International Project Management Association Polska

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z IPMA)

IPMA (International Project Management Association) to organizacja non-profit, zarejestrowana w Szwajcarii z sekretariatem i centralą operacyjną w Wielkiej Brytanii. Celem organizacji IPMA było stworzenie międzynarodowego standardu, dlatego też przykładała ona dużą wagę do współpracy z organizacjami krajowymi poprzez krajowe organizacje stowarzyszone[1]W znacznym stopniu wpływa na rozwój metodyk uniwersalnych.

TL;DR

IPMA Polska jest częścią międzynarodowej organizacji IPMA, która certyfikuje Project Managerów. Oferuje certyfikację, konferencje, szkolenia i publikacje. Certyfikacja składa się z czterech poziomów. Organizacja ma grupy regionalne i Young Crew dla młodych profesjonalistów. IPMA Polska także organizuje konkurs Polish Project Excellence Award.

IPMA Polska

IPMA Polska (International Project Management Association Polska) - jest to część międzynarodowej organizacji non-profit - International Project Management Association, która zrzesza i certyfikuje Project Managerów. W ofercie IPMA Polska znajdują się certyfikację, seminaria, konferencje, szkolenia oraz warsztaty. Organizacja zajmuje się również zrzeszaniem pasjonatów zarządzania projektami w grupach regionalnych oraz young crew. Wydaje także publikacje, które są tłumaczone z oryginałów lub przygotowywują własne.

Oferta międzynarodowa dla IPMA Polska jest podstawą działania, natomiast nie poprzestają tylko na tym i starają się rozwijać w przeróżnych kierunkach, biorąc pod uwagę potrzeby lokalne jak i uwarunkowania.

Misja IPMA Polska polega na umożliwianiu wymiany doświadczeń z wszystkimi zainteresowanymi zarządzaniem projektami, wspieraniu ludzi w zdobywaniu wiedzy w tej dziedzinie, a także organizowaniu wdrażających zarządzań projektowych.

Produkty i usługi oferowane przez IPMA Polska

 • Certyfikacja
 • Polish Project Excellence Award
 • Konferencja IPMA Polska
 • Grupy regionalne
 • Young Crew Polska

Certyfikacja

Dyplom certyfikowanego Project Managera to nie tylko prestiż osobisty, to także powód do dumy dla firmy, w której dana osoba pracuje. Przedsiębiorstwa mające w swych szeregach Project Managerów może bez obaw spoglądać w przyszłość.

Droga do certyfikacji nie jest jednak prosta. Przyjęte standardy jasno określają kto i kiedy może ubiegać się o dyplom. System certyfikacji IPMA składa się bowiem z czterech poziomów - D, C, B i A, odzwierciedlających wiedzę, doświadczenie i profesjonalność Project Managerów. Należy nadmienić, że każdemu ze stopni odpowiada określony tytuł. I tak, osoba posiadająca certyfikat D to Certyfikowany praktyk ds. zarządzania projektami, certyfikat C to Certyfikowany Specjalista ds. Zarządzania Projektami, certyfikat B to Certyfikowany Kierownik Projektu; certyfikat A to Certyfikowany Dyrektor Projektu. Systematyzację wiedzy z zakresu zarządzania projektami, wymaganą od kandydatów ubiegających się o certyfikat, zawiera książka wytycznych kompetencji IPMA International Competence Baseline (ICB). Aby przystąpić do egzaminu na Project Managera, każdy z kandydatów w celu określenia odpowiedniego dla siebie poziomu certyfikacji, musi przedłożyć specjalnie do tego powołanej komisji zestaw dokumentów potwierdzających posiadanie wiedzy i umiejętność. Dla poziomu D wymagania w stosunku do kandydatów są następujące:

 • doświadczenie w zakresie elementów i aspektów zarządzania projektem nie jest obowiązkowe, jednak korzystnie jest, jeśli kandydat już w pewnym zakresie stosował swoje umiejętności w zakresie zarządzania projektem,
 • posiadanie wiedzy w obszarze wszystkich elementów i aspektów zarządzania projektem oraz umiejętność jej zastosowania w praktyce,
 • kandydat pracuje jako członek zespołu projektowego lub członek zespołu zarządzającego projektem (może pracować w pewnych obszarach jako specjalista).

