Dni wolne

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 19:00, 18 lis 2023 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Pozycjonowanie)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Dni wolne są to określone kalendarzowo, ustawowo lub wynikające z harmonogramu pracy dni wolne od świadczenia pracy przez pracowników. Są to dni, które mogą zostać przeznaczone na załatwienie spraw prywatnych lub odpoczynek.

Polskie prawo pracy jasno opisuje konkretne rodzaje dni wolnych od świadczenia pracy:

 • niedziela,
 • święto,
 • dzień wolny w zamian za pracę w niedzielę (pracownik ma prawo do dnia wolnego w przypadku gdy w ustalonym grafiku lub doraźnie w wyjątkowej sytuacji pracuje w niedzielę),
 • dzień wolny za święto (pracownik ma prawo do dnia wolnego w przypadku gdy w ustalonym grafiku lub doraźnie w wyjątkowej sytuacji pracuje w ustawowe święto),
 • dzień wolny z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy,
 • dzień wolny od pracy wynikający z konieczności skrócenia wymiaru czasu pracy pracownika (pracownikowi przysługuje dzień wolny np. w przypadku pracy w nadgodzinach).

Kodeks pracy pozwala jednak w wyjątkowych przypadkach na odstępstwa w postaci pracy w niedziele i święta. Praca w te dni dozwolona jest jedynie:

 • w placówkach ochrony zdrowia ludzkiego, mienia lub środowiska oraz usunięcia awarii, a także w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej,
 • przy pracy zmianowej,
 • w rolnictwie oraz hodowli,
 • w ruchu ciągłym,
 • w transporcie i komunikacji,
 • przy niezbędnych remontach,
 • przy pilnowaniu mienia oraz ochronie osób,
 • podczas wykonywania prac niezbędnych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, a szczególnie w placówkach takich jak: gastronomia, zakłady hotelarskie czy jednostkach gospodarki komunalnej itd.,
 • w przypadku pracowników zatrudnionych w tylko i wyłącznie w dni weekendowy (piątek, sobota, niedziela).

Pracodawca ma prawo ustawić dodatkowe dni wolne od pracy, jeżeli pracownik zgodnie z zachowaniem norm czasu pracy odpracuje wolne w inny dzień.

Pozostałe dni w które pracownik nie świadczy pracy jak urlopy, zwolnienia lekarskie, nieobecności zawinione przez pracownika oraz inne usprawiedliwione niestawiennictwa w pracy są dniami wolnymi od pracy tylko dla konkretnej osoby.

Dni ustawowo wolne od pracy

W Polsce dni ustawowo wolne od pracy uregulowane zostały w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku. Zgodnie z tą ustawą dniami wolnymi od pracy są następujące dni:

 • 1 stycznia - Nowy Rok
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli
 • Pierwszy dzień Wielkiej Nocy (święto ruchome - zawsze wypada w niedziele)
 • Drugi dzień Wielkiej Nocy - Poniedziałek Wielkanocny (święto ruchome - zawsze wypada w poniedziałek)
 • 1 maja - Święto Państwowe (ustawa nie nazywa tego dnia "Świętem Pracy")
 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • Pierwszy dzień Zielonych Świątek (święto ruchome - zawsze wypada w niedzielę)
 • Dzień Bożego Ciała (święto ruchome - zawsze wypada w czwartek)
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
 • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia
 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

oraz wszystkie niedziele.

Dni wolne od pracy w tygodniu

W Polsce do 1972 roku na mocy ustawy z 1951 roku obowiązywał 6-dniowy tydzień pracy. Sobota była obowiązkowym dniem roboczym, natomiast niedziela wolna od świadczenia pracy. Podczas zmian w latach 1972-1974 i 1981, wprowadzono wolne soboty dla pracowników, które mogły być rozdysponowywane przez pracodawców kilka razy w miesiącu.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce Kodeksem Pracy od 2001 roku obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy (5-dniowy). Zgodnie z ustawą pracodawca musi wyznaczyć dzień wolny od pracy dla pracowników. W większości przypadków dzień ten przypada na sobotę.

