Strzelectwo

Z Encyklopedia Zarządzania

Strzelectwo wywodzi się z konieczności przetrwania. Początkowo, broń palną wykorzystywano przede wszystkim do obrony oraz zdobycia pożywienia. Z końcem XVIII wieku, wraz z nastaniem rewolucji przemysłowej, polowanie dla zdobycia pożywienia było stosowane coraz rzadziej i strzelectwo zaczęło przeradzać się w sport.

Geneza

Istnieją historyczne zapisy, na występujące zawody strzeleckie już w XI wieku. Strzelectwo jako sport powstał dopiero w XX wieku, poprzez rozwój sprzętu strzeleckiego, jak również powstanie narodowych federacji strzeleckich. W krajach anglojęzycznych rozpropagowano formę strzelań do zwierzyny symulowanej lub specjalnie hodowanych do tego celu gołębi. W 1896 roku strzelectwo sportowe weszło w skład dyscypliny sportowej, które znalazło się w programie I nowożytnych Igrzysk Olimpijskich. Wówczas rozegrano pięć konkurencji strzeleckich takich jak: rewolwer, pistolet i broń wojskową. W 1897 we Francji rozegrano pierwsze Mistrzostwa Strzeleckie. W 1907 roku w Zurychu przedstawiciele ośmiu narodowych federacji strzeleckich założyli Międzynarodowy Związek Federacji i Stowarzyszeń Strzeleckich. Podczas I wojny światowej związek został rozwiązany. Ponownie powstał w 1924 roku pod nazwą Międzynarodowy Związek Strzelectwa, (Union Internationale de Tir - skrót UIT).

Broń palna

Pod pojęciem broni palnej należy rozumieć: broń bojową, sportową, gazową, alarmową i sygnałową, broń pneumatyczną. Zgodnie z definicją ustawową "bronią palną jest niebezpieczne dla życia lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu, powstających na skutek spalania materiału miotającego, jest zdolne do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo z elementu zastępującego lufę, a przez do rażenia celów na odległość".

"Broń pneumatyczna jest niebezpieczna dla życia lub zdrowia, urządzenie które w wyniku sprężonego gazu jest zdolne do wystrzelenia pocisku z gwintowanej lufy ido rażenia celu".

Wymagania prawne

Pozwolenie na broń jest wydawane na czas nieokreślony. Broń wydaje się w celu ochrony osobistej lub ochrony innej osoby oraz mienia własnego. Do otrzymania broni niezbędne jest orzeczenie lekarskie i psychologiczne. Następnie jest zobowiązana zdać egzamin ze znajomości przepisów z posiadania i używania broni palnej oraz z umiejętności posługiwania. Istnieje możliwość odebrania pozwolenia na broń palna osobie, która:

 • narusza warunki określone w pozwoleniu na broń
 • nie powiadamia o rejestracji broni
 • nie zawiadamia Policji o utracie broni
 • nie powiadamia o zmianie miejsca zamieszkania

Broni palnej nie wydaje się osobom, które:

 • nie mają ukończone 21 lat
 • z zaburzeniami psychicznymi
 • są uzależnione od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych
 • nie posiadających stałego zameldowania na terenie RP
 • a także takim, co do których istnieje obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych

Dyscypliny strzeleckie

Główne dyscypliny strzeleckie

Strzelectwo obejmuje wiele różnych dyscyplin, z których każda charakteryzuje się innymi zasadami i cechami. Główne dyscypliny strzeleckie to m.in. strzelectwo sportowe, strzelectwo myśliwskie, strzelectwo dynamiczne, strzelectwo sportowe z karabinu czy strzelectwo wojskowe.

Każda z tych dyscyplin ma swoje unikalne cechy i wymagań. Strzelectwo sportowe skupia się na precyzji i celności strzałów, podczas gdy strzelectwo myśliwskie koncentruje się na strzelaniu do ruchomych celów.

Strzelectwo dynamiczne jest bardziej dynamiczną i dynamiczną formą strzelectwa, gdzie strzelcy wykonują strzały na różne cele w dynamicznym otoczeniu. Strzelectwo sportowe z karabinu to dyscyplina, w której strzelcy używają karabinów do oddawania strzałów na cel z różnych odległości.

