ENPV

ENPV
Polecane artykuły

ENPV (economic net present value) - ekonomiczna wartość bieżąca projektu. Jest to termin używany w analizie ekonomicznej będącej etapem analizy kosztów i korzyści; jest sumą zdyskontowanych różnic między całkowitymi korzyściami i kosztami, przy czym całkowite koszty obejmują wycenione w wartościach pieniężnych koszty zewnętrzne i wydatki, a całkowite korzyści – wycenione w wartościach pieniężnych korzyści zewnętrzne i wpływy. Podstawowa różnica pomiędzy NPV a ENPV dotyczących bezpośrednich i pośrednich beneficjentów, wyrażona w wartościach pieniężnych, przeliczonych według cen rozrachunkowych. (Definicja wg Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).

Różnica między ENPV i FNPV

W przewodniku do Analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych napisany przez prof. Massimo Florio oraz dr Silvia Maffii opisują różnicę między ENPV i FNPV. Podstawową różnicą jest, że ENPV wykorzystuje ceny kalkulacyjne lub koszt alternatywny towarów i usług natomiast FNPV stosuje niedoskonałe ceny rynkowe. Kolejną różnicą jest to, że wskaźnik ENPV prowadzi analize z punktu widzenia społeczeństwa, uwzględniając środowiskowe efekty zewnętrzne, a FNPV tylko z punktu projektodawcy [1].

Zastosowanie ENPV

Powołując się na artykuły Elżbiety Adamowicz, Przemysława Borkowski, Teresy Kamińska oraz Przemysława Piechoty i Roberta Niemczyka metoda ENPV stosowana jest jako[2][3]:

 • ocena rozłożonych w czasie strumieni przepływów pieniężnych związanych z inwestycją
 • ocena korzyści netto dla społeczeństwa związanych z realizacja projektu
 • ocena kosztów i korzyści projektów transportowych
 • najefektywniejsza metoda badań stosowana w zakresie ekonomiki transportu
 • oceną efektywności inwestycji o charakterze komercyjnym
 • ocena wpływu przedsięwzięć niekomercyjnych na gospodarkę
 • badanie przedsięwzięć, których celem nie jest osiągnięcie bezpośrednich korzyści finansowych, lecz np. wzrost potencjału gospodarczego lub społecznego na danym obszarze
 • porównywanie strumieni korzyści i kosztów (nakładów)

Funkcjonowanie w praktyce metody ENPV w inwestycjach transportowych

W swojej pracy naukowej Elżbieta Adamowicz, Przemysław Borkowski, Teresa Kamińska przedstawia praktyczne zastosowanie metody ENPV. Odbywa się w ramach wyceny kosztów i korzyści inwestycji. Wybrane strumienie przepływów pieniężnych tworzone przez projekt porównywane w odniesieniu do długoletnich prognoz. Powszechne strumienie przepływów pieniężnych dotyczą[4]:

 • kosztów użytkowania infrastruktury,
 • kosztów wypadków, emisji do środowiska
 • kosztów czasu

Metoda ENPV jako miernika strumieni pieniężnych oraz kosztów, jak i spodziewanych korzyści projektów dokonuje się w sposób zdefiniowany w sformalizowanych instrukcjach prowadzenia oceny.

Kluczowe problemy związane z wykorzystaniem ENPV

W swojej publikacji Elżbieta Adamowicz, Przemysław Borkowski, Teresa Kamińska wymieniają problemy prowadzenia oceny z użyciem metody ENPV takie jak[5]:

 • zakres i sposób włączenia poszczególnych strumieni przepływów pieniężnych reprezentujących poszczególne koszty i korzyœci.
 • wydatki związane z wykonaniem inwestycji (nakłady projektowe: przygotowanie placu budowy, wykup gruntu, zakup materiałów)
 • zakres uwzględnionych strumieni przepływów pieniężnych
 • horyzont czasowy oceny
 • trudność w wyliczeniu strumieni przepływów dla wielkości nie wyrażonych bezpośrednio w pieniądzu
 • role stopy dyskontowej i metodologie wyceny wartości nie wyrażonych bezpośrednio monetarnie, w tym kosztów

Podkreślając, że mimo wyżej wymienionych elementów, ENPV jest najlepiej funkcjonującą metodą pod względem teoretycznym i praktycznym instrumentem badania efektywności projektów związanych z infrastrukturą transportu.

Zasady obliczania

W swojej publikacji Adam Drobniak opisuję, że metoda ENPV oparta jest na[6]:

 • Skorygowanych wartościach nakładów inwestycyjnych (koszty)
 • Skorygowanych wartościach kosztów eksploatacyjnych (koszty)
 • Zidentyfikowanej wartości kosztów zewnętrznych (koszty)
 • Skorygowanych przychodach ze sprzedaży / oszczędności kosztów (korzyści)
 • Zidentyfikowanych wartościach korzyści zewnętrznych / dóbr publicznych (korzyści)

Zaktualizowaną ekonomiczną wartość netto (ENPV) można wyliczyć według wzoru\[\sum_{t=0}^n a_tS_t\]

gdzie:

S - salda strumieni ekonomicznych kosztów i korzyści generowanych przez projekt w poszczególnych latach przyjętego horyzontu czasowego analizy

n - horyzont czasowy (liczba lat)

r - przyjęta stopa dyskontowa

a - współczynnik dyskontowy \(a= \frac{1}{(1+r)^t}\)

Interpretacja

Wskaźnik ENPV służy jako podstawowa zasada decyzyjna o przyjęciu bądź odrzuceniu projektu, dla których:

 • ENVP >0, czyli sytuacji w której wartość bieżąca korzyści jest większa niż wartość bieżąca kosztów. Projekt korzystny
 • ENVP<0, czyli sytuacji w której wartość bieżąca korzyści jest mniejsza niż wartość bieżąca kosztów. Projekt niekorzystny
 • ENVP=0, czyli sytuacji w której wartość bieżąca korzyści jest równa wartości bieżącej kosztów. Decyzja o realizacji należy do inwestora. Projekt nie przynosi ani korzyści ani strat.

W przypadku wielu projektów wykluczających się bądź niezależnych, wybieramy ten, którego wartość wskaźnika ENVP jest najwyższa. Zasady są tu analogiczne jak w zwykłym NPV, opisywanym przeze mnie w poprzedniej pracy.

Bibliografia

Przypisy

 1. prof. Florio M., dr Maffii S. (2008).Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych"Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych", s. 62
 2. Adamowicz E., Borkowski P., Kamińska T.,(2017)., "ENPV jako narzędzie oceny kosztów i korzyści w inwestycjach infrastrukturalnych w transporcie", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 141-142,150-154
 3. Piechota P., Niemczyk R.,(2014)Uwarunkowania analizy efektywności inwestycji niekomercyjnych "Uwarunkowania analizy efektywności inwestycji niekomercyjnych", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67, s. 357-358
 4. Adamowicz E., Borkowski P., Kamińska T.,(2017)., "ENPV jako narzędzie oceny kosztów i korzyści w inwestycjach infrastrukturalnych w transporcie", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 141-142,150-154
 5. Adamowicz E., Borkowski P., Kamińska T.,(2017)., "ENPV jako narzędzie oceny kosztów i korzyści w inwestycjach infrastrukturalnych w transporcie", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 141-142,150-154
 6. Drobniak A.,(2005). "Ocena Projektów Publicznych", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 65-68


Autor: Paulina Dryjańska