Akulturacja

Z Encyklopedia Zarządzania

Akulturacja (ang. acculturation), to zjawiska zachodzące na styku kultur pomiędzy ludźmi. Termin ten jest równoważny pojęciu "zdarzenie kultur"[1] i ściśle związany z "pograniczem kultur" oraz "wielokulturowością".[2]

Akulturacja oznacza przeistoczenie kultury danego kraju, na tą zaczerpniętą z kraju innego (dotyczy to również m.in. grup etnicznych). Jest ona najczęściej wywołana transferem sensu lub przedmiotu między zróżnicowanymi kulturami. Ten proces może się odbywać jedynie w przypadku, gdy dwie kultury bardzo trwale i blisko na siebie oddziałują.[3]

Akulturacja a transkulturacja

Pojęcie transkulturacja wg F. Ortiza zostało stworzone, aby zastąpić słowa takie jak akulturacja, ale również migracja czy wymiana kulturowa. Ten obco brzmiący termin ma zdaniem Ortiza lepiej obrazować zderzenie kultur niż starsze pojęcie akulturacja[4]

B. Malinowski zarzuca pojęciu akulturacja stronniczość i etnocentryzm kultury silniejszej (konieczny wybór, która z kultur jest silniejsza), natomiast nowszy termin, transkulturacja, ma być tego negatywnego nacechowania pozbawiony[5]

Podstawowe typy akulturacji

Emory S. Bogardus podzielił akulturację na 3 typy:

 1. "niezamierzona" - kiedy grupy kulturowe mają ze sobą ciągły kontakt i niemożliwe do pominięcia są zapożyczenia kulturowe,
 2. "demokratyczna" - "obejmująca sytuacje partnerskich stosunków między różnymi społecznościami etnicznymi w krajach pluralizmu kulturowego",[6]
 3. "narzucona" - kiedy jedna z kultur obejmuje dominację nad drugą, jednocześnie pozbywając się jej tożsamości kulturowej[7]

Wpływ akulturacji na język i komunikację

Akulturacja wpływa na zmiany w języku, takie jak słownictwo, gramatyka i akcenty. W wyniku kontaktu z innymi kulturami, język docelowy może ulegać modyfikacjom i wzbogacać się o nowe słowa i wyrażenia. Przykładem takich słów są zapożyczenia, które stają się częścią języka docelowego. Na przykład, w języku polskim używamy słowa "hamburger", które zostało zapożyczone z języka angielskiego. Akulturacja wpływa również na sposób komunikacji międzykulturowej. W wyniku kontaktu z innymi kulturami, jednostki muszą dostosować swoje komunikacyjne strategie i umiejętności, aby móc skutecznie porozumiewać się z osobami o odmiennym tle kulturowym. Jest to związane z różnicami w stylach komunikacji, zasadach etycznych i normach społecznych.

Język odgrywa istotną rolę w procesie akulturacji. Jest on nie tylko narzędziem komunikacji, ale także nośnikiem kultury i tożsamości kulturowej jednostki. Język, którym posługujemy się, wpływa na nasze myślenie i sposób postrzegania świata. Dlatego zmiana języka w wyniku akulturacji może mieć istotne konsekwencje dla tożsamości kulturowej jednostki. Nauka i rozumienie nowego języka w procesie akulturacji wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Osoby doświadczające akulturacji muszą poświęcić czas i wysiłek na naukę nowego języka, aby móc skutecznie porozumiewać się w nowym środowisku. Nauka nowego języka może być trudna i wymagać zaangażowania zarówno emocjonalnego, jak i intelektualnego.

Wyzwania i korzyści wynikające z akulturacji

Osoby doświadczające akulturacji mogą napotkać różne trudności i problemy. Zmiana środowiska kulturowego wiąże się z koniecznością przystosowania się do nowych norm, wartości i zachowań społecznych. Osoby te mogą odczuwać poczucie dezorientacji, izolacji społecznej i braku przynależności. Konflikty kulturowe to kolejna trudność, która może wynikać z akulturacji. Różnice w wartościach, normach społecznych i sposobach zachowań między różnymi kulturami mogą prowadzić do konfliktów i trudności w porozumiewaniu się.

