Przedmiot ubezpieczenia

Z Encyklopedia Zarządzania

Przedmiot ubezpieczenia - w najszerszej interpretacji w ubezpieczeniach majątkowych przedmiotem ubezpieczenia określa się mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego. Firmy ubezpieczeniowe najczęściej w ogólnych warunkach doprecyzowują składniki mienia, które jest objęte ochroną.

Zakres

Dla przykładu poniżej przedstawiono zakres przedmiotów ubezpieczenia zawarty w ogólnych warunkach kompleksowego ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw od wszystkich ryzyk stosowany przez jedno w towarzystw ubezpieczeniowych:

  • mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, ewidencjonowane, stanowiące własność Ubezpieczającego lub mienie będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego,

w tym mienie przewłaszczone na zabezpieczenie, takie jak:

podstawie tytułu prawnego,

  • mienie pracownicze, w tym pojazdy pracowników, o ile zostały zgłoszone do ubezpieczenia

z podaniem odrębnych sum ubezpieczenia.

Wyłączenia

Ze sposobu definicji przedmiotu ubezpieczenia wynikają wyłączenia w ochronie stosowane przez firmy ubezpieczeniowe. Na ogół wyróżnia się cztery grupy wyłączeń:

  • flora i fauna
  • woda, ziemia, rodzaje budowli itp.
  • różnego rodzaju akty, dokumenty, dane na nośnikach, nośniki itp.
  • modele, wzory, eksponaty, mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym itp.

Niektóre składniki grup wyłączonych z zakresu ubezpieczenia można włączyć w zakres jednak firmy zazwyczaj pobierają za to dodatkową składkę.

W ubezpieczeniach osobowych ubezpieczenie może w szczególności dotyczyć śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Należy zatem rozumieć, iż w przypadku ubezpieczeń na życie lub dożycie przedmiotem ubezpieczenia może być życie osoby fizycznej lub też uszkodzenie ciała. Osoba fizyczna będąca ubezpieczonym może ubezpieczyć się od niektórych ujemnych skutków swojej śmierci, dożycia pewnego wieku lub innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie mienia w przypadku klęsk żywiołowych

W przypadku ubezpieczenia mienia, najczęściej objęte są klęski żywiołowe takie jak powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, pożary, ulewy, gradobicie czy lawiny. W zależności od regionu, w którym znajduje się nieruchomość, różne rodzaje klęsk żywiołowych mogą być bardziej lub mniej prawdopodobne do wystąpienia. Dlatego ważne jest, aby właściwie ocenić ryzyko i dostosować ubezpieczenie do potrzeb.

W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, należy niezwłocznie zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Procedura zgłaszania roszczeń może różnić się w zależności od ubezpieczyciela, jednak zazwyczaj wymaga dostarczenia dokumentacji potwierdzającej wystąpienie szkody oraz jej wartość. Ważne jest również zabezpieczenie mienia przed dalszym uszkodzeniem oraz przestrzeganie wszelkich instrukcji i zaleceń ubezpieczyciela.

Przy ustalaniu składki ubezpieczeniowej dla mienia narażonego na ryzyko klęski żywiołowej, ubezpieczyciele uwzględniają różne wskaźniki ryzyka. Mogą to być między innymi lokalizacja nieruchomości, historia wystąpienia szkód w danym regionie, rodzaj i wiek budynku, wartość mienia oraz zabezpieczenia techniczne i systemy alarmowe. Odpowiednia ocena wartości narażonego mienia jest kluczowa dla ustalenia adekwatnej składki ubezpieczeniowej.

Aby skutecznie chronić mienie przed klęskami żywiołowymi, istnieje wiele dostępnych opcji. Zabezpieczenia techniczne, takie jak specjalne okna i drzwi, systemy odwodnienia, izolacje przeciwwilgociowe czy systemy monitoringu, mogą pomóc zmniejszyć ryzyko uszkodzenia mienia. Ponadto, instalacja systemów alarmowych, które reagują na zmiany temperatury, wilgotności czy ruchu, może skutecznie odstraszyć potencjalnych złodziei i minimalizować ryzyko strat.

Przy ustalaniu składki ubezpieczeniowej dla mienia narażonego na ryzyko klęski żywiołowej, ubezpieczyciele biorą pod uwagę wiele czynników. Oprócz wskaźników ryzyka, uwzględniają również wartość narażonego mienia, historię szkód, a także ewentualne zabezpieczenia techniczne i systemy alarmowe. W przypadku firm, ubezpieczyciele mogą także brać pod uwagę specyfikę działalności, taką jak rodzaj prowadzonej działalności, liczba pracowników czy rodzaj mienia, które jest ubezpieczane.

Ubezpieczenie przed ryzykiem kradzieży i włamania

Aby chronić mienie przed ryzykiem kradzieży i włamania, istnieje wiele dostępnych opcji ubezpieczenia. Może to być ubezpieczenie mienia w domu, mieszkaniu, firmie, czy też ubezpieczenie mienia w trakcie transportu. Ważne jest dostosowanie ubezpieczenia do swoich potrzeb i odpowiedniego zabezpieczenia mienia.

W przypadku ubezpieczenia mienia przed kradzieżą i włamaniem, istnieje wiele różnych rodzajów zabezpieczeń, które mogą obniżyć wysokość składki ubezpieczeniowej. Mogą to być na przykład systemy alarmowe, monitoring, zabezpieczenia okien i drzwi, systemy zabezpieczające przed włamaniem czy też oznaczenia mienia. Im bardziej kompleksowe i skuteczne zabezpieczenia, tym mniejsze ryzyko i niższa składka.

W przypadku wystąpienia kradzieży, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do ubezpieczyciela. Proces zgłaszania kradzieży może różnić się w zależności od ubezpieczyciela, jednak zazwyczaj wymaga dostarczenia dokumentacji potwierdzającej zgłoszenie kradzieży oraz wartość skradzionego mienia. Następnie, ubezpieczyciel przeprowadza proces dochodzenia odszkodowania, w którym ustala się wartość skradzionego mienia i wypłaca odszkodowanie.

W przypadku ubezpieczenia przed kradzieżą i włamaniem, istnieją również pewne wyłączenia odpowiedzialności, które mogą uniemożliwić otrzymanie odszkodowania. Najczęściej wyłączenia dotyczą sytuacji, w których nie zostały spełnione pewne warunki, na przykład zabezpieczenia mienia nie były odpowiednie lub nie zostały zachowane odpowiednie procedury związane z ochroną mienia. Aby uniknąć takich sytuacji, ważne jest przestrzeganie wszystkich warunków ubezpieczenia i odpowiednie zabezpieczenie mienia.


Przedmiot ubezpieczeniaartykuły polecane
Rodzaje ubezpieczeńFranszyza redukcyjnaPolisa ubezpieczeniowaUbezpieczenie komunikacyjneUbezpieczenie majątkoweTajemnica przedsiębiorstwaOdszkodowanieTrwały uszczerbek na zdrowiuUbezpieczenie autocasco

Bibliografia

  • Jedynak P. (2001), Ubezpieczenia gospodarcze, Księgarnia Akademicka, Kraków
  • Monkiewicz J. (red.) (2000), Podstawy ubezpieczeń, Poltext, Warszawa
  • Sangowski T. (red) (2002), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo BRANT, Bydgoszcz
  • Wąsiewicz A. (red.) (1997), Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo BRANT, Bydgoszcz


Autor: Kamil Sordyl

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.