Metoda annuitetowa

Metoda annuitetowa – (równe płatności okresowe) - metoda, dzięki której możliwe jest wyliczenie rat kredytu, pożyczki lub leasingu, które charakteryzują się równą wysokością rat przy stałej stopie procentowej, spłacanych w równych odstępach czasu. Annuity zwane rentą to szczególny przypadek strumienia płatności.

Wysokość rat annuitetowych nie zmienia się w przez cały okres spłaty kredytu. Aby możliwe było zachowanie równych wielkości rat podczas całego okresu spłacania konieczne jest zachowanie proporcji pomiędzy częścią kapitałową a częścią odsetkową danej raty. Na podstawie wartości danego kapitału oraz odsetek całego okresu spłaty wyliczana jest stała rata, która w początkowym okresie kredytowania składa się prawie wyłącznie z części odsetkowej, która wraz z biegiem okresu spłaty zmniejsza się, w przeciwieństwie do części kapitałowej, która w tym samym okresie rośnie, a kredytobiorca spłaca coraz to większe części pożyczonego kapitału. W związku z tym realny koszt kredytu oraz stopa oprocentowania są większe niż w przypadku metody rat malejących, dlatego też kapitał w przypadku metody annuitetowej spłacany jest wolniej.

Płatności cykliczne, czyli annuity mogą być realizowane w 2 wariantach:

  • jeżeli pierwsza płatność występuje na końcu pierwszego okresu to są to płatności bez wyprzedzenia "z dołu"
  • jeżeli pierwsza płatność ma miejsce na początku okresu obliczeniowego to płatności takie nazywa się płatnościami z wyprzedzeniem "z góry".

Do obliczenia równych rat w metodzie annuitetowej używamy wzoru\[R = \frac{Ka * S}{1-(1+S)^{-n}}\] (1)

gdzie:

  • R - rata spłaty (zł),
  • Ka - zadłużenie początkowe (zł),
  • S - stała,
  • n - ilość rat,

\(S = \frac{sp * d}{D} * 100%\) (2)

gdzie:

  • sp - stopa procentowa w stosunku rocznym (%),
  • d - okres pomiędzy spłatami rat (zwykle miesiąc) (dni),
  • D - faktyczna ilość dni w danym roku (365 lub 366).

Część raty zmniejszająca zadłużenie (część kapitałowa) jest równa całej naliczonej racie pomniejszonej o należne bankowi odsetki.

Autor: Barbara Krawczyk, Izabela Ząbkowicz