęciu długoterminowym występują tylko koszty zmienne, toteż firma może zaprzestać produkcji, dokonać zmian itp.

Przedział czasowy a koszty całkowite

Koszty całkowite jako sumę całkowitych kosztów zmiennych i stałych należy rozpatrywać w dwóch okresach:

Posługując się zależnością kapitału i pracy należy rozpatrzyć następująco dwa w/w przypadki:

 • W krótkim okresie można dostosowywać ilość pracy zaś ilość kapitału jest stała. Tak więc przedsiębiorca ponosi stałe koszty kapitału oraz zmienne koszty pracy.
 • W długim okresie oba czynniki są zmienne. Tak więc w tym przypadku wszystkie koszty są zmienne.

Warto zaznaczyć iż całkowite koszty ponoszone w długim okresie są równe lub mniejsze od kosztów całkowitych ponoszonych w krótkim okresie.

Koszt całkowity a inne koszty

Opierając się na kosztach całkowitych w związku z nimi powstają stosunki i zależności, gdzie można wyróżnić inne koszty: koszty przeciętne i koszt krańcowy. Koszty przeciętne powstają z podzielenia stosownie koszty stałe, koszty zmienne i koszty całkowite przez wielkość produkcji (T. Naumiuk 2012, s. 37)

 • Koszt przeciętny stały (eng.: average fixed cost AFC) cechuje się tym, iż jest coraz mniejszy wspólnie ze wzrostem produkcji dobra, dlatego że koszty stałe rozkładają się na coraz większą produkcję.

gdzie:

FC(eng.: fixed cost) - koszt stały

Q(eng.: quality) ilość

 • Koszt przeciętny zmienny (eng.: average variable cost AVC) na początku maleje, a po osiągnięciu pewnego minimum zaczyna rosnąć ma to związek z prawem malejących przychodów.

gdzie:

VC(eng.: variable cost) - koszt zmienny

Q(eng.: quality) - ilość

 • Koszt przeciętny całkowity (eng.: average total cost AC) początkowo maleje następnie po osiągnięciu pewnego minimum zaczyna rosnąć.

gdzie:

TC(eng.:total cost) - koszt całkowity

Q(eng.: quality) - ilość

 • Koszt krańcowy (eng.: marginal cost MC)-zdaniem M. Księżyk "koszty te stanowią wzrost kosztów całkowitych wywołany wzrostem produkcji wyrobu o jednostkę czyli koszt wytworzenia dodatkowej (jednej) jednostki wyrobu ponad dotychczasową wielkość produkcji". (M. Księżyk 2011, s. 137)

Wykres przedstawiałby krzywą przeciętnego kosztu całkowitego, która byłaby wynikiem sumowania wartości krzywych: przeciętnych kosztów stałych oraz przeciętnych kosztów zmiennych (E. Adamowicz i in. 2010, s. 94-96)

Koszt całkowity w mikroekonomii i zarządzaniu

Analiza kosztów całkowitych odgrywa istotną rolę w mikroekonomii. Jest to narzędzie używane do badania zachowań firm i podejmowania decyzji dotyczących produkcji, ceny, alokacji zasobów i rentowności. Oto kilka kluczowych ról, jakie pełni analiza kosztów całkowitych w mikroekonomii:

 • Optymalny poziom produkcji: Analiza kosztów całkowitych pozwala firmom określić optymalny poziom produkcji, przy którym koszty są minimalne, a zyski maksymalne. Przy użyciu różnych metod, takich jak analiza kosztu krańcowego czy analiza progu rentowności, firmy mogą ustalić, ile produktów powinny wyprodukować, aby maksymalizować swoje zyski.
 • Decyzje dotyczące cen: Analiza kosztów całkowitych pomaga firmom w ustalaniu cen swoich produktów. Pozwala na określenie minimalnej ceny, która pokryje wszystkie koszty, w tym zarówno koszty stałe, jak i zmienne, oraz uwzględnia możliwość osiągnięcia zysku.
 • Efektywność procesów produkcji: Analiza kosztów całkowitych umożliwia firmom ocenę swojej efektywności produkcyjnej. Porównanie rzeczywistych kosztów z oczekiwanymi kosztami może pomóc w identyfikacji obszarów, w których firma może osiągnąć oszczędności lub poprawić swoje procesy produkcyjne.
 • Długoterminowe planowanie finansowe: Analiza kosztów całkowitych jest również przydatna dla długoterminowego planowania finansowego. Umożliwia firmom prognozowanie kosztów związanych z przyszłą produkcją i działalnością oraz pomaga w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, takich jak zakup nowego sprzętu czy rozwinięcie nowych linii produktów.
 • Benchmarking konkurencyjny: Porównanie kosztów całkowitych z innymi firmami w branży może dostarczyć cennych informacji na temat konkurencyjności firmy. Pozwala ocenić, czy firma osiąga efektywność kosztową w porównaniu do innych graczy na rynku i wskazać obszary, w których można poprawić konkurencyjność.


Koszt całkowityartykuły polecane
Koszt krańcowyUtargKoszt zmiennyProdukt krańcowyDźwignia operacyjnaAmplitudaKoszty produkcjiKoszt stałyCykl konwersji gotówki

Bibliografia

 • Adamowicz E. (red.) (2010), Ekonomia bez tajemnic, WSiP, Warszawa
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007), Ekonomia. Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Begg D., Fisher S., Vernasca G., Dornbusch R. (2014), Ekonomia: Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Bergstrom T., Varian H. (2003), Mikroekonomia - ćwiczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Czarny B. (2011), Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Dach Z. (2010), Mikroekonomia dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe SYNABA, Kraków
 • Frank R. (2007), Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
 • Jonek-Kowalska I., Turek M. (2016), Koszty stałe i zmienne a efektywność produkcji w Polskich kopalniach węgla kamiennego, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, nr 1964
 • Klaus-Rosińska A., Kuchta D. (2011), Zastosowanie rachunku kosztów działań (ABC) do kalkulacji kosztów kształcenia na uczelniach wyższych, Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
 • Klimczak B. (2015), Mikroekonomia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
 • Księżyk M. (2011), Koszty jako kategoria rachunku ekonomicznego w podejmowaniu decyzji przez producentów dóbr rynkowych, Ekonomia Menedżerska, nr 10
 • Naumiuk T. (2012), Koszty w rachunkowości finansowej, Infor Ekspert, Warszawa
 • Sloman J. (2001), Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Ślusarczyk B., Ślusarczyk S. (2011), Podstawy mikro - i makroekonomii, Politechnika Lubelska, Lublin


Autor: Robert Stelmaczonek, Michał Bednarczyk, Małgorzata Syguła