Dodatkowe dni wolne od pracy

Polskie prawo pozwala pracodawcy na ustalenie dodatkowych dni wolnych od świadczenia pracy dla swoich pracowników w dowolnym wymiarze czasu, chyba że obowiązują go sztywny normy czasu pracy (np. w urzędach). Taki dodatkowy dzień wolny od pracy może zostać przydzielony pracownikowi wiąże się z koniecznością odpracowania go w inny dzień (zasada zachowania norm czasu pracy). Przy takim przywileju ważne jest aby pracodawca pamiętał o zasadzie równego traktowania w zatrudnieniu wszystkich pracowników.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, jeżeli dzień ustawowo wolny przypada na dzień wolny od pracy (i nie jest to niedziela) to pracownik nabywa prawo odebrania dnia wolnego w uzgodnionym z pracodawcą terminie. Dzień ten może być wspólnym dniem wolnym dla wszystkich pracowników, ważne aby przypadał w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Aspekty związane z dniami wolnymi od pracy

Nadgodziny w dniach wolnych . Pracownicy mają prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach w dniach wolnych. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca musi zapewnić rekompensatę finansową lub czasową za pracę w nadgodzinach. Pracownik ma prawo do dodatkowej opłaty w wysokości ustalonej na podstawie umowy lub przepisów branżowych. Pracodawcy mają obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących nadgodzin w dniach wolnych. Muszą dokładnie określić warunki wynagradzania pracowników za pracę w nadgodzinach. Ponadto, powinni zapewnić, że pracownikom udzielane są dni wolne lub rekompensata czasowa za pracę w nadgodzinach w dniach wolnych.

Dni wolne dla pracowników zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych . Pracownicy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych mają takie same prawa do dni wolnych jak pracownicy zatrudnieni na umowach o pracę. Jest to zgodne z zasadą równego traktowania pracowników. Pracodawcy powinni zapewnić, że pracownicy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych mają dostęp do dni wolnych od pracy. Pracodawcy mają możliwość ustalania dodatkowych dni wolnych dla pracowników zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Może to być uzasadnione potrzebami organizacji lub specyficznymi warunkami pracy. Jednak pracodawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących minimalnej liczby dni wolnych dla pracowników.

Relacja dni wolnych od pracy a urlop wypoczynkowy . Dni wolne od pracy różnią się od urlopu wypoczynkowego pod wieloma względami. Dni wolne są ustalane przez państwo i są zazwyczaj związane z określonymi świętami lub wydarzeniami. Natomiast urlop wypoczynkowy to okres odpoczynku, do którego pracownik ma prawo na podstawie umowy o pracę. Pracownicy mają możliwość wykorzystania dni wolnych jako części urlopu wypoczynkowego, jeśli pracodawca na to pozwala. Jest to zależne od wewnętrznych przepisów organizacji i umowy między pracodawcą a pracownikiem. Pracownik powinien skonsultować się z pracodawcą w celu ustalenia możliwości wykorzystania dni wolnych jako urlopu wypoczynkowego.

Dni wolne a praca zdalna . Pracownicy wykonujący pracę zdalną mają prawo do dni wolnych od pracy tak samo, jak inni pracownicy. Pracodawca powinien zapewnić, że pracownicy pracujący zdalnie mają możliwość odpoczynku i korzystania z dni wolnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracodawcy mają obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących pracy zdalnej w dniach wolnych. Powinni zapewnić, że pracownicy wykonujący pracę zdalną mają dostęp do dni wolnych od pracy i nie są zmuszeni do wykonywania obowiązków służbowych w tych dniach, chyba że istnieje pilna potrzeba.

Zakaz handlu w dniach ustawowo wolnych od pracy . Przepisy prawa wprowadzają zakaz handlu w dniach ustawowo wolnych od pracy. Oznacza to, że sklepy i inne miejsca sprzedaży są zobowiązane do zamknięcia w tych dniach. Zakaz handlu ma na celu umożliwienie pracownikom odpoczynku i spędzenia czasu z rodziną oraz promowanie wartości kulturowych i społecznych. Pracownicy mają prawo do wolnego dnia w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy. Pracodawcy, którzy nie przestrzegają zakazu handlu, mogą być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej i podlegać karom finansowym. Pracownicy powinni być świadomi swoich praw i zgłaszać naruszenia zakazu handlu w dniach wolnych odpowiednim organom.

Zmiana dni wolnych od pracy przez pracodawcę . Pracodawcy mają możliwość zmiany dni wolnych od pracy, ale muszą przestrzegać przepisów prawa pracy. Zmiana dni wolnych może być uzasadniona przez potrzeby organizacji, ale pracodawca powinien poinformować pracowników o takiej zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać ich zgodę, jeśli to konieczne. Procedury zmiany dni wolnych od pracy powinny być określone wewnątrz organizacji i przestrzegane przez pracodawców. Pracownicy powinni być świadomi tych procedur i przestrzegać ich. Naruszenie procedur może prowadzić do konsekwencji prawnych dla pracodawcy i wpływać na prawa pracowników do dni wolnych od pracy.

