Połączenie lotnicze

Z Encyklopedia Zarządzania

Połączenie lotnicze to pojęcie związane bezpośrednio z transportem lotniczym. Zapewnia komunikację lotniczą pomiędzy dwoma, określonymi punktami, między którymi potrzebny jest przepływ ludzi lub towarów. Zazwyczaj połączenia lotnicze działają w sposób ciągły, regularny (P. Lewandowski i in., 2013, s. 107). Trasy są dokładnie zaplanowane i udostępnione do wglądu dla zainteresowanych. Występują również oferty nieregularne, czarterowe, które umożliwiają, na podstawie umowy, jednorazowe wynajęcie pojazdu z załogą lub bez. Są one jednak w znacznej mniejszości w stosunku do połączeń regularnych, które działają według schematów, planów, i o których informacje z łatwością każdy może znaleźć chociażby w internecie.

Obecnie pojawia się wiele nowych połączeń lotniczych, koncentrowanych na przewozie ludzi i poczty. Jeśli chodzi o towary handlowe, większość transportowana jest drogą morską, ze względu na mniejszy koszt i większą ładowność statków. Punkty, między którymi tworzy się komunikacja, są więc najczęściej usytuowane przy ludzkich aglomeracjach. Przemiany i trendy rozwoju światowej gospodarki wpływają na rozwój i przemiany w strukturze transportu. Przewoźnicy muszą dostosować się do globalnych zmian, modyfikować oferty restrukturyzować firmy. Wraz z rozwojem przemysłu popyt na połączenia lotnicze wzrasta, oferty muszą być dopasowane do rynkowych wymagań. Pojawiają się nowe, innowacyjne możliwości, technologie, i lotnictwo wymaga dynamicznych zmian (D. Tłoczyński, 2013, s. 8).

Rozwój na przestrzeni lat

Rozwój transportu lotniczego na przestrzeni ostatnich lat był bardzo intensywny. Niegdyś był ekskluzywną alternatywą, na którą mało kto mógł sobie pozwolić a obecnie jest ogólnodostępny. Do najbardziej widocznych zmian, które składają się na rozwój transportu lotniczego należą fakty iż:

  • Ilość pasażerów zwiększyła się, nastąpił rozwój przedsiębiorstw zajmujących się transportem lotniczym.
  • Zmiany gospodarcze wymusiły na firmach modyfikacje, pojawiło się mnóstwo tanich przewozów, zmieniła się hierarchia lotnisk, zmodyfikowano oferowane usługi.
  • Pojawiły się tanie linie lotnicze, w których zrezygnowano z wydawania posiłków, pełnej obsługi bagażu i zmniejszono liczbę personelu. Przewozy nisko-kosztowe otwarły nowe możliwości dla transportu lotniczego.
  • Powstały nowe połączenia, alternatywne trasy, zwiększyła się dostępność miast i regionów zlokalizowanych w zasięgu portów. Efektem był rozwój turystyki na obszarach peryferyjnych.
  • Duży wpływ na połączenia lotnicze miały na przestrzeni lat regulacje prawne. Związane były z handlem, bezpieczeństwem, ochroną przyrody i prawami pasażerów. Wojny wywołały mnóstwo działań prawotwórczych. Państwa starały się chronić własną suwerenność, interesy oraz zadbać o prawa obywateli.

Przewóz kabotażowy

Przewóz kabotażowy to zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z dn. 21 października 2009 r. "krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim zgodnie z niniejszym rozporządzeniem". Przewoźnik musi spełniać określone warunki tj. posiadanie odpowiednich dokumentów oraz spełnienie warunków.

Co do zasady, przewóz kabotażowy wykonuje się w celu uniknięcia pustego przebiegu po przewozie międzynarodowym i należy stosować się do zasad normujących ilość postojów, lądowań w danym kraju lub w określonym czasie. Dzięki temu przewoźnik nie wykonuje pustych przewozów, może zaoferować dodatkowe połączenia, a ludzie mają szanse znaleźć więcej wygodnych połączeń między-krajowych. Połączenia kabotażowe mają dużą częstotliwość i pozwalają na organizację własnych wyjazdów wczasowych, przez co mogą być alternatywą dla połączeń czarterowych. Pionierem przy wykorzystywaniu prawa do pełnego kabotażu było Deutsche BA, należące do British Airways (E. Pijet-Migoń, 2016, s. 23).