Wymagania wobec kandydatów przystępujących do egzaminu stopnia C:

 • ukończone 25 lat,
 • posiadanie co najmniej trzy letniego doświadczenia w zarządzaniu projektem (udokumentowane), w ramach odpowiedzialnej funkcji przywódczej w niezłożonych projektach,
 • wykształcenie wyższe,
 • posiadanie umiejętności prowadzenia (we wszystkich elementach i aspektach zarządzania) niezłożonego projektu albo projektu częściowego w kompleksowym projekcie lub kandydat ma doświadczenie w pełnieniu funkcji asystenta managera projektu w kompleksowym projekcie,
 • posiadanie umiejętności kierowania zespołem projektowym,
 • znajomość i umiejętność stosowania metod, technik i narzędzi z dziedziny zarządzania projektami.

Należy również nadmienić, że uzyskanie dyplomu Certyfikowanego Project Managera danego stopnia nie zwalnia jego posiadacza z dalszego doskonalenia własnych umiejętności. Certyfikaty (z wyjątkiem stopnia D) posiadają bowiem swoją ważność. Dla poziomu C i B jest to 3 lata, a dla A 5 lat. Po upłynięciu danego okresu czasu trzeba recertyfikować dyplom, tzn. albo potwierdzić swoje zdolności zarządzania projektem na dotychczasowym poziomie, bądź też przystąpić do egzaminu wyższego stopnia. W przypadku gdy Project Manager nie zaktualizuje swojego dyplomu, traci wtedy prawo do posługiwania się nim.

Organizacja przygotowała do 1996 roku Wytyczne Kompetencji - IPMA Competence Baseline (ICB). Zgodnie z wytycznymi Kierownik projektu powinien posiadać nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale oczekuje się od niego również wysokich umiejętności interpersonalnych. Standard opisuje wymagania dotyczące wiedzy, doświadczenia i umiejętności koniecznych kierownikom projektów do kończenia projektów sukcesem. Certyfikat IPMA jest międzynarodowym potwierdzeniem kompetencji niezbędnych przy pracy na stanowiskach menadżerskich, przede wszystkim w zakresie zarządzania projektami. Daje również gwarancję, iż dana osoba posiada odpowiednie predyspozycje interpersonalne. Ocena kandydata dokonywana jest w oparciu o standardy IPMA oraz opinię niezależnego zespołu asesorów akredytowanych przez IPMA. IPMA opisuje:

 • Wiedzę
  • Elementy podstawowe 28.
  • Elementów dodatkowych 14.
 • Zachowania i postawy
  • Umiejętność komunikacji.
  • Inicjatywa, zaangażowanie, entuzjazm, zdolność do motywacji.
  • Umiejętność nawiązywania kontaktów, otwartość, wrażliwość, samokontrola, zdolność do oceny wartości gotowość do ponoszenia odpowiedzialności, integracja osobista.
  • Rozwiązywanie konfliktu, kultura sporu, fair play.
  • Zdolność do znajdowania rozwiązań, myślenie całościowe.
  • Lojalność, solidarność, gotowość do pomocy.
  • Zdolności przywódcze.

Certyfikat IPMA daje zarówno korzyści osobiste jak i korzyści dla otoczenia.

Korzyści osobiste

 • posiadanie międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje i kompetencje zawodowe zgodnie z przyjętymi standardami,
 • możliwość udokumentowania,
 • wpis do księgi IPMA Yearbook zawierającej wszystkich certyfikowanych według standardów IPMA project managerów,
 • publikacja nazwiska na stronach www IPMA Polska,
 • publikacja nazwiska w materiałach wydawanych przez IPMA Polka,
 • project manager posiadający certyfikat B lub A może zostać asesorem.

Korzyści dla otoczenia

 • wzrost prestiżu firmy funkcjonującej w oparciu o kompetentnych project managerów i członków zespołów projektowych,
 • poprawa wydajności i produkcyjności,
 • wzrost konkurencyjności w pozyskiwaniu zleceń,
 • gwarancja realizacji zleceń przez zawodowych project managerów, którzy wykazują się kompetencjami na poziomie najnowszej wiedzy naukowej i technicznej; fakt ograniczonego okresu ważności certyfikatu wymaga udokumentowania stałego rozwoju zawodowego,
 • przejrzystość w różnorodnym rozumieniu zarządzania projektami ; te same standardy, terminologia, procedury,
 • spełnianie warunków stawianych przy składaniu wniosków o dofinansowanie projektów.

