International Project Management Association Polska

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z IPMA)
International Project Management Association Polska
Polecane artykuły


IPMA (International Project Management Association) to organizacja non-profit, zarejestrowana w Szwajcarii z sekretariatem i centralą operacyjną w Wielkiej Brytanii. Celem organizacji IPMA było stworzenie międzynarodowego standardu, dlatego też przykładała ona dużą wagę do współpracy z organizacjami krajowymi poprzez krajowe organizacje stowarzyszone. [1]W znacznym stopniu wpływa na rozwój metodyk uniwersalnych.

IPMA Polska

IPMA Polska (International Project Management Association Polska) – jest to część międzynarodowej organizacji non-profit – International Project Management Association, która zrzesza i certyfikuje Project Managerów. W ofercie IPMA Polska znajdują się certyfikację, seminaria, konferencje, szkolenia oraz warsztaty. Organizacja zajmuje się również zrzeszaniem pasjonatów zarządzania projektami w grupach regionalnych oraz young crew. Wydaje także publikacje, które są tłumaczone z oryginałów lub przygotowywują własne.

Oferta międzynarodowa dla IPMA Polska jest podstawą działania, natomiast nie poprzestają tylko na tym i starają się rozwijać w przeróżnych kierunkach, biorąc pod uwagę potrzeby lokalne jak i uwarunkowania.

Misja IPMA Polska polega na umożliwianiu wymiany doświadczeń z wszystkimi zainteresowanymi zarządzaniem projektami, wspieraniu ludzi w zdobywaniu wiedzy w tej dziedzinie, a także organizowaniu wdrażających zarządzań projektowych.

Produkty i usługi oferowane przez IPMA Polska

 • Certyfikacja
 • Polish Project Excellence Award
 • Konferencja IPMA Polska
 • Grupy regionalne
 • Young Crew Polska[2]

Certyfikacja

Dyplom certyfikowanego Project Managera to nie tylko prestiż osobisty, to także powód do dumy dla firmy, w której dana osoba pracuje. Przedsiębiorstwa mające w swych szeregach Project Managerów może bez obaw spoglądać w przyszłość.

Droga do certyfikacji nie jest jednak prosta. Przyjęte standardy jasno określają kto i kiedy może ubiegać się o dyplom. System certyfikacji IPMA składa się bowiem z czterech poziomów - D, C, B i A, odzwierciedlających wiedzę, doświadczenie i profesjonalność Project Managerów. Należy nadmienić, że każdemu ze stopni odpowiada określony tytuł. I tak, osoba posiadająca certyfikat D to Certyfikowany praktyk ds. zarządzania projektami, certyfikat C to Certyfikowany Specjalista ds. Zarządzania Projektami, certyfikat B to Certyfikowany Kierownik Projektu; certyfikat A to Certyfikowany Dyrektor Projektu. Systematyzację wiedzy z zakresu zarządzania projektami, wymaganą od kandydatów ubiegających się o certyfikat, zawiera książka wytycznych kompetencji IPMA International Competence Baseline (ICB). Aby przystąpić do egzaminu na Project Managera, każdy z kandydatów w celu określenia odpowiedniego dla siebie poziomu certyfikacji, musi przedłożyć specjalnie do tego powołanej komisji zestaw dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy i umiejętność.

Dla poziomu D wymagania w stosunku do kandydatów są następujące:

 • doświadczenie w zakresie elementów i aspektów zarządzania projektem nie jest obowiązkowe, jednak korzystnie jest, jeśli kandydat już w pewnym zakresie stosował swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektem,
 • posiadanie wiedzy w obszarze wszystkich elementów i aspektów zarządzania projektem oraz umiejętność jej zastosowania w praktyce,
 • kandydat pracuje jako członek zespołu projektowego lub członek zespołu zarządzającego projektem (może pracować w pewnych obszarach jako specjalista).

