Karta kierowcy

Z Encyklopedia Zarządzania

Karta kierowcy - to karta do tachografu, pozwalająca zidentyfikować kierowcę oraz gromadzić dane dotyczące czynności osoby użytkującej kartę. Wydawana jest przez instytucję Kraju Członkowskiego. Dodatkowo wyróżnia się jeszcze trzy rodzaje kart do tachografów:

TL;DR

Karta kierowcy to karta do tachografu, która służy do identyfikacji kierowcy i gromadzenia danych dotyczących jego czynności. Na karcie znajdują się informacje takie jak numer karty, okres ważności, dane kierowcy, dane prawa jazdy, informacje o użytkowanym pojeździe oraz czynności kierowcy. Karta jest wydawana na wniosek kierowcy, który musi przedstawić zdjęcie oraz ksero prawa jazdy. Opłata za kartę jest ustalana przez ministra transportu i może być pokryta przez pracodawcę. Karta jest ważna przez 5 lat. Kierowca, który posiada kartę, musi zgłosić jej zgubienie lub uszkodzenie, a w przypadku znalezienia karty należy ją przekazać odpowiednim instytucjom. Nieprzestrzeganie zasad dotyczących karty kierowcy grozi karą grzywny.

Wzór karty kierowcy

Karta jest koloru białego, zawiera zabezpieczenia przed fałszowaniem, m.in. wzór tła wykonany z drobnego giloszu i tęczy, technika mikrodruku. Za zgodą Komisji, Kraje Członkowskie mają możliwość zmienić kolor i oznakowanie karty na symbole narodowe. (ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1360/2002)

Dane na karcie kierowcy

Na karcie kierowcy gromadzone są następujące dane:(ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1360/2002)

 • identyfikujące kartę:
 • numer karty,
 • okres ważności karty,
 • informacje o Kraju Członkowskim oraz instytucji wydającej kartę,
 • data wydania karty,
 • identyfikujące właściciela karty:
 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • preferowany język,
 • dotyczące prawa jazdy:
 • numer prawa jazdy oraz dane instytucji wydającej,
 • dotyczące użytkowanego pojazdu:
 • czas używania karty w danym dniu: data i godzina pierwszego i ostatniego użycia pojazdu, kiedy karta była włożona; stan licznika kilometrów w momencie rozpoczęcia oraz zakończenia użytkowania pojazdu; Kraj Członkowski rejestracji pojazdu oraz numer VRN,
 • możliwe jest przechowywanie nawet 84 i więcej takich zapisów,
 • dotyczące czynności kierowcy:
 • data,
 • całkowita długość trasy, przebytej przez kierowcę danego dnia,
 • status posiadacza karty, o godzinie 00.00,
 • rejestracja wszystkich czynności wykonywanych przez kierowcę, tj. zmiana czynności (przerwa/odpoczynek, prowadzenie, praca, dyspozycyjność), zmiana *stanu prowadzenia pojazdu (jeden kierowca/ załoga), włożenie bądź wyciągnięcie swojej karty, godzina zmiany,
 • średnia aktywność kierowcy to 93 zmiany czynności dziennie, a więc karta kierowcy zapamiętuje dane przez co najmniej 28 dni,
 • dane przechowywane są na karcie w kolejności chronologicznej,
 • dotyczące miejsca rozpoczynającego i/lub kończącego dzienny okres pracy:
 • czas (data i godzina) wprowadzenia danych,
 • status wpisu: rozpoczęcie lub zakończenie,
 • kraj i region,
 • status licznika kilometrów,
 • dane te wprowadza kierowca,
 • na karcie możliwe jest przechowywanie co najmniej 42 par zapisów,
 • dotyczące zdarzeń oraz usterek:
 • czas rejestrowany z dokładnością do jednej sekundy,
 • przykładowe zdarzenia: przerwa w zasilaniu, próba naruszenia zabezpieczeń,
 • usterka karty bądź urządzenia rejestrującego,
 • czas trwania usterki,
 • dotyczące czynności kontrolnej:
 • czas kontroli oraz numer karty kontrolnej
 • wariant kontroli: wczytywanie danych/ drukowanie/wyświetlanie,
 • dotyczące danych sesji karty:
 • data i godzina włożenia karty czyli rozpoczęcia sesji, dokładność do jednej sekundy,
 • numer VRN oraz Kraj Członkowski rejestracji,

Sposób uzyskania karty kierowcy

Karta zostaje wydana na wniosek kierowcy. Razem z wnioskiem przedkłada się:(Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1494)

 • zdjęcie kierowcy,
 • ksero prawa jazdy,

Osoba składająca wniosek jest zobowiązana okazać dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty.

