ENPV

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 20:39, 3 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

ENPV (economic net present value) - ekonomiczna wartość bieżąca projektu. Jest to termin używany w analizie ekonomicznej będącej etapem analizy kosztów i korzyści; jest sumą zdyskontowanych różnic między całkowitymi korzyściami i kosztami, przy czym całkowite koszty obejmują wycenione w wartościach pieniężnych koszty zewnętrzne i wydatki, a całkowite korzyści - wycenione w wartościach pieniężnych korzyści zewnętrzne i wpływy. Podstawowa różnica pomiędzy NPV a ENPV dotyczących bezpośrednich i pośrednich beneficjentów, wyrażona w wartościach pieniężnych, przeliczonych według cen rozrachunkowych. (Definicja wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).

Różnica między ENPV i FNPV

W przewodniku do Analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych napisany przez prof. Massimo Florio oraz dr Silvia Maffii opisują różnicę między ENPV i FNPV. Podstawową różnicą jest, że ENPV wykorzystuje ceny kalkulacyjne lub koszt alternatywny towarów i usług natomiast FNPV stosuje niedoskonałe ceny rynkowe. Kolejną różnicą jest to, że wskaźnik ENPV prowadzi analizę z punktu widzenia społeczeństwa, uwzględniając środowiskowe efekty zewnętrzne, a FNPV tylko z punktu projektodawcy [1].

Zastosowanie ENPV

Powołując się na artykuły Elżbiety Adamowicz, Przemysława Borkowski, Teresy Kamińska oraz Przemysława Piechoty i Roberta Niemczyka metoda ENPV stosowana jest jako[2][3]:

 • ocena rozłożonych w czasie strumieni przepływów pieniężnych związanych z inwestycją
 • ocena korzyści netto dla społeczeństwa związanych z realizacja projektu
 • ocena kosztów i korzyści projektów transportowych
 • najefektywniejsza metoda badań stosowana w zakresie ekonomiki transportu
 • oceną efektywności inwestycji o charakterze komercyjnym
 • ocena wpływu przedsięwzięć niekomercyjnych na gospodarkę
 • badanie przedsięwzięć, których celem nie jest osiągnięcie bezpośrednich korzyści finansowych, lecz np. wzrost potencjału gospodarczego lub społecznego na danym obszarze
 • porównywanie strumieni korzyści i kosztów (nakładów)

Funkcjonowanie w praktyce metody ENPV w inwestycjach transportowych

W swojej pracy naukowej Elżbieta Adamowicz, Przemysław Borkowski, Teresa Kamińska przedstawia praktyczne zastosowanie metody ENPV. Odbywa się w ramach wyceny kosztów i korzyści inwestycji. Wybrane strumienie przepływów pieniężnych tworzone przez projekt porównywane w odniesieniu do długoletnich prognoz. Powszechne strumienie przepływów pieniężnych dotyczą[4]:

 • kosztów użytkowania infrastruktury,
 • kosztów wypadków, emisji do środowiska
 • kosztów czasu

Metoda ENPV jako miernika strumieni pieniężnych oraz kosztów, jak i spodziewanych korzyści projektów dokonuje się w sposób zdefiniowany w sformalizowanych instrukcjach prowadzenia oceny.

Kluczowe problemy związane z wykorzystaniem ENPV

W swojej publikacji Elżbieta Adamowicz, Przemysław Borkowski, Teresa Kamińska wymieniają problemy prowadzenia oceny z użyciem metody ENPV takie jak[5]:

 • zakres i sposób włączenia poszczególnych strumieni przepływów pieniężnych reprezentujących poszczególne koszty i korzyœci.
 • wydatki związane z wykonaniem inwestycji (nakłady projektowe: przygotowanie placu budowy, wykup gruntu, zakup materiałów)
 • zakres uwzględnionych strumieni przepływów pieniężnych
 • horyzont czasowy oceny
 • trudność w wyliczeniu strumieni przepływów dla wielkości nie wyrażonych bezpośrednio w pieniądzu
 • role stopy dyskontowej i metodologie wyceny wartości nie wyrażonych bezpośrednio monetarnie, w tym kosztów

Podkreślając, że mimo wyżej wymienionych elementów, ENPV jest najlepiej funkcjonującą metodą pod względem teoretycznym i praktycznym instrumentem badania efektywności projektów związanych z infrastrukturą transportu.

Zasady obliczania

W swojej publikacji Adam Drobniak opisuję, że metoda ENPV oparta jest na[6]:

 • Skorygowanych wartościach nakładów inwestycyjnych (koszty)
 • Skorygowanych wartościach kosztów eksploatacyjnych (koszty)
 • Zidentyfikowanej wartości kosztów zewnętrznych (koszty)
 • Skorygowanych przychodach ze sprzedaży / oszczędności kosztów (korzyści)
 • Zidentyfikowanych wartościach korzyści zewnętrznych / dóbr publicznych (korzyści)

Zaktualizowaną ekonomiczną wartość netto (ENPV) można wyliczyć według wzoru:

gdzie:

S - salda strumieni ekonomicznych kosztów i korzyści generowanych przez projekt w poszczególnych latach przyjętego horyzontu czasowego analizy

n - horyzont czasowy (liczba lat)

r - przyjęta stopa dyskontowa

a - współczynnik dyskontowy

Interpretacja

Wskaźnik ENPV służy jako podstawowa zasada decyzyjna o przyjęciu bądź odrzuceniu projektu, dla których:

 • ENVP >0, czyli sytuacji w której wartość bieżąca korzyści jest większa niż wartość bieżąca kosztów. Projekt korzystny
 • ENVP<0, czyli sytuacji w której wartość bieżąca korzyści jest mniejsza niż wartość bieżąca kosztów. Projekt niekorzystny
 • ENVP=0, czyli sytuacji w której wartość bieżąca korzyści jest równa wartości bieżącej kosztów. Decyzja o realizacji należy do inwestora. Projekt nie przynosi ani korzyści ani strat.

W przypadku wielu projektów wykluczających się bądź niezależnych, wybieramy ten, którego wartość wskaźnika ENVP jest najwyższa. Zasady są tu analogiczne jak w zwykłym NPV, opisywanym przeze mnie w poprzedniej pracy.


ENPVartykuły polecane
ERRFinansowa ocena projektuStopa zwrotuAnaliza wrażliwościWewnętrzna stopa zwrotuVARMIRRPróg rentownościNPV

Przypisy

 1. prof. Florio M., dr Maffii S. (2008)., s. 62
 2. Adamowicz E., Borkowski P., Kamińska T.,(2017).,, s. 141-142,150-154
 3. Piechota P., Niemczyk R.,(2014), s. 357-358
 4. Adamowicz E., Borkowski P., Kamińska T.,(2017)., s. 141-142,150-154
 5. Adamowicz E., Borkowski P., Kamińska T.,(2017)., s. 141-142,150-154
 6. Drobniak A.,(2005). , s. 65-68

Bibliografia


Autor: Paulina Dryjańska