Rytmiczność produkcji

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 01:46, 4 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Rytmiczność produkcji polega na równomiernym, zgodnym z harmonogramem wytwarzaniu i przekazywaniu wyrobów oraz na jednakowo powtarzalnej i odpowiednio skoordynowanej pracy poszczególnych stanowisk produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Oznacza to, że w każdym momencie okresu powtarzalności, na danym stanowisku pracy lub w określonej komórce produkcyjnej wytwarza się taka samą wielkość produkcji.

Rytmiczna produkcja to taka w której mamy do czynienia ze ścisłym powiązaniem stanowisk roboczych, przydziałem konkretnych operacji do właściwych stanowisk roboczych, powtarzalnością produkcji jednakowych wyrobów (detali).

Rytmiczna produkcja wymaga zarówno precyzyjnego i jasno określonego podziału zadań i środków na poszczególne okresy i jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa jak również bieżącego i systematycznego korygowania ewentualnych odchyleń. Praca przebiegająca rytmicznie charakteryzuje się jednakowym natężeniem oraz równomiernością wykonywanych zadań.

Rytmiczna produkcja obejmuje formy potoków stałych, zmiennych bądź złożonych. Są to komórki I-go stopnia, w których realizowane są procesy produkcyjne o średnioseryjnym, wielkoseryjnym i masowym typie produkcji, przebiegające zgodnie z cyklicznie się powtarzającym harmonogramem wzorcowym o długości równej okresowi powtarzalności. Okres powtarzalności jest najbardziej istotnym parametrem produkcyjno-organizacyjnym rytmicznej produkcji.

System rytmicznej produkcji jest możliwy do zorganizowania tylko w pewnych zdeterminowanych warunkach. Jeżeli w komórce produkcyjnej powstają wewnętrzne warunki rytmiczności w skali określonego horyzontu czasu, to naturalnym warunkiem optymalizacyjnym jest rytmiczność wejścia i wyjścia oraz ograniczony strumień zakłóceń. Rytmiczność wejścia oznacza potrzebę realizowania równomiernych zasileń, natomiast rytmiczność wyjścia określa zapotrzebowanie na produkowane wyroby i ich rytmiczny spływ z komórki organizacyjnej. Tak zsynchronizowany układ wejścia i wyjścia minimalizuje zapasy przed i za rozpatrywaną komórką. Brak synchroniczności nie wyklucza możliwości stosowania organizacji rytmicznej produkcji, lecz powoduje konieczność tworzenia dodatkowych kompensatorów rytmiczności.

TL;DR

Rytmiczność produkcji polega na równomiernym wytwarzaniu wyrobów zgodnie z harmonogramem. Jest to możliwe dzięki precyzyjnemu podziałowi zadań i środków oraz bieżącej korekcie ewentualnych odchyleń. Rytmiczna produkcja charakteryzuje się równomiernością natężenia pracy i wykonywanych zadań. Istnieją metody ustalania rytmiczności produkcji oraz etapy projektowania produkcji rytmicznej. Rytmiczna produkcja przynosi większą i lepszą produkcję, redukcję kosztów, regularne dostawy i mniejsze zmęczenie pracowników.

Cechy rytmicznej produkcji

 • stały, cykliczny okres powtarzalności produkcji,
 • przedmiotowa struktura produkcyjna,
 • sterowanie produkcją za pomocą harmonogramów wzorcowych,
 • ścisłe powiązanie stanowisk roboczych,
 • wysoki stopień wyposażenia specjalnego stanowisk roboczych,
 • przydział do poszczególnych stanowisk roboczych tych samych operacji produkcyjnych,
 • mała podatność na szybkie zmiany,
 • mniejsze zapasy produkcji w toku,
 • system planów raportów i karty limitów materiałowych jako podstawa rozliczania,[1]
 • niezmienność przyjętej technologii, wielkości produkcji oraz asortymentu wytwarzanych wyrobów,
 • podział długookresowego zadania produkcyjnego na mniejsze jednostki, wykonywane w krótszych odcinkach czasu.

Metody ustalania rytmiczności produkcji

W celu ustalenia stopnia rytmiczności produkcji wykorzystuje się wiele różnych mierników, które można podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwsza grupa to wskaźniki wynikające z porównania rzeczywistej produkcji z planowaną, natomiast druga to wskaźniki, które charakteryzują realizację rzeczywistej produkcji w równych odstępach czasu.

