Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 20:50, 17 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej - środki pieniężne, które udzielane są przez starostę z wykorzystaniem powiatowego urzędu pracy. Główną barierą, która powstrzymuje osoby przed rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej są właśnie finanse, gdyż wiadomo, że wiąże się to z bardzo wysokimi wydatkami. Podstawowym aktem prawnym regulującym przepisy korzystania z dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

TL;DR

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest udzielane przez starostę z funduszu pracy. Aby otrzymać dofinansowanie, trzeba spełnić określone warunki, takie jak rejestracja jako bezrobotny, brak wcześniejszego otrzymania dofinansowania, nieprowadzenie własnej działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach, brak skazania za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Dofinansowanie może obejmować koszty wyposażenia stanowiska pracy i środki na podjęcie działalności gospodarczej. Udzielane jest również wsparcie pomostowe na pokrycie bieżących opłat. Wniosek o dofinansowanie musi zawierać informacje dotyczące kwoty, przedmiotu działalności, informacji o wnioskodawcy, planowanych zakupach i zabezpieczeniach zwrotu dotacji. Dofinansowanie może być bezzwrotne lub zwrotne, a dotacja jest całkowicie bezzwrotna. Osoby rozpoczynające działalność mogą również skorzystać z ulgi na start, która zwalnia z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy i pozwala na płacenie preferencyjnych składek przez kolejne 24 miesiące.

Warunki do spełnienia

Aby otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy spełnić podane warunki[1]:

 • należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy,
 • "w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie można odmówić bez podania przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych, ponieważ wiąże się to z utratą statusu bezrobotnego",
 • osoby, które już wcześniej otrzymały środki z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności nie mogą dostać ich drugi raz,
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie można prowadzić własnej działalności gospodarczej,
 • w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie można być skazanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Na co można dostać dofinansowanie

"Starosta z Funduszu Pracy może sfinansować[2]:

 • podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia,
 • przyznać bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków".

Wsparcie pomostowe

Udzielane jest na 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej natomiast może zostać przedłużone do 12 miesięcy. Co miesiąc wypłacane są wsparcia pomostowe w wysokości nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia na pokrycie bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej[3].

Informacje zawarte we wniosku

We wniosku o dofinansowanie należy podać[4]:

 • "kwotę środków, którą chcemy uzyskać,
 • przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej oraz jej symbol zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności,
 • podstawowe informacje o wnioskodawcy, a także dodatkowo informacje o jego doświadczeniu zawodowym,
 • informacje o stanie przygotowania do rozpoczęcia działalności (istotne jest tu m.in. posiadanie lokalu, różnych środków trwałych, które są niezbędne do prowadzenia działalności, ale także umiejętności zawodowe),
 • szczegółowa specyfikacja i harmonogram zakupów związanych z założeniem firmy,
 • zabezpieczenia zwrotu dotacji w razie niedopełnienia warunków dofinansowania,
 • oświadczenie o majątkowej wspólności małżeńskiej".

Dofinansowanie a dotacja

Dofinansowanie charakteryzuje się tym, że jest bezzwrotne lub zwrotne w zależności od tego, na jaki cel zostało przyznane. Finansowane jest głównie ze środków unijnych. Natomiast dotacja jest całkowicie bezzwrotna oraz nieodpłatna niezależnie od celu. Jedynym wymogiem na otrzymanie środków pieniężnych jest spełnienie niezbędnych warunków oraz odpowiednie rozliczenie jej. Dotacja stanowi maksymalną wartość wsparcia, jednakże dofinansowanie uzyskamy jedynie na faktycznie poniesione koszty[5].

Ulga na start

Osoby, które rozpoczynają swoją działalność gospodarczą mogą również skorzystać z ulgi na start. Przedsiębiorca ten przez 6 miesięcy zwolniony jest z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne, a przez kolejne 24 miesiące może płacić składki preferencyjne. Wadą jest to, że osoba przez ten okres nie ma możliwości skorzystania ze świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz czas ten nie liczy się do ustalenia wysokości emerytury[6].


Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczejartykuły polecane
Ubezpieczenie zdrowotneDotacje na rozpoczęcie działalnościZasiłek celowyFundusz socjalnyUbezpieczenie rentoweDotacje na założenie firmyFundusz pracyŚwiadczenie rehabilitacyjneStażysta

Przypisy

 1. Nadolna E., Granosik B. (2013), s. 213
 2. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, s. 108-109
 3. Matejun M. (2015), s. 53
 4. Nadolna E., Granosik B. (2013), s. 213-214
 5. Tylman B. i in. (2015), s.17
 6. Ustawa o prawie przedsiębiorców, art. 18

Bibliografia


Autor: Aneta Błaszczyk

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.