Wymagania wobec kandydatów przystępujących do egzaminu stopnia C:

 • ukończone 25 lat,
 • posiadanie co najmniej trzy letniego doświadczenia w zarządzaniu projektem (udokumentowane), w ramach odpowiedzialnej funkcji przywódczej w niezłożonych projektach,
 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie umiejętności prowadzenia (we wszystkich elementach i aspektach zarządzania) niezłożonego projektu albo projektu częściowego w kompleksowym projekcie lub kandydat ma doświadczenie w pełnieniu funkcji asystenta managera projektu w kompleksowym projekcie,
 • posiadanie umiejętności kierowania zespołem projektowym,
 • znajomość i umiejętność stosowania metod, technik i narzędzi z dziedziny zarządzania projektami.

Należy również nadmienić, że uzyskanie dyplomu Certyfikowanego Project Managera danego stopnia nie zwalnia jego posiadacza z dalszego doskonalenia własnych umiejętności. Certyfikaty (z wyjątkiem stopnia D) posiadają bowiem swoją ważność. Dla poziomu C i B jest to 3 lata, a dla A 5 lat. Po upłynięciu danego okresu czasu trzeba recertyfikować dyplom, tzn. albo potwierdzić swoje zdolności zarządzania projektem na dotychczasowym poziomie, bądź też przystąpić do egzaminu wyższego stopnia. W przypadku gdy Project Manager nie zaktualizuje swojego dyplomu, traci wtedy prawo do posługiwania się nim.

Organizacja przygotowała do 1996 roku Wytyczne Kompetencji - IPMA Competence Baseline (ICB). Zgodnie z wytycznymi Kierownik projektu powinien posiadać nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale oczekuje się od niego również wysokich umiejętności interpersonalnych. Standard opisuje wymagania dotyczące wiedzy, doświadczenia i umiejętności koniecznych kierownikom projektów do kończenia projektów sukcesem. Certyfikat IPMA jest międzynarodowym potwierdzeniem kompetencji niezbędnych przy pracy na stanowiskach menadżerskich, przede wszystkim w zakresie zarządzania projektami. Daje również gwarancję, iż dana osoba posiada odpowiednie predyspozycje interpersonalne. Ocena kandydata dokonywana jest w oparciu o standardy IPMA oraz opinię niezależnego zespołu asesorów akredytowanych przez IPMA. IPMA opisuje:

 • Wiedzę
  • Elementy podstawowe 28.
  • Elementów dodatkowych 14.
 • Zachowania i postawy
  • Umiejętność komunikacji.
  • Inicjatywa, zaangażowanie, entuzjazm, zdolność do motywacji.
  • Umiejętność nawiązywania kontaktów, otwartość, wrażliwość, samokontrola, zdolność do oceny wartości gotowość do ponoszenia odpowiedzialności, integracja osobista.
  • Rozwiązywanie konfliktu, kultura sporu, fair play.
  • Zdolność do znajdowania rozwiązań, myślenie całościowe.
  • Lojalność, solidarność, gotowość do pomocy.
  • Zdolności przywódcze.

Certyfikat IPMA daje zarówno korzyści osobiste jak i korzyści dla otoczenia.

Korzyści osobiste

 • posiadanie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje i kompetencje zawodowe zgodnie z przyjętymi standardami,
 • możliwość udokumentowania,
 • wpis do księgi IPMA Yearbook zawierającej wszystkich certyfikowanych według standardów IPMA project managerów,
 • publikacja nazwiska na stronach www IPMA Polska,
 • publikacja nazwiska w materiałach wydawanych przez IPMA Polka,
 • project manager posiadający certyfikat B lub A może zostać asesorem.

