Ekonomia feministyczna

Z Encyklopedia Zarządzania
Ekonomia feministyczna
Polecane artykuły


Ekonomia feministyczna (ang. feminist economics) jest dyscypliną ekonomii, która wprowadziła pojęcie płci społeczno-kulturowej (ang. gender). Ekonomia feministyczna wywodzi się z neoklasycznej teorii ekonomii, którą zaczęto rozszerzać na obszary badań nad sytuacją kobiet w gospodarce. Pionierami byli Gary Becker i Jacob Mincer.

"Dzięki wzbogaceniu teorii neoklasycznej w feministyczny punkt widzenia możemy analizować zróżnicowanie zarobków kobiet i mężczyzn, przejawy dyskryminacji na rynku pracy, podział pracy w rodzinie, decyzje prokreacyjne, następstwa przerwania pracy zawodowej dla dalszej kariery oraz wpływ subsydiowania całodziennych placówek opieki nad dzieckiem na podaż kobiecej siły roboczej" (S.Gustafsson, 2003, s. 44).

Przedstawiciele ekonomii feministycznej wykazali, że dotychczasowa teoria zakładała nieoptymalne zachowania, gdyż nie uwzględniała społeczno-kulturowych uwarunkowań płci.

Jak już wcześniej wspomniano ekonomia feministyczna jest ściśle powiązana z ekonomią neoklasyczną, ale też z ekonomią rodziny czy też nową ekonomią gospodarstwa domowego.

W 1990 roku powstała International Association for Feminist Economics, a w roku 1994 - czasopismo Feminist Economics (M.A.Ferber, 2003, s. 69). Przedstawiciele ekonomii feministycznej, Amartya Sen i Sakiko Fukuda-Parr, wnieśli olbrzymi wkład w powstanie indeksu rozwoju społecznego - Human Development Index (HDI).

Obecnie ekonomia feministyczna zaczęła zwracać uwagę na rozwój krajów tzw. Południa oraz równouprawnienie płci, m.in. w konwencji tej dziedziny powstał Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Bibliografia

  • Dijkstra A.G., Plantega J. (2003), Ekonomia i płeć, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
  • Ferber M.A., Nelson J.A. (2003), Feminist economics today: beyond economic man, University of Chicago Press, Chicago.
  • Gustafsson S. (2003), Neoklasyczna ekonomia feministyczna, [w:] Ekonomia i płeć, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Autor: Ziemskow Wiktor