Inwestowanie

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 10:10, 22 wrz 2023 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Dodanie TL;DR)
Inwestowanie
Polecane artykuły


Inwestowanie jest związane z dążeniem do możliwie największego powiększenia majątku przez jego posiadacza, przy czym inwestowanie jest uważane za najważniejszy sposób osiągnięcia tego celu finansowego. W literaturze termin inwestowanie tłumaczony jest jako proces lokowania środków pieniężnych i czasu, skutkujący późniejszym uzyskaniem korzyści np. w postaci zysków. Z perspektywy ekonomicznej odnosi się on do działalności wszelkiego rodzaju podmiotów gospodarczych (gospodarstw domowych, przedsiębiorstw), które poprzez zakup maszyn, gruntów, akcji spółek oczekują w późniejszym czasie wzrostu ich wartości.

Inwestowanie wynika bardzo często z wcześniejszego oszczędzania przez jednostkę części swych przychodów, które pod postacią różnych form są jej aktywami. W wyniku procesu zamiany oszczędności w wybraną wcześniej postać aktywów jednostka dokonuje procesu osobistego inwestowania. W tym znaczeniu inwestowanie oznacza takie dysponowanie oszczędnościami, które przyczyni się do osiągnięcia korzyści w przyszłości.

Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego inwestowanie to przeznaczenie środków finansowych na powiększenie lub odtworzenie zasobów majątkowych.

J.M. Tadion wyróżnia siedem podstawowych zasad charakteryzujących inwestowanie:

 • Każda inwestycja musi być zgodna ze strategią opartą na regułach.
 • Strategia inwestycyjna musi statystycznie rzecz biorąc prowadzić do zysku.
 • Nie istnieje pewność co do tego, że jakakolwiek inwestycja przyniesie zysk lub stratę.
 • Należy obrać okres rachunkowy.
 • Okres rachunkowy musi obejmować wystarczająco dużą liczbę inwestycji.
 • Oczekuje się, że okres rachunkowy zamknie się zyskiem.
 • Należy śledzić efekt inwestowania.

J.M.Tadion zwraca uwagę na poprzedzanie każdej decyzji inwestycji wcześniej dokonanymi prognozami.

TL;DR

Inwestowanie polega na dążeniu do powiększenia majątku poprzez lokowanie środków pieniężnych i czasu. Inwestycje wynikają z wcześniejszego oszczędzania i mają na celu przyniesienie korzyści w przyszłości. Inwestorami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i jednostki gospodarcze. Aniołowie biznesu to osoby, które inwestują w małe, początkujące przedsiębiorstwa. W ostatnim czasie zwiększa się zainteresowanie inwestowaniem w aktywa emocjonalne, takie jak dzieła sztuki czy instrumenty muzyczne.

Inwestycja

Inwestycja jest zaangażowaniem środków gospodarczych w przedsięwzięcie gospodarcze mające na celu pomnożenie majątku właściciela przez przysporzenie określonych dochodów.

Racjonalność rzeczowa inwestycji oznacza że dobór środków do realizacji inwestycji odpowiada obiektywnie istniejącej sytuacji.

Racjonalność metodologiczna inwestycji oznacza, że przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych prawidłowo przetwarza się posiadane informacje na temat warunków inwestycji, a wnioskowanie jest logiczne i poprawne.

Inwestycje rzeczowe produkcyjne są podejmowane w celu umożliwienia rozwoju przedsiębiorstwa. Inwestycje te są podstawowym warunkiem utrzymania lub poprawy pozycji osiągniętej przez przedsiębiorstwo na rynku. Inwestor

Inwestorem jest osoba lub jednostka gospodarcza, która prowadzi działalność inwestycyjną. Inwestor ponosi wydatki związane z inwestycją i w związku z tym ma prawo do podejmowania decyzji dotyczących inwestycji.

Aniołowie biznesu

W literaturze przedmiotu obok terminu inwestor pojawia się niekiedy termin “anioł biznesu”. Początkowo służył on za opis osób inwestujących swe środki pieniężne w spektakle teatralne. Obecnie wg K.Brzozowskiej pojęcie oznacza osobę posiadającą zasób środków finansowych, doświadczenie w prowadzeniu biznesu oraz gotowość do podjęcia ryzyka inwestycyjnego. Celem anioła biznesu są najczęściej małe, początkujące przedsiębiorstwa, będące dopiero na wczesnych fazach rozwoju. J.Węcławski zdefiniował aniołów biznesu jako bogate osoby prywatne, zainteresowane inwestowaniem części posiadanych nadwyżek finansowych w dynamicznie sobie torujące drogę na rynek przedsiębiorstwa. Inwestycje dokonywane przez aniołów biznesu charakteryzują się wysokim ryzykiem przede wszystkim ze względu na początkowy etap rozwoju. Do czynników wzmacniających niepewność zalicza się: rodzaj przedsięwzięcia, czas realizacji inwestycji, jakość zarządzania, potencjał rozwojowy a także sytuację finansową danego przedsiębiorstwa.

Inwestowanie w aktywa emocjonalne

W ostatnim czasie zauważalny jest wzrost zainteresowania inwestowaniem w tzw. aktywa emocjonalne, pod którymi kryją się posiadane przez jednostkę zainteresowania i pasje. Decydując się na tego typu przedsięwzięcia inwestor dąży do osiągnięcia korzyści pozamaterialnych takich jak przyjemność z posiadania, wzrost prestiżu bądź uzyskanie satysfakcji, którą zapewnia przynależność do wybranej grupy kolekcjonerskiej. Zysk z inwestycji rozumiany jako wartość finansowa może być osiągnięty przy okazji. Do najczęściej spotykanych aktywów emocjonalnych należą:

 • dzieła sztuki,
 • instrumenty muzyczne,
 • przedmioty luksusowe np. statki, samochody,
 • kamienie szlachetne,
 • wytwórnie wina.

W literaturze przedmiotu można spotkać zamiennie stosowane pojęcie inwestycje alternatywne również stosowane do określenia inwestycji dokonywanych w aktywa emocjonalne. jak można zauważyć inwestycje takie różnią się od tradycyjnych tym iż nie występują na rynku pieniężnym oraz nie polegają na zakupie akcji lub obligacji.

Bibliografia

 • Nowak E. (1999) Rachunek opłacalności inwestowania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Milewski R., Kwiatkowski E. (2005) Podstawy Ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tadion J. M. W. Rozszyfrować rynek. Prognozowanie, Inwestowanie, Wskaźniki, Dane i statystyka. Seria specjalistyczna Wydawnictwa WIG-Press, Warszawa.
 • Brzozowska K. (2008) Business Angels na rynku kapitałowym. Motywacje. Inwestowanie. Efekty. CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • Black J. (red.)(2008) Słownik ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Adamska A. (2015) Inwestowanie w aktywa emocjonalne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 854, Szczecin.
 • Potrykus M. (2015) Inwestycje alternatywne - opłacalność a ryzyko. Autoreferat Rozprawy Doktorskiej, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk.
 • Majewska-Bielecka D. (2014) Inwestowanie jako element zarządzania zasobami osobistymi. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, Szczecin.

Autor: Kinga Gniadek