Wykres Clarka

Z Encyklopedia Zarządzania
Wykres Clarka
Polecane artykuły


Wykres Clarkaa pozwala na ujęcie na jednym schemacie wszystkich stanowisk pracy uczestniczących w procedurze, towarzyszących mu dokumentów i czynności wykonywanych przez poszczególne stanowiska pracy bądź komórki organizacyjne. Zbudowany jest w formie tabeli, złożonej w zależności od ilości podmiotów (komórek organizacyjnych, lub stanowisk pracy) uczestniczących w procedurze, z kilku bądź kilkunastu kolumn. W części nagłówkowej tabeli wpisuje się nazwy poszczególnych podmiotów procedury, natomiast część szczegółowa tabeli służy do rejestrowania przebiegu procedury. Rejestracja przebiegu procedury przebiega według następującego schematu (patrz przykład na):

  1. Sporządzenie szczegółowego opisu procedury i ustalenie podmiotów procedury.
  2. Podzielenie procedury na fazy i określenie podmiotów, które je realizują. Pod pojęciem fazy procedury należy rozumieć w tym przypadku spójny zespół czynności wyodrębniający się od innego zespołu, wykonywany na określonym etapie procedury przez odpowiedni podmiot.
  3. Określenie z jakich czynności składają się poszczególne fazy.
  4. Wpisanie w poszczególne rubryki części nagłówkowej tabeli nazw wszystkich podmiotów procedury (każda kolumna odpowiada jednemu podmiotowi procedury).
  5. Rejestrowanie w porządku chronologicznym każdej fazy przebiegu procedury w postaci kółka z określonym, kolejnym numerem w odpowiedniej kolumnie części szczegółowej tabeli.
  6. Zapisanie poniżej - w tej samej kolumnie, czynności wykonywanych na tym etapie przez dany podmiot procedury. Aby wykres był przejrzysty i łatwo czytelny należy starannie określić poziom szczegółowości rejestrowania czynności. Zapis ten powinien być krótki i powinien zawierać główne elementy określonej fazy procedury. Dopuszczalne jest połączenie kilku wiążących się ze sobą czynności w jedną operację i zapisanie ich w tej postaci.
  1. Zapisanie przemieszczeń dokumentów ze stanowiska na stanowisko za pomocą linii prostej ciągłej, z zaznaczeniem kierunku przepływu i wpisaniem nad linią nazwy dokumentu.
  2. W przypadku słownego bezpośredniego przekazu informacji fakt ten zaznacza się linią

przerywaną.

Zastosowanie

Wykres Clarka może być wykorzystywany zarówno w etapie zbierania informacji o dotychczasowym przebiegu procedury, jak i w etapie prac projektowych. Można go również używać w charakterze prostej, łatwej do zrozumienia i syntetycznej instrukcji informującej petentów o sposobie załatwiania określonych spraw w urzędach. W przypadku tego drugiego zastosowania nie ma potrzeby szczegółowego informowania o czynnościach realizowanych przez poszczególne podmioty. Wystarczy gdy ograniczymy się do krótkiej informacji jaką sprawę w ramach całej procedury należy załatwić w danej komórce lub u danego urzędnika i jakie dokumenty są niezbędne do załatwienia tej sprawy. Instrukcje takie mogą być wywieszane na tablicach ogłoszeń, a także może je otrzymywać petent pytający o sposób załatwienia złożonej sprawy.

Wykres Clarka.png

Bibliografia

  • Zastosowania w organizowaniu prac administracyjno-biurowych, pod redakcją Z. Martyniaka, AE Kraków, Kraków 1993

Autor: Sławomir Wawak