Wzór wniosku

Wzór wniosku oraz reguły dotyczące załączników do wniosku, zostają określone przez Ministra właściwego do spraw transportu w drodze rozporządzenia. Wniosek oraz załączniki mogą zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeśli wniosek zostaje złożony w formie elektronicznej, opatrzony musi być kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3821/85 zostały określone terminy i warunki wznowienia, wymiany oraz wydania karty kierowcy. (Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1494)

Opłata za kartę

Wymiar opłaty definiuje umowa uzgodniona pomiędzy ministrem właściwym do spraw transportu, a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., jako podmiotem odpowiedzialnym za wydawanie kart. Zgodnie z ustawą, w obradach dotyczących wysokości opłat za karty, uczestniczą polskie organizacje ogólnokrajowe łączące przewoźników drogowych, pracodawców i pracobiorców w zakresie transportu drogowego. Na wysokość opłaty wpływają m.in. wydatki związane z produkcją kart. Pracodawca może pokryć koszty opłaty za wydanie karty kierowcy jeśli:

Wymiar opłaty widnieje na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a także na stronie internetowej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., jako podmiotu wydającego karty. (Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1494)

Kontrola wniosków

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. weryfikuje dane uwzględnione we wniosku, posiłkując się między innymi:

 • Tachonetem,
 • Centralną ewidencją kierowców.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wydaje karty na czas 5 lat, z zastrzeżeniem,że okres ważności karty nie może przekraczać okresu ważności prawa jazdy. (Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1494)

Obowiązki kierowcy, posiadającego kartę

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. jako instytucja zajmująca się wydawaniem kart kierowcy, jest tym samym jej właścicielem.

Dysponent zobowiązany jest:

 • w razie zgubienia karty, natychmiast powiadomić Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. Tam również należy odebrać zaświadczenie, które potwierdza fakt zgłoszenia zagubienia bądź uszkodzenia karty.
 • oddać kartę do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A w sytuacji:
 • zniszczenia karty
 • przedawnienia karty
 • w przypadku znalezienia karty należy przekazać ją do:
 • podmiotu, który wydał kartę, bądź najbliższego oddziału Policji
 • instytucji kontrolnej, mającej uprawnienia do kontrolowania transportu drogowego

Kierowca pojazdu samochodowego, objętego nakazem posiadania tachografu cyfrowego, podlega karze grzywny, w przypadku:

 • prowadzenia pojazdu, używając nieważnej bądź cudzej karty kierowcy,
 • prowadzenia pojazdu, nie używając karty kierowcy,
 • korzystania z więcej niż jednej karty,
 • niepoinformowania podmiotu wydającego kartę, o jej uszkodzeniu bądź zgubieniu,
 • braku zwrotu uszkodzonej karty,
 • odmowy przedstawienia karty kierowcy uprawnionej jednostce kontrolnej.

(Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1494)


Karta kierowcyartykuły polecane
PESELNumer KRSCertyfikat kwalifikowanyPrawa przedsiębiorcówList przewozowyUstawa o swobodzie działalności gospodarczejProtest wekslowyWokandaMonitor Sądowy i Gospodarczy

Bibliografia

 • Grzywacz S., Górska M. (2010), Tachografy cyfrowe stosowane w polskim transporcie drogowym-zalety i wady, Logistyka, nr 2
 • Neider J. (2015), Transport międzynarodowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Rozporządzenie komisji (WE) nr 1360/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. dostosowujące po raz siódmy do postępu technicznego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowymTekst mający znaczenie dla EOG. Document 32002R1360
 • Rupental M. (2012), Kompendium wiedzy kierowcy zawodowego, Wydawca WINFOR, Poznań
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach Dz.U. 2018 poz. 1480


Autor: Mateusz Podgórski