Strzelectwo wojskowe skupia się na umiejętnościach strzeleckich w warunkach pola walki. Obejmuje takie elementy jak strzelanie z różnych pozycji, strzelanie na różne odległości oraz strzelanie do ruchomych celów.

Zasady i cele dyscyplin strzeleckich

Każda dyscyplina strzelecka ma swoje unikalne zasady i cele. Strzelectwo sportowe ma na celu osiągnięcie jak największej precyzji i celności strzałów, zgodnie z określonymi regułami i limitami czasowymi.

Strzelectwo myśliwskie skupia się na umiejętności strzelania do ruchomych celów, takich jak zwierzęta łowne. Celem jest szybkie i celne oddanie strzału, zgodnie z zasadami etyki myśliwskiej.

Strzelectwo dynamiczne ma na celu rozwijanie umiejętności strzeleckich w dynamicznym otoczeniu. Strzelcy wykonują strzały na różne cele w szybkim tempie, przemieszczając się między stanowiskami strzeleckimi.

Strzelectwo sportowe z karabinu skupia się na osiągnięciu celności strzałów z karabinu na różne odległości. Strzelcy rywalizują ze sobą, aby uzyskać jak największą ilość trafień w określonym czasie.

Strzelectwo wojskowe ma na celu rozwinięcie umiejętności strzeleckich w warunkach pola walki. Strzelcy trenują taktykę, celność strzałów na różne odległości i strzelanie do ruchomych celów.

Techniki strzeleckie w różnych dyscyplinach

Techniki strzeleckie różnią się w zależności od dyscypliny strzeleckiej. Każda dyscyplina ma swoje specyficzne wymagania i techniki, które są dostosowane do celów i zasad danej dyscypliny.

Dla przykładu, techniki strzeleckie w strzelectwie sportowym skupiają się na precyzji i celności strzałów. Strzelcy doskonalą umiejętność celowania, stabilności postawy i płynnego naciskania spustu.

W strzelectwie myśliwskim ważne jest opanowanie strzałów do ruchomych celów. Strzelcy muszą być w stanie szybko zareagować i precyzyjnie oddać strzał, zgodnie z zasadami etyki myśliwskiej.

W strzelectwie dynamicznym techniki strzeleckie obejmują szybkie i celne oddawanie strzałów na różne cele w dynamicznym otoczeniu. Strzelcy muszą być w stanie efektywnie poruszać się między stanowiskami strzeleckimi i utrzymywać wysoką precyzję strzałów.

W strzelectwie sportowym z karabinu techniki strzeleckie koncentrują się na osiągnięciu celności strzałów z karabinu na różne odległości. Strzelcy muszą opanować techniki celowania, oddychania i stabilności postawy, aby osiągnąć jak największą precyzję.

W strzelectwie wojskowym techniki strzeleckie obejmują umiejętność strzelania z różnych pozycji, celność strzałów na różne odległości oraz strzelanie do ruchomych celów. Strzelcy muszą opanować techniki taktyczne i być gotowi do strzelania w warunkach pola walki.

Czynniki sukcesu w dyscyplinach strzeleckich

Czynniki sukcesu w poszczególnych dyscyplinach strzeleckich mogą się różnić, ale istnieją pewne wspólne elementy. Oto kilka najważniejszych czynników sukcesu:

 • Opanowanie technik strzeleckich: Umiejętność opanowania podstawowych technik strzeleckich, takich jak postawa strzelecka, celowanie, oddychanie i spust, jest kluczowa dla precyzji strzałów i osiągnięcia sukcesu w danej dyscyplinie.
 • Ciągły trening: Regularny trening jest niezbędny do doskonalenia umiejętności strzeleckich i utrzymania wysokiej formy. Częste praktykowanie technik strzeleckich i udział w zawodach i mistrzostwach pomaga rozwijać umiejętności i zdobywać doświadczenie.
 • Umiejętność koncentracji i skupienia: Wysoki poziom koncentracji i skupienia jest kluczowy podczas strzelania. Umiejętność utrzymania uwagi na celu i zadaniu pozwala minimalizować błędy i poprawiać precyzję strzałów.
 • Zrozumienie zasad i celów dyscypliny: Znajomość zasad i celów danej dyscypliny strzeleckiej jest niezbędna do skutecznego rywalizowania i osiągania sukcesów. Zrozumienie wymagań i strategii danej dyscypliny pozwala na lepsze dostosowanie technik strzeleckich i podejście do zawodów.
 • Bezpieczeństwo: Bezpieczeństwo jest zawsze priorytetem w strzelectwie. Zapewnienie odpowiednich procedur bezpieczeństwa podczas treningu i zawodów jest nie tylko ważne dla ochrony strzelca, ale również wpływa na skoncentrowanie się na strzelaniu i osiągnięcie sukcesu.

