Certyfikat europejski

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Certyfikat CE)

Forma oznakowania wyrobu, spełniająca następujące wymagania normatywne:

 1. Umieszczenie oznaczenia CE na wyrobie stanowi deklarację, że wyrób jest zgodny z wszystkimi przepisami Unii Europejskiej, którym podlega oraz, że zostały spełnione odpowiednie procedury oceny zgodności. Zabrania się umieszczania na wyrobie, które nie spełnia zasadniczych wymagań oraz dla którego producent lub jego upoważniony przedstawiciel nie wystawił deklaracji zgodności, oznakowania CE lub znaku podobnego mogącego wprowadzić w błąd użytkownika wyrobu.
 2. Jeśli natomiast wyrób podlega jednocześnie kilku dyrektywom Nowego Podejścia, oznaczenie CE stanowi deklarację, że spełnia on wymagania wszystkich tych dyrektyw.
 3. Oznacznik CE umieszczony na wyrobie, lub jeśli jest to niemożliwe, na opakowaniu lub towarzyszących dokumentach.
 4. Jeśli państwo członkowskie stwierdziło, że znak CE został nadany nieprawidłowo, wymaga się odeń zwróceń się do producenta z żądaniem podjęcia środków naprawczych. Gdyby działania naprawcze nie zostały podjęte, państwo członkowskie powinno usunąć ten produkt.
 5. Wzorcem spełnienia dyrektywy jest norma zharmonizowana. Normy harmonizowane są to europejskie normy techniczne EN, opracowane i ustanowione przez jedną z europejskich organizacji: CEN, CENALEC lub ETSI na podstawie mandatu wydanego przez Komisję Europejską.
 6. Przyjęta norma musi być w ciągu sześciu miesięcy wprowadzona do krajów członkowskich Unii Europejskiej bez żadnych zmian bezpośrednio po jej publikacji jako normy krajowej, a wszystkie normy krajowe niezgodne z daną Normą Europejską muszą być do niej dostosowane lub uchylone.
 7. Aby producent mógł oznakować swój wyrób znaczkiem CE wykonuje analizy i podejmuje działania dla spełnienia określonych wymagań, a następnie poddaje produkt procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami.
 8. Procedura oceny zgodności realizowana jest przez producenta poprzez wykonanie sekwencji określonych przepisami działań. Wybór sekwencji zależy od producenta. Oznakowanie CE istnieje od 1993 roku umożliwia on wolny przepływ towarów na rynku europejskim. Znak ten nie wskazuje, że produkt został wytworzony na terenie EEA, lecz poświadcza fakt iż produkt został przetestowany przed wprowadzeniem go na rynek i tym samym spełnia wymogi prawne. Produkty z tym oznakowaniem są kupowane nie tylko przez klientów specjalistycznych, ale również przez zwykłych konsumentów.
 9. Wytwórcy produktów sami umieszczają znak CE, lecz muszą wcześniej przedsięwziąć odpowiednie kroki. Jednym z najważniejszych kroków jest kontrola zgodności oraz stworzenie dokumentacji technicznej i podpisanie deklaracji zgodności EC.

Na polskim rynku gospodarczym istnieją firmy, które mają podrobione oznakowanie CE lecz istnieją mechanizmy sprawdzające, czy oznakowanie CE jest umieszczane na produktach prawnie. Kontrola tego znaku jest obowiązkiem władz publicznych w Państwach Członkowskich, we wsp0ółpracy z Komisją Europejską. Jeśli zostało znalezione nadużycie tego oznakowania w firmach lub z fałszowanie, w zależności od wagi przestępstwa, podmioty gospodarcze mogą podlegać karze grzywny, a nawet w niektórych okolicznościach karze więzienia.

W Unii Europejskiej funkcjonuje system harmonizacji prawa technicznego, który pozwala na swobodny obrót towarów spełniających zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa produktów dla ludzi i środowiska. System nazwano nowym podejściem (New Approach) a podstawowym jego elementem są dyrektywy wydane przez Komisję Europejską.

TL;DR

Oznakowanie CE na produkcie oznacza, że jest on zgodny z przepisami UE i przeszedł odpowiednie oceny zgodności. Znak ten jest umieszczany przez producenta i potwierdza, że produkt spełnia wymogi prawne. Kontrola nadznakowania CE jest przeprowadzana przez władze publiczne i może skutkować karą dla firm stosujących fałszywe oznakowanie. Dyrektywy Nowego Podejścia regulują wymagania techniczne dla różnych grup wyrobów. Oznakowanie CE musi być umieszczone w widocznym i trwałym miejscu na produkcie.

Dyrektywy Nowego Podejścia

Dyrektywy "nowego podejścia" są obligatoryjnymi normami prawnymi do wdrożenia przez wszystkich członków UE, opracowane w celu stworzenia jednolitego systemu przepisów pozwalających na zlikwidowanie barier technicznych. W Polsce najważniejszym aktem prawnym, który warunkuje dyrektywy, jest ustawa o systemie oceny zgodności. W Unii Europejskiej przepisów dyrektyw nie stosuje się bezpośrednio - Państwa Członkowskie mają obowiązek ich wdrożenia do przepisów krajowych. Zasadnicze wymagania i oceny zgodności z poszczególnych dyrektyw są zawarte w rozporządzeniach wydawanych na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności i innych ustaw (m.in. o wyrobach budowlanych, o transporcie kolejowym). Przepisów ustawy o ocenie zgodności nie stosuje się do wyrobów medycznych.

Dyrektywy Nowego Podejścia dotyczą następujących grup wyrobów:
 • wyrobów niskonapięciowych, elektronicznych,
 • prostych zbiorników ciśnieniowych,
 • zabawek,
 • wyrobów budowlanych,
 • maszyn,
 • środków ochrony indywidualnej,
 • wyrobów medycznych,
 • wyrobów in vitro,
 • wyrobów medycznych aktywnego osadzenia,
 • RoHS (ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym),
 • środków wybuchowych do użytku cywilnego,
 • ATEX (produkty przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem),
 • łodzi i jachtów rekreacyjnych,
 • wind (dźwigi),
 • urządzeń ciśnieniowych,
 • urządzeń radiowych,
 • kolei linowych,
 • przyrządów pomiarowych,
 • urządzeń spalających paliwa gazowe,
 • wyrobów pirotechnicznych.

Sposób umieszczania oznakowania CE

 • Może być umieszczone na wyrobie lub dołączanej do niego tabliczce. Tylko wyjątkowo - wyłącznie ze względów technicznych - dopuszczalne jest inne miejsce: opakowanie lub dokumenty dołączone do wyrobu.
 • Naniesione w sposób widoczny, łatwo dostępne
 • Musi mieć co najmniej 5 mm wysokości, (istnieją pewne wyjątki od tej reguły)
 • Musi być czytelny
 • Umieszczone w sposób trwały

Wartym zauważenia jest jednak fakt, że oznakowanie CE potwierdza zgodność wyrobu z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach nowego podejścia, jednakże nie określa on pochodzenia danego wyrobu oraz jego jakości.


Certyfikat europejskiartykuły polecane
Deklaracja zgodnościZnakowanie CEPodpis elektronicznyCertyfikatOcena zgodności wyrobówDyrektywy Unii EuropejskiejLegalizacjaAkredytacja laboratoriumAkredytacja PCA

Bibliografia


Autor: Dorota Szewczyk, Alicja Sobczyk

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.