Połączenia lotnicze a przewóz towarów handlowych

Połączenia lotnicze odgrywają kluczową rolę w przewozie towarów handlowych. Duże cargo lotnicze umożliwiają transport różnorodnych produktów na duże odległości w krótkim czasie. Samoloty cargo są wyposażone w specjalne przestrzenie ładunkowe, które umożliwiają przewóz towarów o różnych rozmiarach i wadze. Dzięki temu możliwe jest szybkie dostarczenie towarów na potrzebujące rynki, co ma kluczowe znaczenie dla handlu międzynarodowego.

Transport lotniczy ma również pozytywny wpływ na gospodarkę. Tworzy nowe miejsca pracy zarówno w sektorze lotniczym, jak i w obszarach powiązanych, takich jak usługi obsługi pasażerów, zakwaterowanie i gastronomia. Rozwój połączeń lotniczych przyczynia się także do wzrostu gospodarczego mniejszych miast i regionów, które dzięki dostępności lotniska stają się atrakcyjnymi miejscami do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Wpływ połączeń lotniczych na rozwój turystyki lokalnej

Połączenia lotnicze mają również istotny wpływ na rozwój turystyki lokalnej. Dzięki temu, że coraz więcej miejscowości ma dostęp do lotnisk, turystom jest łatwiej i szybciej dotrzeć do atrakcyjnych miejsc na całym świecie. W mniejszych miastach i regionach, które posiadają lotniska, rozwija się infrastruktura turystyczna, hotele, restauracje i inne usługi dla podróżnych. To z kolei przyczynia się do wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w tych obszarach.

Połączenia lotnicze a turystyka medyczna i działania humanitarne

Rola połączeń lotniczych w rozwoju turystyki medycznej

Dzięki połączeniom lotniczym pacjenci mają możliwość korzystania z usług medycznych na najwyższym poziomie, niezależnie od lokalizacji geograficznej. Istnieją ośrodki medyczne na całym świecie, które oferują specjalistyczną opiekę w różnych dziedzinach medycyny. Pacjenci mogą podróżować do tych ośrodków, aby skorzystać z leczenia, które nie jest dostępne w ich kraju lub jest tam ograniczone. Połączenia lotnicze umożliwiają pacjentom dotarcie do tych ośrodków w sposób szybki i wygodny, co jest niezwykle istotne w przypadku chorób wymagających natychmiastowej interwencji.

Rozwój turystyki medycznej przynosi korzyści zarówno pacjentom, jak i ośrodkom medycznym. Pacjenci korzystający z usług medycznych za granicą często wydają dużą ilość pieniędzy na leczenie, opiekę medyczną, zakwaterowanie, wyżywienie i inne usługi towarzyszące. Ta dodatkowa konsumpcja stymuluje lokalną gospodarkę i przyczynia się do rozwoju ośrodków medycznych. W rezultacie, ośrodki medyczne inwestują w rozwój infrastruktury i podnoszą standardy opieki medycznej, co przyciąga jeszcze większą liczbę pacjentów z zagranicy.

Wykorzystanie połączeń lotniczych w działaniach humanitarnych i reagowaniu na kryzysy

W przypadku katastrof naturalnych, konfliktów zbrojnych lub innych sytuacji kryzysowych, szybkie dostarczenie pomocy humanitarnej i personelu medycznego jest niezbędne do ratowania istnień ludzkich. Połączenia lotnicze umożliwiają transport zarówno paczek z pomocą humanitarną, jak i personelu medycznego w miejsca, gdzie jest najbardziej potrzebny. Dzięki temu pomoc dociera tam, gdzie jest najbardziej pilnie potrzebna, w możliwie najkrótszym czasie.

Transport lotniczy odgrywa kluczową rolę również w akcjach ratunkowych. W przypadku wypadków, katastrof lub innych sytuacji, w których istnieje pilna potrzeba przetransportowania rannych lub chorych osób do szpitala, połączenia lotnicze pozwalają na szybkie i bezpieczne przemieszczenie poszkodowanych. Czas jest często kluczowy w przypadku udzielania pomocy medycznej, dlatego możliwość szybkiego transportu lotniczego znacząco zwiększa szanse na uratowanie życia i zdrowia poszkodowanych.


Połączenie lotniczeartykuły polecane
Logistyka międzynarodowaTransport multimodalnyTransportJakość transportu lotniczegoPrzemytTransport samochodowyBariery pozataryfoweŻegluga morskaFracht

Bibliografia

  • Barrett S. (2000), Airport competition in deregulated European aviation market, Journal of Air Transport Management, Nr 6
  • Lewandowski P. (red.) (2013), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu lotniczego, Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  • Pijet-Migoń E. (2016), Wewnątrzkrajowe lotnicze połączenia kabotażowe w Europie, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Document 32009R1072
  • Tłoczyński D. (2013), Kierunki rozwoju transportu lotniczego, Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice


Autor: Jakub Wolańczyk