Bezpieczeństwo w strzelectwie

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo jest niezwykle ważne przy korzystaniu z broni palnej. Istnieje kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa, które należy zawsze przestrzegać:

 • Traktuj broń zawsze jako załadowaną: Nigdy nie zakładaj, że broń jest bezpieczna. Zawsze zakładaj, że broń jest załadowana i postępuj zgodnie z zasadami obsługi broni.
 • Miej palec poza spustem: Palec powinien znajdować się na zewnętrznej stronie spustu, a nie na spuście, dopóki nie jesteś gotowy do oddania strzału.
 • Celuj w bezpiecznym kierunku: Zawsze celuj w bezpiecznym kierunku, czyli w miejsce, w którym nie ma ludzi ani rzeczy, które mogą zostać zranione lub uszkodzone w wyniku przypadkowego wystrzału.
 • Znajdź się w bezpiecznym miejscu: Upewnij się, że znajdujesz się na odpowiednim strzelnicy lub innym miejscu do strzelania, które zapewnia odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym trafieniem.
 • Przestrzegaj zasad bezpiecznego obsługiwania broni: Zawsze przestrzegaj zasad dotyczących ładowania, rozładowywania i obsługi broni palnej. Pamiętaj, że należy unikać jakichkolwiek działań, które mogą spowodować przypadkowe wystrzały.

Procedury i środki ostrożności podczas strzelania

Podczas strzelania istnieje wiele procedur i środków ostrożności, które należy przestrzegać w celu zapewnienia bezpiecznej i kontrolowanej sytuacji. Oto kilka z nich:

 • Zawsze nosić odpowiednią ochronę słuchu i wzroku: Ochrona słuchu i wzroku jest niezbędna w celu minimalizowania ryzyka uszkodzenia słuchu i wzroku podczas strzelania. Należy nosić odpowiednie zatyczki do uszu i okulary ochronne.
 • Zachować ostrożność podczas ładowania i rozładowywania broni: Podczas ładowania i rozładowywania broni należy zachować szczególną ostrożność. Zawsze pamiętaj, aby broń była skierowana w bezpiecznym kierunku i utrzymuj palec z dala od spustu.
 • Przestrzegaj limitów strzelań: W zależności od miejsca strzelania i dyscypliny, istnieją określone limity ilości strzałów na minutę lub inne limity czasowe. Przestrzeganie tych limitów jest ważne dla bezpieczeństwa i zachowania kontroli nad strzelaniem.
 • Nie strzelaj, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem substancji: Strzelanie wymaga skupienia i odpowiedniej kondycji fizycznej. Nie strzelaj, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu lub innych substancji, które mogą wpływać na twoje zdolności.
 • Utrzymuj czystość i odpowiednie utrzymanie broni: Dbałość o czystość i odpowiednie utrzymanie broni jest ważne dla bezpieczeństwa i poprawnej pracy broni. Regularne czyszczenie i konserwacja pomagają uniknąć awarii i zapewniają bezpieczne działanie broni.


Strzelectwoartykuły polecane
ObywatelRODOŚwiadectwo energetyczneZielona rewolucjaUstawa o prawie autorskimIncognitoRehabilitacjaKarta praw podstawowychStopnie niepełnosprawności

Bibliografia

 • Edmund Stachowiak " Strzelać każdy może" Leszno 1999
 • Harcerskie Biuro Wydawnicze "Horyzonty" Warszawa 2002
 • Sławomir Kasprzyk " Podstawy strzelectwa obronnego" - Biuro Ochrony Biznesu, Lublin 2002


Autor: Kamil Koszyk