Organy administracji publicznej

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 17:27, 29 lis 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Organy administracji publicznej to zgodnie z ustawą z kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. Art. 5. § 2 "organy administracji publicznej rozumie się przez to ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w Art. 1 § 2 czyli organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych"Dz.U. 1960 nr 3 poz. 168, Art. 5§ 2, Art. 1 § 2.

Istota organów administracji publicznej

Właściwy wybór członków administracji publicznej jest niezwykle istotny biorąc pod uwagę istotność funkcji jaką spełniają oni wykonując swoje bieżące zadania. E. Ura twierdzi że administracja tylko wtedy może właściwie działać gdy miejsca w niej zajmują odpowiedzialni i właściwie wykwalifikowani pracownicy, istotnym jest również podejście do nich i odpowiedni sposób traktowania gdyż tylko przez odpowiednio dobrany czynnik motywacyjny oraz odpowiednie docenienie pracowników będą oni w pełni wykonywać powierzone im działania. Sama placówka nie pełni żadnej funkcji gdy nie ma w niej dobrze wyselekcjonowanych pracowników dbających o przebieg pracy. Pracownicy są istotni ze względy na pełnienie przez nich dwóch funkcji, nie tylko podmiotu ale i przedmiotu działań ([1]).

Organy administracji publicznej

Głównymi organami administracji publicznej są ministrowie oraz organy jednostek samorządu terytorialnego. KPA rozróżnia w tych dwóch grupach [2]:

 • ministrów czyli "Prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów pełniących funkcję ministra kierującego określonym działem administracji rządowej, ministrów kierujących określonym działem administracji rządowej, przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, kierowników centralnych urzędów administracji rządowej podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego ministra".
 • organy jednostek samorządów terytorialnych:
 1. władze gminy;
 2. władze powiatu;
 3. władze województwa;
 4. związki gmin i powiatów;
 5. osoby wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostów, marszałka województwa i kierowników służb pracujących w imieniu wcześniej wymienionych osób.

Opis stanowiska pracy organów administracyjnych

Dobry opis stanowiska wykonywanej pracy jest bardzo istotny biorąc pod uwagę dalsze działania mające na względzie dobro ogółu. Organy adoministracji publicznej powinny a=zachowywać wszelkie normy etyczne oraz prawne wykonywanej pracy na rzecz państwa, pracownicy powinni zdawać sobie sprawę z powagi obowiązku jakim jest pełnienie przez nich określonej w strukturze funkcji. Wartościowy opis stanowiska staje się fundamentem dla całego funkcjonowania organizacji [3]:

 • stanowiska administracyjne podlegają wartościowaniu i opisie, opis stanowi podstawę do wartościowania;
 • nabór, odpowiednie ogłoszenie naboru i spisanie wymagań od kandydatów, zarówno tych obowiązkowych jak i wymaganych, jednocześnie nabór powinien od razu informować o zadaniach na stanowisku pracy;
 • ocena okresowa coraz częściej stosowania nie tylko w administracji publicznej ale również w innych firmach, ma na celu zebranie informacji na temat rozwoju zawodowego pracownika a także zmotywować go do działań;
 • zakres obowiązków powinien bezpośrednio dotyczyć opisu stanowiska pracy który stanowi fundament opracowania struktury działania organów administracji publicznej;
 • odpowiednie wskazanie zajmowanego przez pracownika miejsca w organizacji.

Rola i funkcje organów administracji publicznej

Istota organów administracji publicznej i rola odpowiedzialnych i wykwalifikowanych pracowników

Organami administracji publicznej są instytucje, które mają za zadanie realizowanie zadań publicznych i dbanie o dobro społeczne. Ich istotną rolę pełnią odpowiedzialni i wykwalifikowani pracownicy, którzy mają za zadanie skuteczne i efektywne wykonywanie zadań administracyjnych.

Ważnym aspektem pracy w organach administracji publicznej jest profesjonalizm. Oznacza on posiadanie odpowiednich kompetencji, umiejętności i wiedzy, które umożliwiają skuteczne wykonywanie obowiązków. Profesjonalni pracownicy są w stanie efektywnie rozwiązywać problemy, podejmować decyzje, a także reprezentować organy administracji publicznej w kontaktach z innymi podmiotami.

Kompetencje i umiejętności pracowników administracji publicznej są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organów administracji publicznej. Wśród najważniejszych kompetencji można wymienić: umiejętność pracy w zespole, komunikację interpersonalną, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność zarządzania czasem i zadaniami, a także wiedzę z zakresu prawa i administracji.

