Bankowy tytuł egzekucyjny

Z Encyklopedia Zarządzania

Bankowy tytuł egzekucyjny-jest to dokument sporządzany przez bank, jest zawierany z osobą, która zawarła umowę z bankiem lub była dłużnikiem banku z tytułu wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej. Dokument ten "musi być zweryfikowany przez sąd i wtedy staje się formalną podstawą przeprowadzonej egzekucji z zabezpieczeń, wykonywanej przez komornika; podstawa do przejęcia zabezpieczeń. Wniosek banku o nadanie klauzuli wykonalności sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia". (Dobosiewicz Z. 2011 r. s. 220-224)

TL;DR

Bankowy tytuł egzekucyjny to dokument sporządzany przez bank, który pozwala na przeprowadzenie egzekucji z zabezpieczeń. Egzekucja może odbywać się za pośrednictwem komornika, który przeprowadza licytację i sprzedaje zabezpieczenie. Banki zazwyczaj odzyskują tylko część należności, dlatego ważna jest współpraca z komornikiem. Straty netto banku wynoszą około 4% wartości udzielonych kredytów. Bez zabezpieczeń, marża kredytowa byłaby niższa.

Egzekucja - przejęcie zabezpieczenia

Egzekucja jest przeprowadzana w trybie:

 • dowolnym jeśli kredytobiorca który nie spłata kredytu sam przekaże bankowi zabezpieczenie,
 • za pośrednictwem komornika, który ma za zadanie jak najszybciej rozpocząć postępowanie egzekucyjne. Jeśli egzekucja dotyczy dużych sum to komornik rozpoczyna swoja pracę jak najszybciej, ponieważ wiąże się to z dużym zarobkiem. Zależy mu także aby zachować dobre relacje z bankiem, który wybiera komornika (Dobosiewicz Z. 2011 r. s. 220-224)

Skutki i przebieg egzekucji komorniczej

Bank wskazuje komornika, który ma przeprowadzić przejęcie zabezpieczenia a bank wskazuje go formalnie. Jeśli wystąpi konieczność komornik może przejąć zabezpieczenie w asyście policji, jeśli kredytobiorca nie chce dobrowolnie wydać zabezpieczenia. Po przejęciu zabezpieczenia komornik dopełnia niezbędne formalności i sprzedaje przejęte rzeczy na licytacji. Licytacja ta zazwyczaj przeprowadzana jest w pośpiechu i dlatego ceny są zazwyczaj dużo niższe niż faktyczna wartość zabezpieczenia. Po sprzedaniu przedmiotów komornik opłaca podatki związane ze sprzedażą tj. "VAT, podatki i opłaty od sprzedaży gruntów". Zyski ze sprzedaży zabezpieczenia są dzielone, komornik pobiera swoją należność za przejęcie przedmiotów, zazwyczaj jest to kilkanaście procent, jeśli nie ma roszczeń ze strony Skarbu Państwa to pozostałą część pieniędzy jest przekazywana bankowi. W przypadku gdy zobowiązania wobec banku były mniejsze to nadwyżka zostaje przekazana kredytobiorcy. Taka sytuacje jest nie jest często spotykana, zazwyczaj suma, która jest przekazana bankowi jest mniejsza niż zobowiązania kredytobiorcy wobec banku. Zdarzają się też takie sytuacje, że bank nie odzyskuje zabezpieczenia ponieważ:

 • "zabezpieczenia znikają, np. towary znikają z zaplombowanego i zastrzeżonego magazynu,
 • okazuje się, że zabezpieczenie nigdy nie było własnością kredytobiorcy (może to dotyczyć zarówno rzeczy ruchomych, jak i nieruchomości),
 • przeszkody formalne sprawiają, że wartość sprzedaży stanowi tylko niewielką część pełnej wartości zabezpieczenia"(Dobosiewicz Z. 2011 r. s. 220-224)

Rezultaty windykacji dla banku

Banki zazwyczaj odzyskują tylko część należności od kredytobiorcy. Aby zmniejszyć straty banku inspektorzy kredytowi dokonują dokładnej obserwacji kredytobiorcy. Ważne jest także aby współpraca banku z komornikiem przebiegała w jak najlepszej atmosferze co sprzyja odzyskaniu zabezpieczenia. Przykładowo w jednym z banków w 2004 r. 8% udzielonych kredytów spowodowało wszczęcie bankowego tytułu egzekucyjnego. Po zastosowaniu windykacji udało się odzyskać ok. 50 % należności. Oznacza to, ze strata netto banku wynosiła ok 4% wartości udzielonych kredytów. " Wielkość marży kredytowej (MK) jest tajemnicą banku, można jednak w danym przypadku oszacować następująco:

MK = przychody - koszty = (przeciętne wpływy z kredytów według umów kredytowych + straty na złych kredytach) - (koszty pozyskania pieniędzy + koszty własne akcji kredytowej)

Po podstawieniu odpowiednich danych, przy ówczesnym oprocentowaniu kredytów w wysokości 24% i koszcie pozyskania pieniądza 9%, otrzymamy:

MK= (24% - 4%) - (9% + 4%) = 7%

Gdyby nie było zabezpieczeń, rezultat tego wyliczenia byłby już zupełnie inny. Otrzymalibyśmy marże kredytową w wysokości:

MK= (24% - 8%) - (9%+4%) = 3%

Marża zysku banku na akcji kredytowej wynosiłaby w danym przypadku mniej niż połowa obecnej". (Dobosiewicz Z. 2011 r. s. 220-224)


Bankowy tytuł egzekucyjnyartykuły polecane
WindykacjaGwarancja bankowaZajęcie komorniczeDyskontoKaucjaSprzedaż ratalnaLicytacjaUpadłość konsumenckaUbezpieczenie kredytu

Bibliografia

 • Błaszczak Ł. (2013), Egzekucja z rachunku bankowego-wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 5
 • Dobosiewicz Z. (2011), Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Dobosiewicz Z. (2011), Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Krzyżkiewicz Z. (2006), Leksykon bankowo-giełdowy, Poltext, Warszawa
 • Szpunar A. (1999), Odpowiedzialność właściciela nieruchomości nie będącego osobistym dłużnikiem hipotecznym, Rejent, nr 11
 • Ślusarczyk S. (2011), Przesłanki i wymogi formalne wystawienia bankowego tytułu egzekucyjnego, Zeszyt Naukowy/Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, nr 12
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
 • Zaleska M. (2012), Bankowość, C.H Beck, Warszawa


Autor: Sabina Dębska