Korzyści dla otoczenia

 • wzrost prestiżu firmy funkcjonującej w oparciu o kompetentnych project managerów i członków zespołów projektowych,
 • poprawa wydajności i produkcyjności,
 • wzrost konkurencyjności w pozyskiwaniu zleceń,
 • gwarancja realizacji zleceń przez zawodowych project managerów, którzy wykazują się kompetencjami na poziomie najnowszej wiedzy naukowej i technicznej; fakt ograniczonego okresu ważności certyfikatu wymaga udokumentowania stałego rozwoju zawodowego,
 • przejrzystość w różnorodnym rozumieniu zarządzania projektami ; te same standardy, terminologia, procedury,
 • spełnianie warunków stawianych przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów.

Polish Project Excellence Award

Konkurs który odbywa się w Polsce od 2007 roku. Polega na propagowaniu najbardziej spektakularnego osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami przez nagradzanie perfekcyjnie zarządzanych projektów, a także docenieniu tworzących oraz prowadzących ich zespołów. Projekty zgłoszone do konkursu oceniane są przy użyciu modelu IPMA – Project Excellence Model, który jest uznany na całym świecie.[3]

Konferencja IPMA Polska

Spotkanie ogólnopolskie, na którym spotykają się zarówno wybitni specjaliści, ludzie, którzy w swojej pracy naukowej związani są z project management, a także ludzie którzy w życiu zawodowym mają do czynienia z projektami. [4]

Grupy Regionalne

Na terenie całego kraju występuje 11 grup regionalnych, które organizują spotkanie w różnych formach, (np. warsztatów, szkoleń, wykładów). Poruszane są na nich aspekty miękkie i twarde, które pozwalają na rozwijanie wiedzy z zarządzania projektami. Zaletami przynależności do grupy regionalnej są nieustanny rozwój i ciągłe uaktualnianie wiedzy na temat zarządzania projektami, a także wymiana doświadczeń na szczeblu lokalnym.[5]

Young Crew Polska

Do tej grupy należą studenci, absolwenci, junior managerowie oraz kierownicy projektów, którzy mają mniej niż 35 lat. Członkowie YC Polska mocno interesują się dziedziną zarządzania projektami i chcą się rozwijać w tym kierunku.

YC Polska oferuje:

 • warsztaty
 • Young Project Management Program
 • Project Master.[6]

Nowy projekt IPMA

Wersja 2.0b Wytycznych Kompetencji IPMA (IPMA Competence Baseline – ICB®), która wydana była w roku 2001 zostaje zastąpiona wersją 3.0, w której zastosowano zmiany w treści. W projekt ten zaangażowało się czterdzieści stowarzyszeń wchodzących w skład IPMA. Pozwoliło to na upewnienie się że publikacja ta odzwierciedla stawiane przez nich wymagania oraz rozwiązania w dziedzinie zarządzania projektami. Wytyczne Kompetencji IPMA stanowią dokument ramowy, który wykorzystywany jest zarówno przez wszystkie stowarzyszenia członkowskie, a także przez jednostki certyfikujące IPMA. Ma to na celu zapewnienie, że są stosowane konsekwentne i ujednolicone standardy. Dla osób, które zainteresowane są Wytycznymi Kompetencjami IPMA, opisany jest każdy poziom procesu certyfikacji."Profesję zarządzania projektami podzielono na 46 elementów kompetencyjnych klasyfikowanych w ramach: kompetencji technicznych w zarządzaniu projektami (20 elementów), kompetencji behawioralnych zasobów ludzkich projektu (15 elementów) oraz kompetencji kontekstowych dotyczących projektów, programów i portfeli (11 elementów)”. Wytyczne Kompetencji IPMA będą najbardziej użyteczne dla osób, które uczestniczą w ocenie, a także które ją przeprowadzają. Jak najbardziej pożyteczne będą również dla osób przygotowujących materiały szkoleniowe, przeprowadzających różne badania oraz dla kogoś kto traktuje je jako ogólne źródło odniesienia w celu pozyskania informacji w dziedzinie zarządzania projektami.[7]

Bibliografia

Przypisy

Autor: Barbara Krawczyk, Kinga Kolecka