 • Podstawowym wskaźnikiem pierwszej grupy jest wskaźnik nierytmiczności produkcji, który obliczany jest jako stosunek sumy odchyleń produkcji wykonanej od planowanej w poszczególnych podokresach do produkcji planowanej całego okresu, co wyraża następujący wzór:

gdzie:

Plw1 - wartość produkcji planowanej,
Plw2 - produkcja w ujęciu wartościowym w okresie badanym.
 • Natomiast podstawowym wskaźnikiem drugiej grupy jest wskaźnik rytmiczności. Przyjmuje on różne formy, w zależności od typu produkcji i charakteru danych. Dla przedsiębiorstw o produkcji masowej i wieloseryjnej przyjmuje postać:

gdzie:

Plw2 - produkcja w ujęciu wartościowym w okresie badanym,
Lo - liczba podokresów badanego okresu,
Plwm - wielkość produkcji w jednostkach wartościowych w podokresie, w którym była ona najważniejsza.
 • Natomiast współczynnik rytmiczności produkcji dla przedsiębiorstw o produkcji jednostkowej i małoseryjnej jest ilorazem sumy skorygowanych procentowych wskaźników wykonania planu w poszczególnych odcinkach czasu przez liczbę tych odcinków czasu pomnożoną przez 100.

Współczynnik rytmiczności może osiągnąć wartość 1 w najbardziej korzystnych warunkach[2]

Etapy projektowania produkcji rytmicznej

Organizacja produkcji rytmicznej opiera się na poprawnie stworzonej dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej wyrobu, która zostaje zaprojektowana w fazie technicznego przygotowania produkcji. Każdy czynnik produkcji powinien być w dyspozycji na odpowiednim poziomie.

Proces projektowania produkcji rytmicznej dzielimy na etapy:

 • Etap 1: Projekt struktury produkcyjnej:
 1. Obliczanie parametrów konkretnych detali i detalooperacji,
 2. Przydzielenie detalooperacji do stanowisk roboczych,
 3. Wydzielenie komórek produkcyjnych pierwszego stopnia.
 • Etap 2: Projekt rozmieszczenia stanowisk roboczych:
 1. Poszukiwanie rozwiązania teoretycznego,
 2. Projektowanie techniczne.
 • Etap 3: Projekt harmonogramów:
 1. Przygotowanie potrzebnych parametrów do scenariusza przebiegu produkcji,
 2. Sporządzenie harmonogramów pracy maszyn,
 3. Sporządzenie harmonogramów pracy robotników,
 4. Sporządzenie harmonogramów obsługi przez procesy pomocnicze.
 • Etap 4: Projekt opracowań uzupełniających:
 1. Sformułowanie czynników uzupełniających,
 2. Sformułowanie obsługi stanowisk roboczych i systemu organizacji pracy[3]

Rytmiczna produkcja jest wyrazem stanu zorganizowania przedsiębiorstwa oraz stopniem przyczynienia się jego elementów składowych do powodzenia całej działalności.

O równomierności i rytmiczności produkcji decyduje sposób i stopień powiązań pomiędzy stanowiskami roboczymi. Cechą racjonalnej organizacji procesów produkcyjnych jest równomierność. Rytmiczność zaś stanowi wyższą formę równomierności i występuje tylko w ściśle określonych warunkach[4]

Efektem rytmicznej produkcji jest większa i jakościowo lepsza produkcja, brak napięć i zaburzeń produkcyjnych, racjonalne zużycie czynników wytwórczych, redukcja kosztów, regularne dostawy do odbiorców oraz mniejsze zmęczenie pracowników, gdyż praca przebiega z jednakowym natężeniem.


Rytmiczność produkcjiartykuły polecane
Produkcja - formy organizacjiPlanowanie międzywydziałoweFormy produkcjiPlanowanie wewnątrzwydziałoweCykl produkcyjnyProdukcja niepotokowaTypy produkcjiProdukcja potokowaCyklogram

Przypisy

 1. K. Szatkowski i in. 2014, s. 129
 2. D. Dębski 2012, s. 38
 3. M. Brzeziński 2013, s. 137-138
 4. M. Brzeziński 2013, s. 134

Bibliografia

 • Brzeziński M. (2013), Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa
 • Brzeziński M. (red.) (2002), Organizacja i sterowanie produkcją, Placet, Warszawa
 • Dębski S. (2011), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Lis S. (1982), Rytmiczność procesu produkcyjnego. Zakłócenia i ich kompensacja, PWE, Warszawa
 • Pasternak K. (2005), Zarys zarządzania produkcją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Skoczylas A. (2005), Analiza rytmiczności produkcji jako narzędzie pomiaru stopnia zorganizowania systemu produkcyjnego, WIPMiFS, Częstochowa
 • Skolud B. (2015), Multi-assortment rhythmic production planning and control, IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 95
 • Szatkowski K. (red.) (2014), Nowoczesne zarządzanie produkcją. Ujęcie procesowe, PWN, Warszawa
 • Zięba M., Ziółkowski J. (2012), System planowania potrzeb materiałowych (MRP) w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, nr 3
 • Żywicki K. (2012), Założenia doboru metody sterowania produkcją na podstawie uwarunkowań determinujących ich zastosowanie, Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji


Autor: Klara Jowsa, Magdalena Litwińska, Małgorzata Miernik