Przedmiot ubezpieczenia

Z Encyklopedia Zarządzania
Przedmiot ubezpieczenia
Polecane artykuły


Przedmiot ubezpieczenia - w najszerszej interpretacji w ubezpieczeniach majątkowych przedmiotem ubezpieczenia określa się mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu ubezpieczającego. Firmy ubezpieczeniowe najczęściej w ogólnych warunkach doprecyzowują składniki mienia, które jest objęte ochroną.

Zakres

Dla przykładu poniżej przedstawiono zakres przedmiotów ubezpieczenia zawarty w ogólnych warunkach kompleksowego ubezpieczenia mienia przedsiębiorstw od wszystkich ryzyk stosowany przez jedno w towarzystw ubezpieczeniowych:

  • mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, ewidencjonowane, stanowiące własność Ubezpieczającego lub mienie będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego,

w tym mienie przewłaszczone na zabezpieczenie, takie jak:

  • mienie osób pozostających poza stosunkiem ubezpieczeniowym przekazane Ubezpieczającemu na

podstawie tytułu prawnego,

  • mienie pracownicze, w tym pojazdy pracowników, o ile zostały zgłoszone do ubezpieczenia

z podaniem odrębnych sum ubezpieczenia.

Wyłączenia

Ze sposobu definicji przedmiotu ubezpieczenia wynikają wyłączenia w ochronie stosowane przez firmy ubezpieczeniowe. Na ogół wyróżnia się cztery grupy wyłączeń:

  • flora i fauna
  • woda, ziemia, rodzaje budowli itp.
  • różnego rodzaju akty, dokumenty, dane na nośnikach, nośniki itp.
  • modele, wzory, eksponaty, mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym itp.

Niektóre składniki grup wyłączonych z zakresu ubezpieczenia można włączyć w zakres jednak firmy zazwyczaj pobierają za to dodatkową składkę.

W ubezpieczeniach osobowych ubezpieczenie może w szczególności dotyczyć śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku. Należy zatem rozumieć, iż w przypadku ubezpieczeń na życie lub dożycie przedmiotem ubezpieczenia może być życie osoby fizycznej lub też uszkodzenie ciała. Osoba fizyczna będąca ubezpieczonym może ubezpieczyć się od niektórych ujemnych skutków swojej śmierci, dożycia pewnego wieku lub innych zdarzeń losowych.

Bibliografia

Wyd. BRANTA Bydgoszcz 1997

  • "Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej" praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Sangowskiego wyd. BRANTA Bydgoszcz 2002
  • "Ubezpieczenia gospodarcze" P. Jedynak, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001
  • "Podstawy Ubezpieczeń" praca zbiorowa pod redakcją Jana Monkiewicza wyd. POLTEXT, Warszawa 2000

Autor: Kamil Sordyl

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.