Znaczenie organów administracji publicznej dla funkcjonowania organizacji

Organy administracji publicznej mają istotny wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Poprzez realizację zadań publicznych, takich jak świadczenie usług publicznych, nadzór nad przestrzeganiem prawa, czy podejmowanie decyzji administracyjnych, wpływają na funkcjonowanie różnych sektorów życia społecznego i gospodarczego.

Zadania i obowiązki organów administracji publicznej są różnorodne. Wśród najważniejszych zadań można wymienić: opracowywanie i wdrażanie polityk publicznych, nadzór nad przestrzeganiem prawa, wydawanie decyzji administracyjnych, świadczenie usług publicznych, zarządzanie zasobami publicznymi, wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego, a także zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zasada jawności i przejrzystości w działaniu organów administracji publicznej

Zasada jawności i przejrzystości jest jedną z kluczowych zasad działania organów administracji publicznej. Organy te mają obowiązek udostępniać informacje publiczne, czyli informacje dotyczące swojej działalności, decyzji i działań. Dzięki temu obywatele mają możliwość śledzenia i kontrolowania działań organów administracji publicznej, a także uczestniczenia w procesach decyzyjnych. Udostępnianie informacji publicznej ma również na celu zapewnienie większej przejrzystości i odpowiedzialności organów administracji publicznej. Obywatele mają prawo wiedzieć, jakie decyzje są podejmowane i dlaczego, aby móc sprawdzić, czy działania organów administracji publicznej są zgodne z interesem publicznym i przestrzegają zasad demokratycznego rządzenia.

Uczestnictwo obywateli w procesach decyzyjnych

Zasada jawności i przejrzystości jest również związana z uczestnictwem obywateli w procesach decyzyjnych. Organy administracji publicznej powinny angażować obywateli i zapewniać im możliwość wypowiadania się i wyrażania swoich opinii w kwestiach dotyczących ich interesów. Uczestnictwo obywateli może odbywać się poprzez konsultacje społeczne, publiczne debaty, udział w radach i komisjach doradczych oraz inne formy dialogu społecznego. Dzięki temu obywatele mają możliwość wpływania na podejmowane decyzje i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Umożliwienie obywatelom udziału w procesach decyzyjnych jest istotne dla budowania zaufania i legitymacji organów administracji publicznej.

Wpływ postępu technologicznego na organy administracji publicznej

Postęp technologiczny ma ogromny wpływ na funkcjonowanie organów administracji publicznej. Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych umożliwia bardziej efektywne zarządzanie, przetwarzanie i udostępnianie informacji. Organizacje administracji publicznej mogą wykorzystywać systemy informatyczne do zbierania, analizy i archiwizacji danych, co przekłada się na lepszą jakość podejmowanych decyzji.

Zastosowanie technologii umożliwia również automatyzację procesów administracyjnych, co prowadzi do zwiększenia efektywności i redukcji kosztów. Przykładem może być elektroniczne obiegu dokumentów, który eliminuje konieczność drukowania, przesyłania i przechowywania papierowych dokumentów. Dzięki temu pracownicy administracji publicznej mogą skupić się na bardziej wartościowych zadaniach, zamiast tracić czas na rutynowe czynności.

Postęp technologiczny umożliwia również tworzenie elektronicznych form komunikacji i usług online dla obywateli. Dzięki temu, obywatele mogą załatwiać swoje sprawy związane z administracją publiczną w wygodny i szybki sposób, bez konieczności osobistego stawiania się w urzędzie.

Elektroniczne usługi publiczne, takie jak składanie wniosków, płatności online czy rezerwacja terminów, są dostępne przez internet przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki temu obywatele mają większą elastyczność i oszczędność czasu, a administracja publiczna może obsługiwać większą liczbę spraw w krótszym czasie.


Organy administracji publicznejartykuły polecane
Urząd marszałkowskiAdministracjaAdministracja publicznaStarostwo powiatoweUrzędnikWojewodaAdministracja niezespolonaOrgany ZUSUrząd gminy

Przypisy

 1. Ura E.(2008), Polityka kadrowa w administracji publicznej, Polityka administracyjna, TNOiK, Rzeszów, s803-804
 2. Dz.U. 1960 nr 3 poz. 168, s.3-4
 3. Mikołajczewska W., Noch T. (2007) Organizacja pracy biurowej, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk

Bibliografia

 • Brzęk W., Ćmiel S., Novikova K. (2013), Funkcjonowanie administracji publicznej - historia i stan obecny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, Józefinów
 • Mikołajczewska W., Noch T. (2007), Organizacja pracy biurowej, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk
 • Ura E. (2008), Polityka kadrowa w administracji publicznej, TNOiK, Rzeszów
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168
 • Wieczorek I., Szymanek J. (2018), Słownik pojęć w administracji publicznej, Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, Łódź


Autor: Kamila Kocierz

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.