Departamentalizacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Departamentalizacja
Polecane artykuły


Departamentalizacja jest jednym z mechanizmów tworzenia struktury organizacyjnej, polegającym na logicznym, sprawnym i efektywnym łączeniu zadań i pracowników. Inaczej rzecz ujmując, jest wynikiem decyzji kierownictwa o tym, jakie rodzaje czynności - po ich podziale na zadania - można łączyć w grupy (Stoner, Freeman, Gilbert Jr, 1997). Departamentalizacja znajduje głównie zastosowanie w średnich i dużych przedsiębiorstwach, w których niemożliwy jest bezpośredni nadzór naczelnego kierownictwa nad pracownikami, wobec czego obowiązki te są przenoszone (tzw. delegacja) na menedżerów poszczególnych departamentów (działów).

Schemat

Departamentowa.png

Kryteria

Modele struktur organizacyjnych (Sławomir Wawak)

Zasadniczo można wyróżnić 4 kryteria, według których grupuje się zadania i ludzi w departamenty (działy):

  1. Grupowanie według funkcji - np. dział marektingu, dział sprzedaży.
  2. Grupowanie według produktów (lub ich grup) - np. dział produkcji sprzętu komputerowego, dział produkcji oprogramowania.
  3. Grupowanie według klientów (lub ich grup) - np. dział kredytowania osób fizycznych, dział kredytowania małych firm.
  4. Grupowanie według lokalizacji - np. oddział na Kraków

W praktyce, wymienione typy departamentalizacji często współistnieją w ramach jednej struktury organizacyjnej, a także występują w formach łączących dwa lub więcej kryteriów podziału (np. departament finansów na Amerykę Północną).

Zastosowanie

Efektywność zastosowania departamentalizacji jest prostą wypadkową skuteczności procesu koordynacji, czyli integrowania poszczególnych działów w zwartą, skuteczną całość. Niezwykle ważny w tym kontekście jest także sposób ustalenia relacji podporządkowania (tzw. hierarchizacja) między działami, umiejscowienia ich kierownictwa w odniesieniu do kierownictwa naczelnego, a także utworzenia odpowiednich kanałów komunikacji między departamentami.

Bibliografia

  • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr, Kierowanie, PWE Warszawa 1997
  • Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN Warszawa 2004

Autor: Michał Arament