Odprężanie

Z Encyklopedia Zarządzania
Odprężanie
Polecane artykuły


Odprężanie - to zdolność do rozładowywania napięcia własnego oraz zespołu.

Jest to umiejętność niezbędna by otrzymać certyfikację IPMA. Kwalifikacja IPMA przyznawana jest przez International Project Management Association – międzynarodową organizację non-profit zrzeszającą ponad 120 tysięcy członków należących do narodowych stowarzyszeń z zakresu zarządzania projektami zlokalizowanych w ponad 50 krajach świata. Organizacja IPMA wprowadza czterostopniowy system certyfikacji (A-D levels), w której pierwszym tytułem jest Certified Project Management Associate.

Kompetencje IPMA

Wytyczne Kompetencje IPMA przedstawiają oficjalne definicje kompetencji wymaganych przez IPMA od osób kierujących przedsięwzięciami, w celu ich certyfikacji w ramach uniwersalnego czteropoziomowego systemu certyfikacji. Skuteczną ocenę kompetencji uzyskuje się poprzez zastosowanie metodyki STAR. Asesor prosi kandydata o opisanie Sytuacji (Situation) z utworzonego raportu o przedsięwzięciu, wskazując Zadanie (Task), które kandydat ma w zaistniałem sytuacji wykonać, Działanie (Activity), jakie w tej sytuacji podjął, oraz osiągnięty Rezultat (Result). Tak otrzymany pogląd oparty jest na wynikach podjętych działań kandydata w celu poradzenia sobie z sytuacją problematyczną [Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA 2009].

Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA klasyfikują zdolność do odprężania jako kompetencję opisującą osobowościowe postawy i umiejętności kierownika projektu w obszarze behawioralnym. Wymagany poziom wiedzy lub doświadczenia różni się w zależności od poziomu certyfikacji IMPA. Na kolejnych poziomach IPMA od D do A wymagania wzrastają lub przynajmniej pozostają niezmienione.

Odprężanie to jedna z 15 wyróżnionych zdolności z obszaru kompetencji behawioralnych, każdy element kompetencji w każdym obszarze opisany jest w kategoriach wymaganej wiedzy i doświadczenia. Ogólny opis zdolności określa znaczenie i istotność danego elementu kompetencji, podzielony jest na Możliwe działania oraz na Tematy objęte elementem. Część poświęconą kompetencjom behawioralnym klasyfikacja IPMA uzupełnia dla potrzeb oceny o opisy wzorców zachować pokazujące z jednej strony Zachowania odpowiednie, z drugiej zaś Zachowania wymagające poprawy [Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA 2009].

Metodyczne zarządzanie stresem

Metodyczne zarządzanie stresem to składnik elementu kompetencji odprężania. Osoba posiadająca umiejętność odprężania w zespole umie posługiwać się poniższymi modelami, technikami oraz źródłami:

 • 1. Świadomość własnych emocji - jeden z elementów inteligencji emocjonalnej człowieka, kluczowa cecha w negocjacjach, dyplomacji oraz przy zachowaniu biznesowego profesjonalizmu w interakcjach międzyludzkich,
 • 2. Techniki relaksacyjne - menedżer posiadający kompetencje odprężania powinien znać podstawowe metody i techniki relaksacyjne, ich zastosowanie powinien praktykować na sobie w miarę potrzeb i rozpoznawać podobne potrzeby wśród zespołu projektowego, odpowiednio doradzając pracownikom,
 • 3. Programowanie neurolingwistyczne (NLP) - to uporządkowany zbiór technik komunikacji oraz metod pracy z wyobrażeniami, nastawionych na tworzenie i modyfikowanie wzorców postrzegania i myślenia u ludzi,
 • 4. Macierz priorytetów Eisenhowera - matryca priorytetów zwana macierzą lub kwadratem Eisenhowera pomaga w ustalaniu priorytetów dla naszych działań. Dzięki temu narzędziu, zarządzanie sobą w czasie staje się łatwiejsze, bardziej zrozumiałe i nasza efektywności pracy wzrasta. Swoją budową przypomina układ współrzędnych, gdzie rzędną jest ważność danego działania natomiast odciętą – jego pilność,
 • 5. Metoda ABCDE - jedną z metod stosowanych w zarządzaniu czasem jest metoda ABCDE. Polega ona na przypisywaniu priorytetów zadaniom, w zależności od tego, jakie mogą pojawić się konsekwencje ich zrealizowania lub nie wykonania, gdzie do grupy A można zaklasyfikować zadania najważniejsze, których wykonanie lub niewykonanie będzie rodziło największe konsekwencje. Priorytety spadają stopniowo aż do kategorii zadań E - które stanowią zadania nieistotne, czyli takie, które spokojnie można wyeliminować,
 • 6. Zasada Pareto - zasada 80/20 - mała część ze wszystkich przyczyn jest odpowiedzialna za większą część rezultatu. Zasada Pareto stała się w organizacji czasu, narzędziem-sitem, ułatwiającym ustalanie priorytetów i kluczowych zadań. Pozwala określić zadania, na których warto się skupić by otrzymać wymierne rezultaty, a odrzucić to, co tylko zabiera czas i odwraca uwagę. Wszystko po to, aby osiągnąć maksymalne wyniki w minimalnym czasie,
 • 7. Dzielenie pracy na etapy - właściwe rozdzielenie pracy w celu uniknięcia spadku efektywności, motywacji czy stopnia osiąganej jakości przy wykonywaniu danego zadania czy procesu.

Utrzymanie przez siebie i zespół projektu równowagi między pracą, rodziną i wypoczynkiem

W celu utrzymanie przez menedżera i zespół projektu równowagi między pracą, rodziną i wypoczynkiem - worklife balance - osoba posiadająca kompetencje odprężania może wykazać się znajomością stosowania metody nazywanej 7 nawykami skutecznego działania, której autorem jest Stephen Covey. Wśród 7 zasad mających podstawowe znaczenie dla skuteczności działania, które nazwał nawykami, Covey wyróżnia [Covey S. 2015, s. 17]:

 • 1. Bądź proaktywny,
 • 2. Zaczynaj z wizją końca,
 • 3. Najpierw rzeczy najważniejsze,
 • 4. Myśl w kategoriach wygrana-wygrana,
 • 5. Staraj się najpierw zrozumieć, później być zrozumianym,
 • 6. Synergia,
 • 7. Ostrzenie piły - Odnowa - Ta zasada zakłada konieczność rozwoju człowieka we wszystkich ważnych obszarach: duchowym, fizycznym, społecznym i umysłowym. Ostrzenie piły to nawyk, który sprawia, że człowiek stale utrzymuje rozwój każdego z obszarów.

Bibliografia

Autor: Maciej Klimala