Izolacja społeczna jest kolejnym możliwym skutkiem akulturacji. Osoby doświadczające akulturacji mogą mieć trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych i integracji w nowym środowisku. Izolacja społeczna może negatywnie wpływać na ich samopoczucie i zdrowie psychiczne. Akulturacja może również prowadzić do utraty tożsamości. Zmiana środowiska kulturowego może wpływać na sposób, w jaki jednostka identyfikuje się z określoną kulturą. Może to prowadzić do poczucia zagubienia i braku stabilności tożsamościowej. Jednak akulturacja nie tylko niesie ze sobą wyzwania, ale także korzyści. Kontakt z innymi kulturami może prowadzić do wzrostu tolerancji, zrozumienia i szacunku dla różnorodności kulturowej. Osoby doświadczające akulturacji mają możliwość poznania nowych perspektyw i sposobów myślenia, co może wzbogacić ich życie i pozwolić na rozwój osobisty.

Akulturacja w kontekście zarządzania w wielokulturowym środowisku biznesowym

Akulturacja ma istotny wpływ na zarządzanie w organizacjach, zwłaszcza w przypadku wielokulturowego środowiska pracy. Zarządzanie różnorodnością kulturową wymaga od menedżerów i pracowników elastyczności, zrozumienia i umiejętności adaptacji. Wielokulturowe środowisko pracy stawia przed menedżerami i pracownikami wiele wyzwań. Konieczne jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, zarządzanie konfliktami międzykulturowymi i promowanie integracji między różnymi grupami kulturowymi. Menedżerowie muszą być w stanie zrozumieć i szanować różnice kulturowe, aby skutecznie zarządzać zespołem.

Brak skutecznego zarządzania różnorodnością kulturową w miejscu pracy może prowadzić do konfliktów, napięć i nieefektywnej komunikacji. Może również prowadzić do niskiej motywacji pracowników i ograniczać potencjał organizacji. Aby skutecznie zarządzać akulturacją w miejscu pracy, istnieje wiele praktyk i strategii zarządzania, które można zastosować. Należy zapewnić odpowiednie szkolenia z zakresu różnorodności kulturowej, promować otwartość na różne perspektywy i zastosować elastyczne podejście do zarządzania. Różnorodność kulturowa w organizacjach może przynieść wiele korzyści. Może prowadzić do wzrostu innowacyjności, różnorodności perspektyw i lepszego zrozumienia klientów o różnych tle kulturowym. Wykorzystanie różnorodności kulturowej może przyczynić się do osiągnięcia sukcesu biznesowego i zwiększenia konkurencyjności organizacji.

Akulturacja żywieniowa

Na styku dwóch kultur, oprócz zmian lub przejęcia zachowań, występują również adaptacje wzorców żywieniowych u konsumentów. Starają się oni dopasować się do nowej kultury, tym samym zmieniając swoje przyzwyczajenia, aby dostosować się do nowego rynku, czy warunków otoczenia. Odmieniają się między innymi ich sposoby i decyzje podczas robienia zakupów[8]

Podsumowanie

Podsumowując, akulturacja ma istotny wpływ na różne aspekty życia jednostek i społeczności. Wpływa na język i komunikację, wyzwania i korzyści wynikające z tego procesu oraz zarządzanie w wielokulturowym środowisku biznesowym. Wzrost tolerancji, zrozumienia i szacunku dla różnorodności kulturowej są kluczowymi aspektami akulturacji, które mogą przyczynić się do osiągnięcia sukcesu zarówno jednostki, jak i organizacji.


Akulturacjaartykuły polecane
Konflikt społecznyZachowania stadneTożsamośćWarunki powstania konfliktuRelatywizm kulturowyAsymilacjaBodziecPatologiaSzok kulturowy

Przypisy

 1. Sosnowski A. (2012)., s. 150
 2. Sosnowski A. (2012)., s. 152
 3. Sosnowski A. (2012). s. 152-153
 4. Romanowska J. (2013)., s. 144
 5. Romanowska J. (2013). s. 144-145
 6. Sosnowski A. (2012)., s. 153
 7. Sosnowski A. (2012). , s. 153
 8. Stolecka-Makowska A. (2015), s. 24

Bibliografia


Autor: Małgorzata Madej