Klasyfikacja budżetowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj
Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.

Klasyfikacja budżetowa, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, stanowi system oznaczeń, które służą do opisywania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów, występujących w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych. Dochody/ środki, które pochodzą z Unii Europejskiej oraz wydatki, klasyfikuje się poprzez opisywanie za pomocą tzw. podziałek:

  • dział,
  • rozdział,
  • paragraf.

Paragraf

Paragraf to rodzaj dochodu ze względu na źródło pochodzenie (np. par. 0310-podatek od nieruchomości, par. 0830- wpływy z usług) lub rodzaj wydatku wyodrębnianego ze względu na charakter prawny i przeznaczenie (np. par. 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników, par.2540-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty).


Dział i rozdział

Dział jak również rozdział (np. dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80104 przedszkola) -określa rodzaj działalności właściwej dla pozyskiwanego dochodu lub dokonywanego wydatku. Obecnie stosowna klasyfikacja budżetowa w zakresie "działów" jest trzycyfrowa. Dwie pierwsze cyfry działu odpowiadają danej działalności i pochodzą od podziałek typu "klasa" z Polskiej Klasyfikacji Działalności. (stanowi to znaczną pomoc w porównywaniu dochodów i wydatków sektora finansów publicznych z finansami sektora prywatnego). Trzecia cyfra oznaczenia działu ma charakter porządkowy i umożliwia odróżnianie od siebie tych działów, które wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, są obejmowane jedną i tą samą "klasą" (np. dział 750 - Administracja publiczna; dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa). Podziałki typu "rozdział" (które występują pod odpowiednimi działami) są pięciocyfrowe - trzy pierwsze cyfry pochodzą od działu, dwie ostatnie mają charakter porządkowy (np. rozdział 75022 - Rady gmin; rozdział 75023 - urzędy gmin). Podziałki typu paragrafy dochodów i wydatków są samodzielne i czterocyfrowe. Trzy pierwsze cyfry dotyczą właściwego wyodrębnienia źródła dochodu lub rodzaju wydatku (np. par.050...- podatek od czynności cywilnoprawnych, par.605....-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, par.606...-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych), natomiast czwarta cyfra jeśli nie jest "zerem", to określa powiązanie dochodu lub wydatku ze środkami pochodzącymi z funduszy zagranicznych.


Klasyfikacja budżetowa dzięki systemowi podziałek i ich powiązaniom, staje się dogodnym instrumentem służącym opisywaniu środków finansowych, stosowanym tak na potrzeby planowania, jak i ewidencji finansowej i sprawozdawczości budżetowej. Ułatwia również badania statystyczne nad dochodami i wydatkami sektora finansów publicznych.

Zastosowanie

W planowaniu podmiotów sektora finansów publicznych, dzięki klasyfikacji budżetowej, ustala się wielości dochodów czy limity wydatków na poszczególne dziedziny działalności - tj. na działy i właściwe dla każdego z nich rozdziały. Poprzez paragrafy, ustalane są prognozowane źródła dochodów lub limity dla możliwych do dokonywania wydatków. Każda kwota pieniężna opisana podziałkami klasyfikacyjnymi w uchwale budżetowej, w układzie wykonawczym budżetu oraz w rocznym planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych,, jest obowiązującą normą planową wyrażoną w szczególny sposób. Normy te, z racji ich przeniesienia do rocznego planu finansowego jednostki budżetowej, przesądzają o zakresie kompetencji finansowej podmiotu wykonującego budżet.

Dzięki klasyfikacji budżetowej w ewidencji finansowej, każdy pozyskany dochód lub wykonany wydatek (lub zaciągnięte zobowiązanie) zostają opisane właściwymi dla nich oznaczeniami: dział - rozdział - paragraf (dochodów lub wydatków). Sumowanie dochodów opisanych jednorodnymi podziałkami daje możliwość śledzenia stopnia wykonania planu finansowego.

Dzięki klasyfikacji budżetowej kwoty dochodów i wydatków opisane jednorodnymi podziałkami klasyfikacyjnymi od najwyższych do najniższych (tj. od działu do paragrafu) zostają zsumowane, co daje pełen obraz wykonania budżetu w danym okresie rozliczeniowo-sprawozdawczym.

Bibliografia

  • Malinowska E., Misiąg W.,Finanse publiczne w Polsce Przewodnik 2002, wyd. oddk Gdańsk 2002, s. 326-339
  • Malinowska-Misiąg E., Misiąg W.,Finanse publiczne w Polsce, LexisNexis, Warszawa-Rzeszów 2006, s. 391-418

Autor: Katarzyna Szlachta

Istnienie tego portalu jest możliwe dzięki wyświetlaniu reklam.
Nie musisz klikać. Po prostu wyświetlaj.
Stosujemy wyłącznie nieagresywne reklamy Google.