Aspekty dodatkowe związane z dniami wolnymi od pracy

Dni wolne a święta religijne . W wielu krajach istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych dni wolnych związanych ze świętami religijnymi. W Polsce, na przykład, pracownicy mogą wziąć wolne w dniach takich jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, czy Zmartwychwstanie Pańskie. Ponadto, istnieją również prawa pracowników związane z dniami wolnymi od pracy w przypadku świąt religijnych. Pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom możliwość obchodzenia tych dni i nie mogą narzucać pracy w takie dni, jeśli jest to sprzeczne z przekonaniami religijnymi pracownika.

Dni wolne a praca przygodna . Pracownicy wykonujący pracę przygodną, taką jak praca sezonowa czy tymczasowa, również mają prawo do dni wolnych od pracy. Pracodawcy mają obowiązek zapewnić im odpowiednią ilość dni wolnych, aby mogli odpoczywać i regenerować siły. Ponadto, prawa pracowników związane z dniami wolnymi od pracy w przypadku pracy przygodnej są chronione przez prawo pracy. Pracownicy mają prawo do wynagrodzenia za dni wolne oraz do otrzymania dodatkowych świadczeń, jeśli pracują w dni ustawowo wolne od pracy.

Dni wolne a praca w systemie zmianowym . Pracownicy pracujący w systemie zmianowym również mają określone prawa związane z dniami wolnymi od pracy. Przede wszystkim, mają prawo do odpowiedniej ilości dni wolnych, które umożliwiają im wypoczynek i regenerację sił. Pracodawcy mają również obowiązek zapewnić pracownikom dni wolne w systemie zmianowym, zgodnie z przepisami prawa pracy. W przypadku, gdy pracownik pracuje w dni ustawowo wolne od pracy, ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia lub innych świadczeń z tego tytułu.

Dni wolne a praca za granicą . Praca za granicą może wiązać się z różnicami w dniach wolnych od pracy w zależności od kraju, w którym pracownik się znajduje. Różnice te wynikają z różnych tradycji i kultur obowiązujących w poszczególnych krajach. Pracownicy pracujący za granicą mają jednak prawo do dni wolnych od pracy zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Prawa pracowników związane z dniami wolnymi od pracy za granicą są chronione przez prawo pracy i pracownik ma prawo do wynagrodzenia za dni wolne oraz do innych świadczeń, jeśli pracuje w dni ustawowo wolne od pracy.

Dni wolne a praca na święta . Praca w dni ustawowo wolne od pracy, takie jak 1 maja czy 3 maja, jest regulowana przez przepisy prawa pracy. Pracownicy mają określone prawa związane z pracą w takie dni, a pracodawcy mają obowiązek przestrzegania tych przepisów. Prawa pracowników związane z pracą w dni ustawowo wolne od pracy obejmują m.in. prawo do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w takie dni oraz prawo do innych świadczeń dodatkowych. Pracownicy pracujący w dni ustawowo wolne od pracy mają prawo do godzinnej stawki wynagrodzenia.

Dni wolne a urlop macierzyński i rodzicielski . Równouprawnienie pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w związku z dniami wolnymi od pracy jest zagwarantowane przez przepisy prawa pracy. Pracownicy mają prawo do wzięcia urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, niezależnie od tego, czy wypada on w dni ustawowo wolne od pracy. Ponadto, pracownicy mają możliwość przedłużenia urlopu wypoczynkowego o dni ustawowo wolne od pracy. Jest to korzystne dla pracowników, którzy mogą spędzić więcej czasu ze swoimi rodzinami i odpocząć od codziennej rutyny.

Dni wolne a praca w przypadku awarii lub sytuacji nadzwyczajnych . Pracownicy mają określone prawa związane z pracą w dniach ustawowo wolnych od pracy w przypadku awarii lub sytuacji nadzwyczajnych. W takich sytuacjach, pracodawcy mają obowiązek zapewnić odpowiednie świadczenia i wynagrodzenia pracownikom, którzy wykonują pracę w dniach wolnych od pracy. Ponadto, pracownicy pracujący w dni ustawowo wolne od pracy w przypadku awarii lub sytuacji nadzwyczajnych mogą otrzymać dodatkowe świadczenia, takie jak dodatkowe wynagrodzenie czy premie. Jest to forma uznania dla pracowników za ich poświęcenie i wysiłek w trudnych sytuacjach.


Dni wolneartykuły polecane
Doba pracowniczaStaż pracyDni ustawowo wolne od pracyNagroda jubileuszowaPrzerwa w pracyPosiłki regeneracyjneŚwiadczenie urlopoweGodziny nadliczboweŚwiadczenie kompensacyjne

Bibliografia


Autor: Anna Mrajca

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.