Polish Project Excellence Award

Konkurs który odbywa się w Polsce od 2007 roku. Polega na propagowaniu najbardziej spektakularnego osiągnięcia w praktyce zarządzania projektami przez nagradzanie perfekcyjnie zarządzanych projektów, a także docenieniu tworzących oraz prowadzących ich zespołów. Projekty zgłoszone do konkursu oceniane są przy użyciu modelu IPMA - Project Excellence Model, który jest uznany na całym świecie[2]

Konferencja IPMA Polska

Spotkanie ogólnopolskie, na którym spotykają się zarówno wybitni specjaliści, ludzie, którzy w swojej pracy naukowej związani są z project management, a także ludzie którzy w życiu zawodowym mają do czynienia z projektami.

Grupy Regionalne

Na terenie całego kraju występuje 11 grup regionalnych, które organizują spotkanie w różnych formach, (np. warsztatów, szkoleń, wykładów). Poruszane są na nich aspekty miękkie i twarde, które pozwalają na rozwijanie wiedzy z zarządzania projektami. Zaletami przynależności do grupy regionalnej są nieustanny rozwój i ciągłe uaktualnianie wiedzy na temat zarządzania projektami, a także wymiana doświadczeń na szczeblu lokalnym.

Young Crew Polska

Do tej grupy należą studenci, absolwenci, junior managerowie oraz kierownicy projektów, którzy mają mniej niż 35 lat. Członkowie YC Polska mocno interesują się dziedziną zarządzania projektami i chcą się rozwijać w tym kierunku.

YC Polska oferuje:

 • warsztaty
 • Young Project Management Program
 • Project Master.

Nowy projekt IPMA

Wersja 2.0b Wytycznych Kompetencji IPMA (IPMA Competence Baseline - ICB®), która wydana była w roku 2001 zostaje zastąpiona wersją 3.0, w której zastosowano zmiany w treści. W projekt ten zaangażowało się czterdzieści stowarzyszeń wchodzących w skład IPMA. Pozwoliło to na upewnienie się że publikacja ta odzwierciedla stawiane przez nich wymagania oraz rozwiązania w dziedzinie zarządzania projektami. Wytyczne Kompetencji IPMA stanowią dokument ramowy, który wykorzystywany jest zarówno przez wszystkie stowarzyszenia członkowskie, a także przez jednostki certyfikujące IPMA. Ma to na celu zapewnienie, że są stosowane konsekwentne i ujednolicone standardy. Dla osób, które zainteresowane są Wytycznymi Kompetencjami IPMA, opisany jest każdy poziom procesu certyfikacji".Profesję zarządzania projektami podzielono na 46 elementów kompetencyjnych klasyfikowanych w ramach: kompetencji technicznych w zarządzaniu projektami (20 elementów), kompetencji behawioralnych zasobów ludzkich projektu (15 elementów) oraz kompetencji kontekstowych dotyczących projektów, programów i portfeli (11 elementów)". Wytyczne Kompetencji IPMA będą najbardziej użyteczne dla osób, które uczestniczą w ocenie, a także które ją przeprowadzają. Jak najbardziej pożyteczne będą również dla osób przygotowujących materiały szkoleniowe, przeprowadzających różne badania oraz dla kogoś kto traktuje je jako ogólne źródło odniesienia w celu pozyskania informacji w dziedzinie zarządzania projektami[3]


International Project Management Association Polskaartykuły polecane
Association for Project ManagementModele certyfikacji kierowników projektówAssessment centerPredyspozycjeSzkolenia wewnętrzneWymagane kwalifikacje kierownikaTechniki doboru pracowników do zespołuKultura organizacyjna a zarządzanie projektamiTest predyspozycji zawodowych

Przypisy

 1. Mastalerz M. (2015), strona 79
 2. International Project Management Association Polska (IPMA Polska)
 3. Dałkowski B., Staśto L., Zalewski M., (2009).

Bibliografia


Autor: Barbara Krawczyk, Kinga Kolecka