IBAN

Z Encyklopedia Zarządzania
IBAN
Polecane artykuły


IBAN (International Banking Account Number) to międzynarodowy standard numeru rachunku bankowego. Jest oznaczeniem rachunków bankowych prowadzonych przez daną jednostkę finansową, która świadczy usługę prowadzenia rachunku bankowego nominowanego w euro lub wykorzystywanego do rozliczeń międzynarodowych. Stanowi on unikatowy identyfikator odbiorcy.

Funkcja numeru IBAN

IBAN został wybrany do oznaczenia numerów rachunków bankowych dla płatności w euro w obrocie transgranicznym oraz w strefie euro. Z inicjatywy NBP, znowelizowana została krajowa norma PN-F-01102, Numer rachunku bankowego – Elementy i zasady tworzenia. Norma ta zawiera m.in. opis sposobu wykorzystania NRB do tworzenia w Polsce międzynarodowego numeru rachunku bankowego IBAN, który jest obligatoryjnym elementem, służącym do jednoznacznej identyfikacji stron transakcji SEPA (Single Euro Payments Area)[1]. Skutkuje to obowiązkiem umieszczania numeru rachunku bankowego w standardzie IBAN we wszystkich dyspozycjach płatniczych składanych w euro. Każdy bank strefy euro lub prowadzący rozliczenia w euro musi oznaczać rachunki bankowe nominowane w euro identyfikatorem IBAN.

IBAN w Polsce

W Polsce, począwszy od 2004 roku rachunki bieżące otrzymują, tworzone według ściśle przestrzeganych standardów, numery:

 • Rachunku Bankowego (NRB) – gdy rachunek ma być używany do rozliczeń krajowych
 • Międzynarodowego Rachunku Bankowego (ang. international bank account number) – jeśli rachunek będzie wykorzystywany do rozliczeń międzynarodowych. Numer IBAN jest tą samą sekwencją cyfr co NRB, jednakże jest on poprzedzony kodem kraju, w którym rachunek jest generowany, w Polsce jest to PL.

Wygląd numeru IBAN

Identyfikator IBAN składa się z następujących elementów[2]:

 • kod kraju,
 • liczba kontrolna,
 • numer banku,
 • numer rachunku bankowego.

Formaty numerów IBAN różnią się w zależności od kraju. Ponieważ każdy kraj został upoważniony do wprowadzenia swoich własnych reguł dotyczących zmiany krajowych numerów rachunków na numery IBAN. Numer IBAN ten może być zapisany na 34 pozycjach, ale w praktyce jego długość waha się od 15 znaków w Norwegii do 28 znaków w Polsce i na Węgrzech. Niektóre numery mogą zawierać litery alfabetu, większość jednak składa się tylko z cyfr. Na przykład francuski numer IBAN jest tylko o cztery znaki dłuższy niż krajowy numer rachunku, podczas gdy holenderski jest o osiem znaków dłuższy niż numer krajowy.

Wrażliwe dane płatnicze

Numer IBAN należy do listy danych wrażliwych, których ochrona zabezpieczenie jest kluczowa w ocenie ryzyka usługi płatniczej. Wrażliwe dane płatnicze zostały zdefiniowane, przez Komisję Nadzoru Finansowego, jako dane, których uzyskanie przez podmiot nieuprawniony może doprowadzić do dokonania nadużycia (mowa tutaj o danych: służących do zainicjowania transakcji płatniczej, danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia – potwierdzenia – tożsamości klienta oraz wykorzystywanych do zamawiania przez klientów instrumentów płatniczych lub narzędzi uwierzytelniających)[3]. Są nimi przede wszystkim:

 • loginy,
 • hasła,
 • numery PIN,
 • numery telefoniczne,
 • adresy pocztowe,
 • adresy e-mail,
 • numery IBAN,
 • numer PAN karty płatniczej,
 • kod CVV/CVC karty,
 • data ważności karty,
 • numer karty.

Bibliografia

Przypisy

Autor: Elżbieta Skubisz